Oglašeni poslovi

Naziv radnog mjesta Tvrtka Mjesto rada Rok za prijavu

PRIMALJA/PRIMALJA ASISTENTICA Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana Zabok 2024-04-23

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA/PRIMALJA ASISTENTICA
Poslodavac
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Mjesto rada
Zabok
Rok prijave
2024-04-23
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

 

 2

 • Na određeno; povećan opseg posla
 • pripravnik

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 15.4.2024.

 23.4.2024.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine

 Traži se pripravnik

 UVJETI: završena škola određenog zanimanja

Izrazi  koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Uz prijave kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu,
 • Životopis,
 • Domovnicu,
 • Diplomu/Svjedodžbu,(ovisno o završenoj školi)
 • Odobrenje za samostalan rad  (ovisno o završenoj školi)
 • Dokaz o radnom stažu (potvrda nadležne službe HZMO-a ili preslika radne knjižice)
 • Dokaz o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno članku 156.Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit će poslodavac.

Traženi dokumenti mogu se dostaviti u preslici, a odabrani kandidati će originale donijeti na uvid.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete prema Odluci ravnatelja može se obaviti razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102.stavka 1. – 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,98/19,84/21), da dostave dokaze iz članka 103.stavka 1. Zakona , u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9.Zakona o profesionalnoj rebahilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14,39/18,32/20) uz prijavu na natječaj dužan/a je , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

Natječaj teče od dana objave pri Zavodu za zapošljavanje.

Pisane zamolbe se dostavljaju na  adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49 210 Zabok .

Rezultati izbora kandidata biti će objavljeni na WEB stranici Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,  kao obavijest kandidatima o rezultatima natječaja.

Javni natječaj objavljujemo:
Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina  (bilten, web stranica), Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (oglasna ploča i web stranica).

Poslodavac

 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

pisana zamolba: 49210 ZABOK, BRAČAK 8

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA  OPĆA BOLNICA KARLOVAC KARLOVAC 2024-04-19

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA
Poslodavac
 OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Mjesto rada
KARLOVAC
Rok prijave
2024-04-19
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

PRIMALJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 2 smjene

 Nema smještaja

 U cijelosti

 11.4.2024.

 19.4.2024.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine

 Nije važno

 Opis poslova: OBAVLJA SVE POSLOVE SUKLADNO TEMELJNOJ NAOBRAZBI TE DUŽNOSTIMA I KOMPETENCIJAMA NAVEDENIM U ZAKONU O PRIMALJSTVU; SUDJELUJE U PLANIRANJU, PRIPREMANJU I PROVOĐENJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE/SESTRINSKE NJEGE U SKLADU SA STANDARDIZIRANIM POSTUPCIMA; SUDJELUJE U PLANIRANJU, PRIPREMANJU I PROVOĐENJU I/ILI IZVOĐENJU MEDICINSKO-TEHNIČKIH ZAHVATA.

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22, 33/23, 145/23)  i članka 21. Statuta Opće bolnice Karlovac ravnatelj Opće bolnice Karlovac raspisuje
Natječaj za
primitak u radni odnos

Primalja – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti natječaja: SSS/IV – primalja ili primalja asistentica/asistent; položen stručni ispit; važeće odobrenje za        samostalan  rad

 • probni rad: 2 (dva) mjeseca

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno čl. 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zamolba, vlastoručno potpisana, navedeni kontakt podaci (e-mail adresa i broj telefona),
  2.   Životopis,
  3.   Dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome/svjedodžbe,
  4.   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za zdravstvene radnike,
  5.   Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) – za zdravstvene radnike,
  6.   Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu izdana
  tijekom važenja natječaja – obavezno i za kandidate bez radnog iskustva,
  7.   Dokaz o državljanstvu,
  8.   Rodni list,
  9.   Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).Za posebne navode u prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze.
  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojom to potvrđuju te takvi kandidati imaju prednost u odnosu na druge kandidate, pod jednakim uvjetima.

  Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23 dalje: Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1. – 3. Zakona, da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prednosti prilikom zapošljavanja.
  Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
  U slučaju nejednakosti dokaza na navedenoj internetskoj stranici i dokaza koje određuje Zakon, vrijede dokazi iz Zakona.
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13. i 98/19.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

  Sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), pozivaju se osobe iz članka 48. toga Zakona, da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave dokaze iz članka 49. toga Zakona, u svrhu ostvarivanja prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

  Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Provjera stručnih i radnih sposobnosti može se obavljati intervjuom, testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način ovisno o vrsti poslova koje bi radnik trebao obavljati.
  Poziv na razgovor i provjeru znanja i sposobnosti bit će objavljen na internetskoj stranici Opće bolnice Karlovac: www.bolnica-karlovac.hr . Ako budu pozvani, kandidati su obvezni odazvati se pozivu, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

  Kandidati su obavezni u prijavi navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

  Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Karlovac za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica Karlovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

  Sve prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za radno mjesto – ______(navesti radno mjesto i rad na određeno ili neodređeno))”.
  Obavezno navesti na koji natječaj i za koje radno mjesto (rad na određeno/neodređeno vrijeme) se kandidat prijavljuje. Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta potrebno je dostaviti svaku prijavu odvojeno. Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu:

 2. Opća bolnica Karlovac, Dr. Andrije Štampara 3, 47 000 Karlovac,ili
 3. osobno predati u Urudžbeni zapisnik Opće bolnice Karlovac, Dr. Andrije Štampara 3, Karlovac, od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Nepotpune i nepravovremene prijave te prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, neće se razmatrati.

Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Karlovcu, na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Karlovac.
Rok za predaju prijava je 8 (osam) dana od dana objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Karlovcu.

Opća bolnica Karlovac pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Kandidati će o rezultatima provedenog natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, putem internetske stranice Opće bolnice Karlovac: www.bolnica-karlovac.hr te se dan objave smatra danom dostave obavijesti kandidatima.
Poslodavac

 OPĆA BOLNICA KARLOVAC

 pisana zamolba: OPĆA BOLNICA KARLOVAC, Dr. Andrije Štampara 3, 470

POSLODAVAC
Poslodavac
 OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA ASISTENT/ICA Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola Pula 2024-04-17

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA ASISTENT/ICA
Poslodavac
Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Mjesto rada
Pula
Rok prijave
2024-04-17
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

 PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

 3

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 9.4.2024.

 17.4.2024.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine

 Nije važno

 JAVNI NATJEČAJ
KLASA: 100-01/24-01/07

3. Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – s probnim radom od 2 (dva) mjeseca

 1. Primalja asistentica u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 3 izvršitelja

Uvjeti natječaja pod rednim brojem 3.:

 • Srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera
 • Odobrenje za samostalan rad

U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:

 1. Zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 6. Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 7. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana(obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
 8. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženoradno iskustvo

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19, 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.
Detaljnije na:
http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih podataka.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 90/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 do 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i/ili na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor sa kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, prema potrebi, može se provesti psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o psihološkom testiranju i održavanju razgovora će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Pula.
Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula: http://www.obpula.hr/.

Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom na adresu: Santoriova 24A, 52100 Pula ili elektroničkom poštom na adresu: [email protected] sa naznakom „Za natječaj“.
Potrebno je navesti KLASU natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i oglasnim pločama Opće bolnice Pula dana 09.04.2024. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, zaključno sa 17.04.2024. godine.

Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Poslodavac

 Opća bolnica Pula – Ospedale Generale di Pola

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa
Mjesto
Županija

PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola Pula 2024-04-17

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA
Poslodavac
Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Mjesto rada
Pula
Rok prijave
2024-04-17
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA

Radno mjesto

 PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; zamjena

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 9.4.2024.

 17.4.2024.

Posloprimac

 Primaljstvo

 Viša ili prvostupanjska

 1 godinu

 JAVNI NATJEČAJ
KLASA: 100-01/24-01/07

5. Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – s probnim radom od 3 (tri) mjeseca

 1. Prvostupnica primaljstva u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja pod rednim brojem 5.:

 • Viša stručna sprema odgovarajućeg smjera
 • Najmanje godina dana radnog iskustva u struci (ne odnosi se na kandidate koji nemaju propisan obvezan pripravnički staž)
 • Odobrenje za samostalan rad

U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:

 1. Zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 6. Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 7. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana(obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
 8. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženoradno iskustvo

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19, 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.
Detaljnije na:
http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih podataka.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 90/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 do 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i/ili na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor sa kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, prema potrebi, može se provesti psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o psihološkom testiranju i održavanju razgovora će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Pula.
Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula: http://www.obpula.hr/.

Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom na adresu: Santoriova 24A, 52100 Pula ili elektroničkom poštom na adresu: [email protected] sa naznakom „Za natječaj“.
Potrebno je navesti KLASU natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i oglasnim pločama Opće bolnice Pula dana 09.04.2024. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, zaključno sa 17.04.2024. godine.

Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Poslodavac

 Opća bolnica Pula – Ospedale Generale di Pola

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa
Mjesto
Županija

VIŠA PRIMALJA/PRVOSTUPNIK PRIMALJSTVA OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Šibenik 2024-04-17

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
VIŠA PRIMALJA/PRVOSTUPNIK PRIMALJSTVA
Poslodavac
OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Mjesto rada
Šibenik
Rok prijave
2024-04-17
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

VIŠA PRIMALJA/PRVOSTUPNIK PRIMALJSTVA

Radno mjesto

 ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

 1

 • Na neodređeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 Djelomično

 10.4.2024.

 17.4.2024.

 Rad na jednom mjestu

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska

 1 godinu

Na temelju čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije – pročišćeni tekst, br. 01-8150/1-22, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) i Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/23-03/65, URBROJ: 534-04-1-1/8-23-40 od 29. rujna 2023. godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/23-03/65, URBROJ: 534-04-1-1/8-23-49 od 05. prosinca 2024. godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/24-03/73, URBROJ: 534-04-1-1/8-24-02 od 31. siječnja 2024. godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/24-03/73, URBROJ: 534-04-1-1/8-24-04 od 12. veljače 2024. godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/24-03/73, URBROJ: 534-04-1-1/8-24-06 od 01. ožujka 2024. godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/24-03/73, URBROJ: 534-04-1-1/8-24-08 od 03. travnja 2024. godine, Odluka Upravnog vijeća Opće bolnice Šibensko-kninske županije KLASA: 007-03/24-01/3, URBROJ: 2182-1-50-01-01-24-11 od 26. siječnja 2024. godine te Odluka Upravnog vijeća Opće bolnice Šibensko-kninske županije KLASA: 007-03/24-01/8, URBROJ: 2182-1-50-01-01-24-8 od 28. ožujka 2024. godine, ravnatelj Opće bolnice Šibensko-kninske županije dana 09. travnja 2024. godine raspisuje natječaj za prijem uradni odnos:
Viša primalja/prvostupnik primaljstva – 1  izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati:
– završena škola za prvostupnice primaljstva
– položen stručni ispit (za one koju imaju obvezu)
– posjedovanje važeće odobrenje za samostalan rad
– radno iskustvo 1 godina (ako je uvjet za dobivanje odobrenja za samostalan rad)

Uz prijavu svi kandidati su dužni priložiti:

 • potpisanu prijavu za točno određeno radno mjesto
 • životopis
 • dokaz o traženom završenom stupnju obrazovanja
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • važeće odobrenje za samostalan rad
 • kopiju osobne iskaznice
 • potvrdu Hrvatskog zavoda o mirovinskom osiguranju o radnom stažu (ne stariju od dana objave natječaja)
 • vjenčani list u slučaju promjene prezimena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave na web stranici Bolnice na adresu Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj za ________„. Nepravovremene i nepotpune prijave koje nisu potpisane i ne sadrže sve što su kandidati dužni priložiti neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema  čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/2017, 98/19 i 84/2021),  čl. 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br.33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96.82/01,103/03 i 148/13)  i čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13, 152/14 i 39/18)  dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 103.st.1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/2017, 98/19 i 84/2021) dužni su uz  prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  priložiti sve dokaze svu dokumentaciju propisanu  čl. 103.st.1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/2017, 98/19 i 84/2021), a koji se mogu naći i na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13,152/14, 39/18 i 32/20)   dužni su uz  prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.    Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (“Narodne novine” br. 84/21) dužni su se pozvati na pravo prednosti te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze iz čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (“Narodne novine” br. 84/21) a koji se mogu naći na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImagesv/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Po potrebi, ovisno o broju prijavljenih kandidata, posebno povjerenstvo koje imenuje ravnatelj provesti će se testiranje/razgovore. O načinu provođenja testiranja/ razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu testiranja/razgovora, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web stranici Opće bolnice Šibensko-kninske županije (www.bolnica-sibenik.hr) i oglasnoj ploči.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja, te su dužni u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima natječaja preuzeti svoju dokumentaciju ukoliko je ista u originalu ili ovjerenoj kopiji jer će  u suprotnom biti uništena. Primljeni kandidati dužni su bolnici prije početka rada dostaviti originalnu ili ovjerenu svjedodžbu/diplomu,uvjerenje o položenom ispitu,odobrenje za samostalan rad i domovnicu.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Opća bolnica Šibensko-kninske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

KLASA: 100-01/24-01/18
URBROJ: 2182-1-50-07-01-24-1
Šibenik, 09. travnja 2024. godine.

