Službeni dopisi

4. prosinca 2012.

Zamolba za hitnim postupanjem

29. studenoga 2012.

Preporuka Pučkog pravobranitelja za zaštitu radno pravnog statusa hrvatskih primalja

Objavljujemo navedene preporuke Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske vezano uz ispravak učinjenih propusta u Popisu stručnih  akademskih naziva i njihovih kratica, ali i po pitanju izjednačavanja stečenih stručnih naziva Viših medicinskih sestara ginekološko-opstetričkog smjera, kao bi se omogućio pristup primaljskim profesijama u zemljama Europske unije.

Podsjećamo, Ustav definira pučkog pravobranitelja kao opunomoćenika Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska.

O provedenim mjerama navedenim u ovoj preporuci, adresirana tijela Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje moraju izvijestiti Pučkog pravobranitelja u roku 30 dana.

9. studenoga 2011.

Izvještaj sa sastanka u MZSS

Predstavnici Komore primalja prisustvovali su sastanku u MZSS, iznjeli su problematiku hrvatskog primaljstva, međutim konkretne odgovore i prijedloge nismo dobili..

PROBLEMI HRVATSKOG PRIMALJSTVA :


1. PRIMALJE KOJE RADE NA RADNIM MJESTIMA MEDICINSKIH SESTARA I OBRNUTO

OBRAZLOŽENJE PROBLEMA: Postoje veliki broj primalja (prema neslužbenim informacijama taj broj doseže i do 800 primalja) koje godinama rade na poslovima medicinskih sestara, jer su se nekada mogle zapošljavati i na tim radnim mjestima. Isto tako postoji određeni broj medicinskih sestara koje su zaposlene na radnim mjestima primalja. Prve su trenutno članice HKP-a, a druge HKMS-a (sukladno njihovoj stručnoj spremi), a trajno stručno usavršavanje provode sukladno Ugovoru potpisanom između HKP-a i HKMS-a. Međutim, u praksi se javlja određeni broj nedoumica i problema. Tako primjerice primalja koja već godinama radi u stomatološkoj ambulanti ima licencu (odobrenje za samostalni rad) HKP-a, a medicinska sestra koja radi godinama radi u rađaoni ima licencu HKMS-a.

PRIJEDLOG RJEŠENJA: HKP-a je mišljenja da bi se predmetna situacija trebala regulirati donošenjem Pravilnika od strane MZSS u kojem bi se, u interesu članica, priznao institut zatečenog stanja i jasno odredila pripadnost pojedinoj komori. Budući su, prema mišljenju HKP-a, navedeni zdravstveni radnici najbolji mogući izbor upravo za to radno mjesto na kojem rade već godinama. Naravno uz jasno određivanje kriterija u smislu broja godina radnog staža provedenih na tim radnim mjestima.

2. NAZIVLJE

OBRAZLOŽENJE PROBLEMA:    Zakon o primaljstvu (NN 120/08 i 145/10) razlikuje tri vrste primalja: primalje-asistentice, primaljske prvostupnice i magistre primaljstva, i to s obzirom na njihov stupanja obrazovanja. Međutim, prije stupanja na snagu ZOP-a postojali su razni nazivi za primalje (medicinska sestra – primalja, medicinska sestra primaljskog smjera, primalja…) koje su imale isti stupanj obrazovanja – srednju stručnu spremu.

Budući su razni nazivi izazivali nedoumice i nejasnoće Vijeće HKP-a je donijelo odluku da će  svim osobama koje su završile srednjoškolski obrazovni program za zanimanje primalja pod stručni naziv na licencama biti navedeno “Primalja”. Razlog donošenja takve odluke prvenstveno je ležala u činjenici da je neprihvatljivo da se gotovo 2.300 primalja u RH nazivljem degradira u primalje-asistentice. Konačno, HKP-a nije mogla degradirati osobu kojoj na svjedodžbi piše medicinska sestra – primalja ili samo primalja izdavanjem licence sa nazivom “primalja-asistentica”. No, jasno je da one slijedom svojeg obrazovanja mogu, sukladno Zakonu o primaljstvu; isključivo raditi u okviru kompetencija srednje stručne spreme; odnosno na poziciji primaljske asistentice.

PRIJEDLOG RJEŠENJA: sve osobe koje su završile srednju stručnu spremu za zanimanje primalja prije stupanja na snagu Zakona o primaljstvu zadržavaju naziv “primalja”, te ostaju raditi na svojim radnim mjestima u okviru kompetencija srednje stručne spreme (kompetencije primalje-asistentice).

S ovim rješenjem složilo se i Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, no, isto je potrebno formalizirati u vidu odluke resornog ministarstva.

3. OSOBE KOJE SU ZAVRŠILE SSS ZA PRIMALJE I NAKON TOGA VIŠU SESTRINSKU ILI STUDIJ SESTRINSTVA, A RADE NA POSLOVIMA IZ PRIMALJSKE DJELATNOSTI

OBRAZLOŽENJE PROBLEMA: Postoji značajan broj primalja koje su završile studij sestrinstva, a rade na poslovima iz primaljske djelatnosti. Primalje naime, donedavno nisu moglo nastaviti svoje obrazovanje na primaljskom studiju jer ga jednostavno nije bilo više od 20 godina (do otvaranja studija primaljstva u Rijeci). Stoga su te primalje zbog podizanja stupnja obrazovanja morale nastaviti svoje obrazovanje na višim školama za sestrinstvo/studijima sestrinstva. Naravno, viši stupanj je bio preduvjet i za napredovanje na radnim mjestima. Danas posljedično, na poslovima glavnih primalja/sestara rađaona i rodilišta; koje jesu radna mjesta primalja, radi veliki broj primalja s višom sestrinskom naobrazbom/studijem sestrinstva.  Radi se o visoko kvalitetnom i iskusnom kadru bez kojeg je nemoguće zamisliti rad zdravstvenih institucija u RH. No, te iste primalje prisiljene su svaki mjesec plaćati članarinu u dvije Komore (HKP-a i HKMS-a). Iste su obvezne članice HKP-a (temeljem čl. 5. st. 2. Statuta HKP-a) koja im izdaje odobrenje za samostalni rad. No, kako rade i kao odgovorne osobe (a to mogu samo ako imaju višu stručnu spremu odnosno studij), iste su prisiljene biti i članice HKMS-a.

