Oglašeni poslovi

Naziv radnog mjesta Tvrtka Mjesto rada Rok za prijavu

Prvostupnica primaljstva/primalja asistentica i Primalja asistentica Opća bolnica Pula – Ospedale generale di Pola Pula 26. listopada, 2020

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Prvostupnica primaljstva/primalja asistentica i Primalja asistentica
Poslodavac
Opća bolnica Pula – Ospedale generale di Pola
Mjesto rada
Pula
Rok prijave
26. listopada, 2020
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

JAVNI NATJEČAJ – Opća bolnica Pula – Ospedale generale di Pola

Klasa: 100-01/20-01/37

Urbroj: 2168/01-59-79-02-1/2-20-1 (5167)

Opća bolnica Pula – Ospedale generale di Pola objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

2. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – s probnim radom od tri mjeseca

c) prvostupnica primaljstva/primalja asistentica u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 1 izvršitelj.

Uvjeti natječaja pod rednim brojem 2. c):

– viša/srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera

– najmanje godina dana radnog iskustva u struci (ne odnosi se na kandidate koji nemaju propisan obvezan pripravnički staž)

– odobrenje za samostalan rad.

3. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – s probnim radom od dva mjeseca

i) primalja asistentica u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 1 izvršitelj.

Uvjeti natječaja pod rednim brojem 3.:

– srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera

– položen odgovarajući stručni ispit – ne odnosi se na kandidate školovane po petogodišnjem programu

– odobrenje za samostalan rad.

1) vlastoručno potpisanu zamolbu s podacima za kontakt (e-adresa ili broj telefona)

2) životopis

3) dokaz o hrvatskom državljanstvu

4) svjedodžbu/diplomu tražene stručne spreme

5) uvjerenje o položenome stručnom ispitu – za zdravstvene radnike

6) važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) – za zdravstvene radnike

7) dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana (obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)

8) potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženo radno iskustvo.

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.

Detaljnije na: http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih podataka.pdf.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenom presliku. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, podatke za kontakt i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17,90/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 90/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor s kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, obavit će se psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o istom će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web-stranice Opće bolnice Pula. Odluka o odabiru kandidata donosi se na temelju mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web-stranici Opće bolnice Pula: http://www.obpula.hr/.

Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati osobno, radnim danom, u urudžbeni zapisnik na adresi: Zagrebačka 30, 52100 Pula, s naznakom: »Za natječaj«.

Potrebno je navesti klasu natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Opća bolnica Pula
– Ospedale generale di Pola

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Pula – Ospedale generale di Pola
Adresa
Zagrebačka 30
Mjesto
Pula
Županija

Primalja Županijska bolnica Čakovec Čakovec 23. listopada, 2020

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja
Poslodavac
Županijska bolnica Čakovec
Mjesto rada
Čakovec
Rok prijave
23. listopada, 2020
O POSLU
Broj radnih mjesta
2
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave
Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po Ravnatelju doc.dr.sc. Tomislavu Novinščaku, prof.v.š., dr.med., spec. opće kirurgije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 2 mjeseca) na poslovima:

2. Primalja – 2 izvršitelja

Uvjeti:
– završena škola za primalje
– odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžbu
– Elektronički zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a)
– Odobrenje za samostalan rad

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-4063/2020.

Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

POSLODAVAC
Poslodavac
Županijska bolnica Čakovec
Adresa
I. G. Kovačića 1e
Mjesto
Čakovec
Županija

Prvostupnica primaljstva i Prvostupnica primaljstva / primalja asistentica OPĆA BOLNICA PULA Pula 23. listopada, 2020

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Prvostupnica primaljstva i Prvostupnica primaljstva / primalja asistentica
Poslodavac
OPĆA BOLNICA PULA
Mjesto rada
Pula
Rok prijave
23. listopada, 2020
O POSLU
Broj radnih mjesta
2
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

JAVNI NATJEČAJ
Klasa: 100-01/20-01/37
Ur.broj: 2168/01-59-79-02-1/2-20-1

2. Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – s probnim radom od 3 (tri) mjeseca

b) Prvostupnica primaljstva u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 1 izvršitelj
c) Prvostupnica primaljstva / primalja asistentica u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 1
izvršitelj
Uvjeti natječaja pod rednim brojem 2. a) i b):
 Viša stručna sprema odgovarajućeg smjera
 Najmanje godina dana radnog iskustva u struci (ne odnosi se na kandidate koji nemaju
propisan obvezan pripravnički staž)
 Odobrenje za samostalan rad
Uvjeti natječaja pod rednim brojem 2. c):
 Viša/srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera
 Najmanje godina dana radnog iskustva u struci (ne odnosi se na kandidate koji nemaju
propisan obvezan pripravnički staž)
 Odobrenje za samostalan rad

U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:
1) Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
2) Životopis
3) Dokaz o hrvatskom državljanstvu
4) Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
5) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za zdravstvene radnike
6) Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) – za zdravstvene radnike
7) Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje) ne stariji od 30 dana (obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
8) Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženo radno
iskustvo
Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19) poslodavac će,
po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu
Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te
dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom
objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o
rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.
Detaljnije na:
http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih podataka.pdf
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani
kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija
neće se vraćati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u
natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz
natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to
pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine
121/17,90/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do
148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne
novine broj 157/13,152/14), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u
odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine
121/17,90/19) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve
potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13,152/14)
uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom
statusu osobe s invaliditetom.
Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće
potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor sa kandidatima za prijem u radni odnos na
neodređeno vrijeme, obavit će se psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula.
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o istom će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem
oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Pula. Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem
mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula:
http://www.obpula.hr/.
Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati
osobno, radnim danom, u urudžbeni zapisnik na adresi: Zagrebačka 30, 52100 Pula, sa naznakom „Za
natječaj“.
Potrebno je navesti klasu natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.
Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama dana 16.10.2020. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno sa
24.10.2020. godine.
Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata,
bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA BOLNICA PULA
Adresa
Zagrebačka 30
Mjesto
Pula
Županija

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!