Poslodavac

 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

 pisana zamolba: Stjepana Radića 83,22000 Šibenik

POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA PRVOSTUPNIK – PRIMALJA ASISTENT (M/Ž) KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA RIJEKA 2024-05-06

OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA PRVOSTUPNIK – PRIMALJA ASISTENT (M/Ž)
Poslodavac
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Mjesto rada
RIJEKA
Rok prijave
2024-05-06
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

 RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

 10

 Na neodređeno; novootvoreni poslovi

 Puno radno vrijeme

 • 2 smjene
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom
 • Smjena – poslijepodne
 • Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 5.4.2024.

 6.5.2024.

Posloprimac

 medicinska sestra pedijatrije

 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

 Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za primalje

 Nije važno

 Opis poslova: provodi njegu bolesnica u stacionaru i brine za bolesnice u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, djeluje unutar zdravstvenog tima uz nadzor liječnika, primjenjuje sva usvojena znanja iz područja primaljske skrbi sukladno načelima profesionalne etike i zakonodavstva, sudjeluje u edukaciji u cilju očuvanja zdravlja i prevencije spolno prenosivih bolesti, ranog otkrivanja ginekoloških bolesti i planiranja obitelji te sudjeluje u provođenju edukacije u pripremi za porod i roditeljstvo, obavlja sve poslove i zadatke u svezi njege novorođenčeta i nedonoščeta, provodi njegu trudnice, provodi njegu ginekoloških bolesnica, priprema bolesnicu i materijal za rano otkrivanje malignih bolesti genitalija, priprema trudnicu za dijagnostičke i terapijske zahvate, obavlja prijeoperacijsku pripremu, priprema bolesnicu i pribor potreban za ginekološki pregled, obavlja poslijeoperacijsku njegu i sprječava komplikacije, priprema bolesnicu i pribor te primjenjuje peroralne, intramuskularne i subkutane terapije, uzima krv iz vene za laboratorijske pretrage, priprema bolesnicu i pribor te pomaže višoj medicinskoj sestri ili liječniku pri primjeni intravenske terapije i transfuzije krvi, priprema bolesnicu i pribor i pomaže liječniku kod previjanja, priprema i izvodi kateterizacije, priprema rodilju i aparate za praćenje kucaja i trudova, priprema bolesnicu i pomaže liječniku pri porođaju, priprema rodilju za dovršenje poroda carskim rezom, evidentira dijete te ga po prvi put kupa, važe i mjeri, pere i vrši reviziju posteljice, priprema bolesnicu i pribor i pomaže liječniku kod revizije ušća i obrade epiziotomije, kontrolira opće stanje babinjača nakon poroda, priprema i obavlja toaletu međice, mjeri i evidentira  vitalne znakove, kontrolira dojke i lohije, priprema bolesnicu i pribor te pomaže liječniku kod vađenja šavova, priprema, brine i odgovora za sve vrste sterilizacije, obavlja njegu novorođenčeta, obavlja njegu djeteta u inkubatoru, mjeri i registrira vitalne znakove, pomaže i upućuje majku kod dojenja, obavlja umjetnu prehranu djeteta, obavlja specijalnu njegu bolesnog novorođenčeta, priprema dijete i pomaže liječniku pri uzimanju materijala za laboratorijske pretrage, provodi BCG vakcinaciju, priprema dijete i pribor te pomaže kod eksangvinotransfuzije, priprema pribor i pomaže liječniku kod reanimacije djeteta, obvezatno vodi dnevne evidencije svih aktivnosti primalje vezano za ginekološku bolesnicu, trudnicu, rodilju, novorođenče, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga rada i po nalogu neposredno pretpostavljenog, odgovoran je za pravovremenu dostavu odobrenja za rad/obnove odobrenja za rad službi odgovornoj za kadrovske poslove, ukoliko je ista preduvjet za rad

Na temelju odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ružića, dr.med., od 02. travnja 2024. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva, klasa: 100-01/23-03/107, urbroj: 534-04-1-1/8-23-100 od 13. rujna 2023. godine raspisuje se;

