Najčešće postavljena pitanja

Gdje se nalazi ured Komore (kako doći do nas)?

Ured Komore nalazi se u Ulici grada Mainza 11, Zagreb na 4. katu. Zgrada se nalazi na samom križanju Ulice grada Mainza i Slovenske ulice: Mapa
Na ovoj trasi prometuju tramvaji broj 2, 6 i 11 te je ime tramvajske stanice „Slovenska“

Ured Komore prima stranke svaki radni dan u vremenu od 10:00-14:00 sati.

Kako se učlaniti u Komoru primalja i dobiti odobrenje za samostalan rad?

Za učlanjenje u Hrvatsku komoru primalja i dobivanje odobrenja za samostalan rad potrebno je:

1. Popuniti ZAHTJEV ZA UČLANJENJE kojeg možete preuzeti OVDJE

2. Dostaviti original ili ovjerenu presliku svjedodžbe ili diplome (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale);

3. Dostaviti original ili ovjerenu presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale)

NAPOMENA! Prvostupnica primaljstva odnosno prvostupnik primaljstva koja/i je završila/o obrazovanje prema integriranom curriculumu nije u obvezi dostaviti originali ili presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu nego Potvrdu fakulteta da je studij primaljstva završio/la prema integriranom curriculumu.

4. Dostaviti original ili ovjerenu presliku domovnice (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale);

5. Dostaviti original ili ovjerenu presliku vjenčanog lista ili drugi dokument koji dokazuje promjene u imenu i prezimenu (ovjeru može izvršiti javni bilježnik ili poslodavac ili dođite s originalom dokumenata u HKP- Ured Komore će izvršiti presliku i ovjeru dokumenata nakon uvida u originale);

6. AKO RADITE – prilažete Izjavu o suglasnosti da poslodavac prilikom mjesečnog obračuna plaće smije obračunati članarinu i to 0,6% od bruto iznosa plaće i uplatiti je na račun Komore (original izjave te suglasnosti predajete svom poslodavcu, a kopiju dostavljate u HKP). Obrazac možete preuzeti OVDJE

7. AKO NE RADITE – ispunjavate Zahtjev za oslobođenje od plaćanja članarine  i dokazujete svoj status prilaganjem odgovarajućih dokumenata (npr. ako ste nezaposleni- prilažete Uvjerenje koji Vam izdaje Zavod za zapošljavanje da se vodite u registru nezaposlenih osoba, ako ste na  rodiljnom/roditeljskom dopust dostavljate Rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o pravu na rodiljni/roditeljski dopust ili Rodni list djeteta).

8. Popuniti  ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE kojeg možete preuzeti OVDJE

9. Uplatiti 226,04kn/30,00eur upisnine – dostaviti uplatnicu u HKP (226,04kn/30,00eur/ uplaćujete bez obzira  da li radite ili ne)

 Uplatnica se popunjava na ovaj način:

Platitelj: upišite svoje ime i prezime i adresu;

Primatelj: Hrvatska komora primalja, Ulica grada Mainza 11, 10 000 Zagreb

Iznos: 226,04kn/30,00eur

IBAN računa primatelja: HR042402006 1100549055

Poziv na broj primatelja:  vaš OIB

Opis plaćanja: upisnina za Hrvatsku komoru primalja

Kada i gdje se održavaju stručne edukacije na kojima mogu skupljati bodove?

Sve informacije vezane uz održavanje stručne edukacije možete pronaći na službenoj web stranici Komore.

Koliko bodova i u kojem vremenskom razdoblju moram sakupiti da bi mi se obnovila licenca?

Primalji se može obnoviti licenca ako je u proteklom licencnom razdoblju, odnosno u razdoblju od šest godina, stekla u postupku trajnog stručnog usavršavanja minimalno 90 bodova.

Svi bodovi skupljeni iznad 90 bodova odnosno “višak” prikupljenih bodova primalja ne može prenositi u sljedeće licencno razdoblje.

Od stečenih 90 bodova najmanje 45 bodova treba biti iz stručne edukacije koja je usko vezana uz primaljsku djelatnost, a preostalih 45 bodova može biti po slobodnom izboru svake primalje iz srodnih struka. U bodove po slobodnom izboru svake primalje uračunavaju se oni bodovi stečeni na stručnoj edukaciji iz područja etike, zakonodavstva iz primaljstva ili psihologije, te edukacije koja nije usko vezana uz primaljsku djelatnost ali uključuje znanja koja pridonose kvaliteti pružanja primaljske skrbi.

Svaka primalja unutar 6 godina mora prisustvovati jednoj vrsti edukacije na kojoj je minimalno jedna tema iz područja etike u primaljstvu, jedna tema iz područja zakonodavstva u primaljstvu, jedna tema iz CPR i jedna tema iz područja psihologije.