Ovom situacijom ih se de facto kažnjava što je Hrvatski obrazovni sustav zakazao i dugi niz godina nije osiguravao napredovanje primalja u smislu obrazovanja.

PRIJEDLOG RJEŠENJA: HKP-a je mišljenja da se pod hitno, pri medicinskim fakultetima,  moraju organizirati bridging programi završetkom kojeg bi se prvostupnice sestrinstva koje rade na poslovima iz primaljske djelatnosti prekvalificirale u prvostupnice primaljstva, a do tada spomenute osobe moraju biti članice samo Komore kojoj zakonski, radnim mjestom te srednjoškolskim obrazovanjem pripadaju.

4. VIŠE MEDICINSKE SESTRE GINEKOLOŠKO OPSTETRIČKOG SMJERA

OBRAZLOŽENJE PROBLEMA: U Republici Hrvatskoj postoje i rade primalje koje su završile višu naobrazbu osamdesetih godina i time stekli zvanje Više medicinske sestre ginekološko – opstetričkog smjera. Međutim, njima, sadašnja zakonska regulativa ne omogućava izjednačavanje   njihovog nazivlja s nazivljem prvostupnica primaljstva (kao što je omogućeno drugim zdravstvenim strukama). Navodni razlog je prevelika razlika u edukaciji, no činjenica je da su i mnoge zdravstvene struke prije 30-tak godina imale drugačije školovanje, što ne znači da im se danas njihovo obrazovanje “ne priznaje”, tako us primjerice liječnici tada imali četverogodišnji studij, a danas imaju šesterogodišnji.

PRIJEDLOG RJEŠENJA: HKP-a predlaže da se istima, temeljem njihove naobrazbe, ali i godina radnog staža, prizna pravo na naziv prvostupnice primaljstva. HKP-a nadalje predlaže da iste imaju sva prava i djelokrug rada kao i prvostupnice primaljstva osim prava na otvaranje samostalne privatne prakse.

5 . POPIS RADNIH MJESTA

OBRAZLOŽENJE PROBLEMA: Često se primalje koje rade u ginekološkim ambulantama premještaju na druga radna mjesta, iz razloga što na istim mjestima rade i medicinske sestre. Naravno, ovakva situacija dovodi do cijelog niza neugodnih situacija kako za primalje tako i za poslodavce. Zakon o primaljstvu, u dijelu u kojem propisuje djelatnost primalja daje vrlo dobru indikaciju na kojim mjestima primalje mogu raditi, no isto je potrebno potvrditi u obliku provedbenih akata resornog ministarstva.

Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH  je u svom dopisu također sugeriralo da je rješenje mnogih nedoumica, kako za zdravstvene djelatnike, tako i za poslodavce, upravo definiranje radnih mjesta. Ne znam tko je to sugeriralo, kako je pisalo ja sam samo prepisala.

Konačno, bez jasno propisanih radnih mjesta u praksi se sustavno uskraćuje najbolja moguća (primaljska) skrb hrvatskim građankama.

PRIJEDLOG RJEŠENJA:  Formalizirati popis radnih mjesta za primalje, primalje – asistentice, primaljske prvostupnice i magistre primaljstva.

ZAKLJUČAK:

Hrvatska komora primalja predlaže izradu Pravilnika kojim bi se riješila prednje navedena problematika.

7. studenoga 2011.

Stajalište HKP-a vezano uz Statut HKMS-a

Na službenim stranicama HKMS objavljen je pročišćeni tekst Statuta HKMS u kojem se, između ostalog, u čl. 6. navodi: „Medicinske sestre koje obavljaju djelatnost zdravstvene njege na svim razinama zdravstvene zaštite, djelatnosti socijalne skrbi i drugim djelatnostima u kojima pružaju izravnu zdravstvenu zaštitu, medicinske sestre koje sudjeluju u obrazovanju u predmetima koji se odnose na zdravstvenu njegu te zdravstveni radnici koji rade na poslovima zdravstvene/sestrinske njege obvezno se udružuju u Komoru“.Navedenim izmjenama dopuštena je mogućnost učlanjenja u HKMS svim zdravstvenim radnicima koji rade na poslovima zdravstvene/sestrinske njege.

16. rujna 2011.

Upit odvjetnice NSDZRH vazan za organizaciju HMP i rad primalja na mjestima medicinskih sestara

Odvjetnica NSDZRH dobila je oprečne informacije u iz različitih institucija. Čeka se odgovor MZSS.

5. rujna 2011.

Primalje u HMP

Reorganizacijom HMP primalje ne mogu više raditi na radnim mjestima na kojem neke od njih rade i 30ak godina. Apeliramo na Ministarstvo zdravstva da što prije donese Pravilnik kojim bi se reguliralo “zatečeno stanje” kako primalja tako i medicinskih sestara.

1 2 3 4

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!