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Prvostupnica primaljstva/primalja asistentica –       10 izvršitelja

Uvjeti:

– VŠS/SSS

– završen stručni studij sestrinstva ili srednja medicinska škola smjer-prvostupnica primaljstva/primalja asistentica

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju:

– zamolbu i životopis

– presliku Svjedodžbe ili Diplome o stečenom obrazovanju

– potvrda o prosjeku ocjena tijekom školovanja

– presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu

– presliku odobrenja za samostalan rad

– potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu)

– potvrdu o državljanstvu

Kandidati mogu priložiti  i potvrde o dodatnim znanjima ili iskustvu, kao što su:
•znanje stranog jezika
•poznavanje rada na računalu

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad.

Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave kandidata podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Odluke o izabranom kandidatu javno će biti objavljene na internetnetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka – www.kbc-rijeka.hr .

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja a natječajna dokumentacija biti će vraćena kandidatima.

Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.

Poslodavac

 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

 • osobni dolazak: KREŠIMIROVA 42, 51000 RIJEKA
 • pisana zamolba: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
POSLODAVAC
Poslodavac
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA ASISTENT – PRIPRAVNIK/CA OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA 2024-04-11

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA ASISTENT – PRIPRAVNIK/CA
Poslodavac
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
Mjesto rada
NOVA GRADIŠKA
Rok prijave
2024-04-11
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

 NOVA GRADIŠKA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

 1

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 4.4.2024.

 11.4.2024.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine

 Traži se pripravnik

 Temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva, a sukladno odredbama članka 25. Statuta Opće bolnice Nova Gradiška, objavljujem

NATJEČAJ
za prijam osoba na pripravnički staž  uz korištenje mjere aktivne politike zapošljavanja
(potpore za pripravništvo u javnim službama)

– primalje asistenti (SSS) -1 izvršitelj/ica

Uz prijavu na natječaj potrebno je obvezno priložiti:
– životopis,
– presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole kao i presliku završne svjedodžbe,
– presliku dokaza o državljanstvu,
– presliku rodnog lista,
– presliku osobne iskaznice,
– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je razvidno da se kandidat vodi u evidenciji o nezaposlenosti kao nezaposlena osoba za vrijeme trajanja natječaja,
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnopravnom statusu osiguranika- e- radna knjižica ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja), ne stariji od 30 dana.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Ako se kandidat  poziva na pravo prednosti prema članku 102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti svu dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona, a koji se mogu naći i na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21.), dužni su u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu na natječaj dostave sve dokaze u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je suglasan da Opća bolnica Nova Gradiška kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Kandidat se može primiti na pripravnički staž u trajanju od 12 mjeseci ako je prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a  nema više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju uz uvjet da Opća bolnica Nova Gradiška ishodi za njega pozitivnu ocjenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave kandidata podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama osobno ili poštanskom pošiljkom na adresu: Opća bolnica Nova Gradiška, Strossmayerova 17A, Nova Gradiška, u zatvorenoj koverti s naznakom „Za natječaj (navesti naziv radnog mjesta)“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune, nepravovremene, te prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto neće se razmatrati.
Opća bolnica Nova Gradiška zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja i odgovornosti prema kandidatima.
Odluke o odabranim kandidatima javno će biti objavljene na mrežnim stranicama Bolnice www.bolnicang.hr i dostavljene odabranim kandidatima.

 OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

pisana zamolba: STROSSMAYEROVA 17 A, NOVA GRADIŠKA

POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
Adresa
Mjesto
Županija

PRVOSTUPNICA PRIMALJSTVA (M/Ž) OPĆA BOLNICA ZADAR ZADAR 2024-04-11

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRVOSTUPNICA PRIMALJSTVA (M/Ž)
Poslodavac
OPĆA BOLNICA ZADAR
Mjesto rada
ZADAR
Rok prijave
2024-04-11
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

PRVOSTUPNICA PRIMALJSTVA

Radno mjesto

 ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA

 2

 Na određeno; zamjena

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 3.4.2024.

 11.4.2024.