Najviše 70% (sedamdeset posto) bodova može se prikupiti putem portala za e-učenje.

Radi kontinuiteta trajnog usavršavanja, primalja bi u pravilu morala steći najmanje 15 bodova godišnje ili 30 bodova svake dvije godine.

Što ako u vremenskom periodu od 6 godina ne uspijem sakupiti 90 bodova?

Ukoliko primalja nije sakupila dovoljan broj bodova mora pristupiti provjeri znanja pred Ispitnom komisijom Komore, sukladno Pravilniku o provjeri znanja.

Obrazac Zahtjeva za provjerom znanja nalazi se OVDJE

Hoće li mi se bodovati stručna edukacija koju je organizirala neka druga komora u zdravstvu?

Komora može izvršiti upis bodova u elektroničkom obliku sudionicima – članovima/icama stručne edukacije na osnovu Evidencije prisutnih na stručnom predavanju ukoliko je edukacija prijavljena i bodovana od Komore ili na osnovu Zamolbe za individualno priznavanje bodova na stručnim edukacijama uz koju je priložen dokaz o prisustvu edukaciji (ako se radi o edukaciji u trajanju duljoj od sat vremena potrebno je dostavit program i/ili potvrdnicu) ukoliko je Evidencija odnosno Zamolba dostavljena Uredu Komore u roku od 30 dana od održane edukacije.

Zamolba za individualno priznavanje bodova nalazi se OVDJE

Ista mora biti pečatirana i potpisana od strane organizatora predavanja.

Ako se nalazim na rodiljnom/roditeljskom dopustu ili zbog nekog drugog razloga ne mogu skupljati bodova, mogu li se osloboditi obveze skupljanja bodova?

Primaljama koje su bile na rodiljnom/roditeljskom dopustu i nisu bile u mogućnosti prikupljati bodove u neprekinutom razdoblju od 12 mjeseci, imaju pravo postaviti Zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova.

Broj bodova potrebnih za relicenciranje umanjuje se za 15 bodova.

Primalje koje zbog drugih opravdanih razloga nisu bile u mogućnosti prikupljati bodove u neprekinutom razdoblju od 12 mjeseci, podnose Povjerenstvu obrazloženi zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova. Povjerenstvo može donijeti odluku da se broj bodova potrebnih za relicenciranje može umanjiti za najviše 15 bodova godišnje.

Zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova podnosi se Povjerenstvu u roku od 90 dana od dana proteka razdoblja od 12 mjeseci unutar kojeg primalja nije bila u mogućnosti skupljati bodove.

Tko se sve može osloboditi obveze plaćanja članarine komori?

Plaćanja članarine osloboditi se mogu:

– članovi Komore koji ne ostvaruju plaću zbog privremene nezaposlenosti, pod uvjetom da su prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje i da jednom godišnje dostavljaju Komori dokaz o svom statusu;

– članovi Komore koji ne ostvaruju plaću zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) duljeg od 42 dana na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;

-članovi Komore koji se nalaze na bolovanju zbog komplikacija u svezi trudnoće i porođaja od prvog dana bolovanja, pod uvjetom da su pravovremeno dostavili Komori Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine;

– članovi Komore koji se nalaze na rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu;

– članovi Komore koji se nalaze na dopustu za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju temeljem Rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;

– članovi Komore kojima je Poslodavac priznao pravo na mirovanje radnog odnosa do navršene treće godine života djeteta;

– članovi Komore koji su umirovljenici, pod uvjetom da nemaju važeće Odobrenje za samostalni rad (licencu);

– članovi Komore koji ne ostvaruju plaću zbog privremene nezaposlenosti, pod uvjetom da redovito ispunjavaju svoje obveze na preddiplomskom studiju za zanimanje prvostupnice primaljstva;

– članovi Komore koji se nalaze na neplaćenom dopustu;

– članovi Komore koji se nalaze na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članovi Komore mogu se osloboditi od plaćanja članarine Komori od dana podnošenja Zahtjeva.

Obrazac za oslobođenje od plaćanja članarine možete preuzeti OVDJE 

Jesam li oslobođena obveze plaćanja članarine ako sam nezaposlena, no nisam prijavljena na zavodu za zapošljavanje?

Članarina za primalje koje su nezaposlene, a  nisu prijavljene na Zavod za zapošljavanje, iznosi  45,21 kuna /6,00 eur/ mjesečno, odnosno 542,48 kn/ 72,00 eur/ godišnje“.

Koliko iznosi članarina ako sam u mirovini i posjedujem važeću licencu?

Članarina za primalje koje se nalaze u mirovini, a imaju važeće Odobrenje za samostalni rad (licencu) iznosi 226,04kn/30,00eur godišnje.

Koliko je članarina ako radim u inozemstvu i posjedujem važeću licencu?

Članarina za primalje koje su državljani Republike Hrvatske, a zaposlene su u inozemstvu iznosi 100 EUR-a (slovima: stoeura) godišnje, a uplaćuje se jednom godišnje i to unaprijed.

Moraju li preslike dokumenata koje prilažem uz zahtjer za učlanjenje biti ovjerene od javnog bilježnika?

Preslike dokumenata koje se prilažu uz zahtjev za učlanjenje moraju biti ovjerene ili od javnog bilježnika, ili od Komore, ili od poslodavca. Navedeni dokumenti se u Komori ovjeravaju pečatom Komore, a kod poslodavca potpisom ovlaštene osobe i pečatom, nakon izvršenog uvida u original dokumenta.

Jesam li obavezna izvijestiti Komoru o promjeni svog prezimena?

O svakoj promjeni podataka član/ica Komore dužan/na je obavijestiti Komoru u roku od 30 dana od nastanka promjene te priložiti odgovarajući dokument u originalu ili ovjerenom presliku kojom dokazuje nastalu promjenu.

Kako se mogu ispisati iz Komore primalja?

Za ispis iz Komore primalja potrebno je popuniti sljedeći OBRAZAC te u prilogu dostaviti sljedeće:

Dokaz o svom statusu – razlogu Zahtjeva za ispis:

  1. prekvalifikacija ( kopiju Ugovora o radu ili Potvrdu poslodavca o radnom mjestu – opis radnog mjesta, kopiju Odobrenja za samostalni rad (licenca) /Dozvole za rad druge Komore    u zdravstvu)
  2. odlazak u mirovinu ( kopiju Rješenja o priznavanju prava na mirovinu)

U prilogu Zahtjeva OBAVEZNO dostaviti:

  • original važećeg odobrenja za samostalan rad (licenca) HKP,
  • original važećeg rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) HKP,
  • člansku iskaznicu HKP.

U kojim slučajevima moram pristupiti ispitu provjere znanja pred ispitnom komisijom?

Provjeri znanja pred Ispitnom komisijom dužni su pristupiti svi članovi/ice Komore koji/e u postupku trajnog stručnog usavršavanja ne uspiju skupiti dovoljan broj bodova potreban za obnovu odobrenja za samostalni rad (licence).

Provjeri znanja pred Ispitom komisijom dužne su pristupiti i sve primalje koje se po položenom stručnom ispitu nisu učlanile u Komoru duže od 1 godine.

Provjeri znanja pred Ispitnom komisijom dužne su pristupiti sve primalje koje se nakon uspješnog završavanja temeljnog obrazovanja nisu učlanile u Komoru duže od 1 godine.

Provjeri znanja pred Ispitnom komisijom dužne su pristupiti i sve primalja koje su se pred više od 1 godine ispisale iz Komore, te se ponovno žele upisati u registre Komore.

Provjeri znanja pred Ispitnom komisijom dužne su pristupiti sve primalje koje u roku od 1 godine od dana isteka važeće licence nisu podnijele Zahtjev za obnavljanje licence.

Zahtjev za provjerom znanja nalazi se OVDJE

Koliko košta provjera znanja pred ispitnom komisijom?

Pristupnina provjeri znanja iznosi 100,00 kn /13,27 eur/,  a naknada za provjeru znanja iznosi 1000,00 kn /132, 72 eur/

Uplaćuju se na IBAN Komore HR0424020061100549055 (Erste&Steiermärkische bank d.d), poziv na broj – OIB kandidata, svrha plaćanja “Provjera znanja“.

Što moram ispuniti ukoliko sam promjenila prezime?

Ukoliko ste promijenili prezime možete postaviti ovaj Zahtjev za zamjenu odobrenja za samostalni rad i Zahtjev za zamjenu članske iskaznice

Naknada za zamjenu odobrenja za samostalan rad iznosi 113,02 kn /15,00 eur/

Naknada za zamjenu članske iskaznice iznosi 75,35 kn /10,00 eur/

Što moram ispuniti u slučaju obnavljanja odobrenja za samostalni rad?

U slučaju obnavljanja odobrenja za samostalni rad morate ispuniti ovaj OBRAZAC i vlastoručno ga potpisati.

Preporučamo Vam da isti pošaljete u Ured Komore, Ulica grada Mainza 11, 10 000 Zagreb, poštanskim putem.

Što moram ispuniti u slučaju gubitka članske iskaznice?