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska

 Nije važno

 N A T J E Č A J

 1. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
  – prvostupnica primaljstva – m/ž                                                                          – 2 izvršitelja

Uvjeti:
• završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij primaljstva, VŠS
• položen stručni ispit
 važeće odobrenje za samostalni rad

Kandidati koji se natječu za prijam pod točkom 1-9 nuz zamolbu trebaju priložiti slijedeće:
• životopis
• dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedožbe, diplome)
• prijepis ocjena za VŠS, svjedožbe svih razreda za SSS
• presliku domovnice
• presliku rodnog lista
• presliku osobne iskaznice
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6
mjeseci)
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu
• presliku odobrenja za samostalni rad
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO o radnom stažu

 1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
  – pomoćni radnik u zdravstvu-njegovatelj – m/ž                                                   – 1 izvršitelj
  Uvjeti:
  • završena osnovna škola, NSS
  • položen ispit za njegovatelja

Kandidati s kojima će se obaviti razgovor ili testiranje biti će obaviješteni putem elektronske pošte! Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web-stranici bolnice (http://www.bolnica-zadar.hr/)
Provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti sukladno glavi V. točka 1. članak 21. Pravilnika o radu Opće bolnice Zadar, br: 01-1215-6/15 od 31.03.2015. godine, može se obavljati putem intervjua, testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način ovisno o vrsti poslova koje bi radnik trebao obavljati.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: «Za natječaj – …………………»

Molimo kandidate da na zamolbi točno navedu za koje radno mjesto se natječu. Ako se kandidati natječu za više od jednog radnog mjesta, potrebno je uz zamolbu priložiti i svu traženu dokumentaciju (preslike) o ispunjavanju uvjeta za svako radno mjesto. Priloženu dokumentaciju ne vraćamo, osim na osobni zahtjev u roku od 30 dana od dana objave odluke.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)
popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Opća bolnica Zadar dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Kandidati su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Nadalje, molimo kandidate da u svrhu navedenog redovito prate svoju elektronsku poštu.

Opća bolnica Zadar pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili dijela natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Poslodavac

 OPĆA BOLNICA ZADAR

 pisana zamolba: BOŽE PERIČIĆA 5

POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA BOLNICA ZADAR
Adresa
Mjesto
Županija

PRVOSTUPNIK PRIMALJSTVA I PRIMALJA ASISTENTICA (M/Ž) – PRIPRAVNIK OPĆA BOLNICA ZADAR ZADAR 2024-04-11

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRVOSTUPNIK PRIMALJSTVA I PRIMALJA ASISTENTICA (M/Ž) – PRIPRAVNIK
Poslodavac
OPĆA BOLNICA ZADAR
Mjesto rada
ZADAR
Rok prijave
2024-04-11
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

Mjesto rada: ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja:

Na određeno; novootvoreni poslovi

pripravnik

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 3.4.2024.

Natječaj vrijedi do: 11.4.2024.

Posloprimac

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Radno iskustvo: Traži se pripravnik

Ostale informacije: N A T J E Č A J

Za prijam pripravnika na određeno vrijeme

– prvostupnik/ica primaljstva – m/ž                                                – 1 izvršitelj

– primalja asistentica – m/ž                                                               – 1 izvršitelj

Kandidati koji se natječu za prijam pod točkom 1. uz zamolbu trebaju priložiti slijedeće:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe/diplome)
 • svjedodžbe sva četiri ili pet razreda srednje škole (SSS), prijepis ocjena (VŠS),
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba u vremenu trajanja prijave potrebe za radnikom
 • dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Kandidati s kojima će se obaviti razgovor biti će obaviješteni putem elektronske pošte! Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web-stranici bolnice (http://www.bolnica-zadar.hr/)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: «Za natječaj – ……………….»Molimo kandidate da na zamolbi točno navedu za koje radno mjesto se natječu. Ako se kandidati natječu za više od jednog radnog mjesta, potrebno je uz zamolbu priložiti i svu traženu dokumentaciju (preslike) o ispunjavanju uvjeta za svako radno mjesto. Priloženu dokumentaciju ne vraćamo, osim na osobni zahtjev u roku od 30 dana od dana objave odluke.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr) popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Opća bolnica Zadar dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Kandidati su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Nadalje, molimo kandidate da u svrhu navedenog redovito prate svoju elektronsku poštu.

Opća bolnica Zadar pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili dijela natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Poslodavac: OPĆA BOLNICA ZADAR

Kontakt: pisana zamolba: BOŽE PERIČIĆA 5, ZADAR

POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA BOLNICA ZADAR
Adresa
Mjesto
Županija

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!