U slučaju gubitka članske iskaznice morate ispuniti ZAHTJEV za ponovno izdavanje članske iskaznice:

Naknada za ponovno izdavanje članske iskaznice iznosi 75,35 kn /10,00 eur/

Mogu li biti dobrovoljan član Komore?

U Komoru se kao dobrovoljni članovi mogu učlaniti sve primalje koje imaju pravo na upis u obvezne registre Komore, a ne rade na poslovima primaljstva
te posjeduju valjano odobrenje za samostalni rad jedne od komora u zdravstvu ili valjanu dozvolu za rad Hrvatske komore dentalne medicine.

Kao dobrovoljni članovi Komore ne mogu se učlaniti primalje koje su završile srednju školu za primalje, primalje-asistentice ili studij primaljstva,
te osobe koje su završile srednju stručnu školu za primalje i nakon toga dodatno obrazovanje iz područja zdravstva, a rade na poslovima primaljstva
jer su oni po sili zakona obvezni članovi Komore.

Što trebam učiniti da postanem dobrovoljni član Komore?

Ukoliko ispunjavate uvijete za dobrovoljno članstvo, trebate ispuniti i vlastoručno potpisati Zahtjev te isti podnijeti Komori poštanskim putem ili osobno
na adresu Ulica grada Mainza 11, Zagreb. Obrazac Zahtjeva možete naći OVDJE

Zahtjevu trebate priložiti sljedeće dokumente:

− original ili preslika svjedodžbe odnosno diplome ili drugi odgovarajući dokaz o završenom obrazovanju,

− original ili preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ukoliko je podnositelj/ica zahtjeva u obvezi polagati stručni ispit),

− original ili preslika domovnice,

− original ili preslika vjenčanog lista ili drugi dokument koji dokazuje promjene u imenu i prezimenu

– potvrdu poslodavca o radnome mjestu,

– dokaz o plaćanju upisnine,

– dokaz o plaćanju članarine za godinu dana unaprijed,

– presliku valjanog odobrenja za samostalni rad jedne od komora u zdravstvu ili presliku valjane dozvole za rad Hrvatske komore dentalne medicine.

Primalje koje žele postati dobrovoljni članovi Komore, a već su upisani u obvezne registre Komore nisu dužni uz Zahtjev ponovno dostavljati dokumente navedene u prve 4 točke.

Dobrovoljni član dobiva člansku iskaznicu na kojoj će biti jasno naznačeno da se radi o dobrovoljnom članu Komore.

Koliko iznosi upisnina i članarina za dobrovoljne članove Komore?

Za primalje koje žele postati dobrovoljni članovi Komore upisnina iznosi 7,00 eura i plaća se jednokratno. Primalje koje žele postati dobrovoljni članovi Komore,
a već su upisani u obvezne registre Komore nisu dužni ponovno plaćati upisninu pod uvjetom da su istu uredno podmirili sukladno Odluci o upisnini te načinu
utvrđivanja iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja. Primalje koje su upisane u registre dobrovoljnih članova Komore, a žele se upisati u obvezne
registre Komore dužne su podnijeti Zahtjev i platiti upisninu sukladno Odluci o upisnini te načinu utvrđivanja iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja (30,00 eura).

Članarina za dobrovoljne članove iznosi 40,00 eura godišnje i plaća se jednom godišnje i to unaprijed

Što ako sam dobrovoljni član, a zaposlio sam se na poslovima primaljstva?

Primalje koje žele postati dobrovoljni članovi Komore se obvezuju o svakoj promjeni radnog mjesta odnosno o početku rada na poslovima primaljstva obavijestiti
Komoru najkasnije u roku od 8 dana od dana promjene.

Nepravovremeno izvješćivanje Komore o promjeni radnog mjesta odnosno o početku rada na poslovima primaljstva predstavlja težu povredu radnih dužnosti i ugleda primaljstva.

Moram li skupljati bodove ukoliko sam dobrovoljni član Komore?

Dobrovoljni članovi dužni su zatražiti izdavanje i obnavljanje odobrenja za samostalni rad (licence) te su dužni trajno se stručno usavršavati na način i u rokovima propisanim
Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva.

Kako se mogu ispisati iz registra dobrovoljnih članova Komore?

Ispis iz registra dobrovoljnih članova izvršite će se na osobni zahtjev člana pod uvjetom da član Komori vrati original važećeg Odobrenja za samostalan rad (licenca) HKP,
original važećeg Rješenja o izdavanju/obnavljanju odobrenja za samostalan rad (licence) HKP, člansku iskaznicu HKP, po potrebi drugi dokaz o postojanju opravdanih razloga za ispis.

NAPOMENA!

Svi obrasci moraju biti vlastoručno potpisani.