Oglašeni poslovi

Naziv radnog mjesta Tvrtka Mjesto rada Rok za prijavu

PRIMALJA (M/Ž) OPĆA BOLNICA KARLOVAC KARLOVAC 2024-07-17

OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA (M/Ž)
Poslodavac
OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Mjesto rada
KARLOVAC
Rok prijave
2024-07-17
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

Radno mjesto

 KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; zamjena

 Puno radno vrijeme

 2 smjene

 Nema smještaja

 U cijelosti

 9.7.2024.

 17.7.2024.

Posloprimac

 primalja

 Srednja škola 4 godine

 Nije važno

 Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22, 33/23, 145/23, 36/24) i članka 21. Statuta Opće bolnice Karlovac ravnatelj Opće bolnice Karlovac raspisuje

Natječaj
za primitak u radni odnos

  1. 1.   Primalja – 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje
   Uvjeti natječaja: SSS/IV – primalja ili primalja asistentica/asistent; položen stručni ispit; važeće odobrenje za samostalan  rad
   – probni rad: 2 (dva) mjesecaNatjecati se mogu osobe oba spola sukladno čl. 13. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova.
   Kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

 1. Zamolba, vlastoručno potpisana, navedeni kontakt podaci (e-mail adresa i broj telefona),
  2.  Životopis,
  3.  Dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome/svjedodžbe,
  4.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za zdravstvene radnike,
  5.  Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) – za zdravstvene radnike,
  6.  Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu
  izdana tijekom važenja natječaja – obavezno i za kandidate bez radnog iskustva,
  7.  Dokaz o državljanstvu,
  8.  Rodni list,
  9.  Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).Za posebne navode u prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze.

  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojom to potvrđuju te takvi kandidati imaju prednost u odnosu na druge kandidate, pod jednakim uvjetima.

  Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23 dalje: Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1. – 3. Zakona, da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prednosti prilikom zapošljavanja.
  Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. U slučaju nejednakosti dokaza na navedenoj internetskoj stranici i dokaza koje određuje Zakon, vrijede dokazi iz Zakona.

  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13. i 98/19.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

  Sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), pozivaju se osobe iz članka 48. toga Zakona, da osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave dokaze iz članka 49. toga Zakona, u svrhu ostvarivanja prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

  Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Provjera stručnih i radnih sposobnosti može se obavljati intervjuom, testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način ovisno o vrsti poslova koje bi radnik trebao obavljati.

  Poziv na razgovor i provjeru znanja i sposobnosti bit će objavljen na internetskoj stranici Opće bolnice Karlovac: www.bolnica-karlovac.hr. Ako budu pozvani, kandidati su obvezni odazvati se pozivu, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

  Kandidati su obavezni u prijavi navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

  Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Karlovac za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica Karlovac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

  Sve prijave na natječaj s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni natječaj za radno mjesto – ______(navesti radno mjesto i rad na određeno ili neodređeno)”.

  Obavezno navesti na koji natječaj i za koje radno mjesto (rad na određeno/neodređeno vrijeme) se kandidat prijavljuje. Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta potrebno je dostaviti svaku prijavu odvojeno.

  Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu:

 2. Opća bolnica Karlovac, Dr. Andrije Štampara 3, 47 000 Karlovac,ili
 3. osobno predati u Urudžbeni zapisnik Opće bolnice Karlovac, Dr. Andrije Štampara 3, Karlovac, od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Nepotpune i nepravovremene prijave te prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, neće se razmatrati.

Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Karlovcu, na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće bolnice Karlovac.
Rok za predaju prijava je 8 (osam) dana od dana objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Karlovcu.

Opća bolnica Karlovac pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Kandidati će o rezultatima provedenog natječaja biti obaviješteni najkasnije putem internetske stranice Opće bolnice Karlovac: www.bolnica-karlovac.hr te se dan objave smatra danom dostave obavijesti kandidatima.

Poslodavac

 OPĆA BOLNICA KARLOVAC

pisana zamolba: Dr. Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac

POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA-ASISTENTICA – PRIPRAVNIK M/Ž OPĆA BOLNICA GOSPIĆ GOSPIĆ 2024-07-16

OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA-ASISTENTICA – PRIPRAVNIK M/Ž
Poslodavac
OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Mjesto rada
GOSPIĆ
Rok prijave
2024-07-16
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

Radno mjesto

 GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

 1

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 

 Puno radno vrijeme
 Smjena – prijepodne
 Samački smještaj
 U cijelosti
 9.7.2024.

 16.7.2024.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine
 Traži se pripravnik
 Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić i Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Plana prijema pripravnika za 2024. godinu KLASA: 023-03/23-01/302, URBROJ: 534-7-2-3/1-24-03 od 05. ožujka 2024. godine ravnatelj Opće bolnice Gospić objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za izbor kandidata na radno mjesto:

1. Zdravstveni radnik – pripravnik
–  primalja-asistentica (SSS)

–  1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

– IV stupanj stručne spreme – završena srednja škola za zanimanje primalja ili
primalja asistentica

Navedeno zapošljavanje se provodi putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr), te se svi ugovori o radu sklapaju na određeno vrijeme (zbog obavljanja pripravničkog staža u trajanju od 1 godine).
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Uz prijavu na natječaj (prijavu je potrebno vlastoručno potpisati te navesti za koje se radno mjesto kandidat javlja) kandidati trebaju priložiti:

 • životopis (životopis je potrebno vlastoručno potpisati)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
 • diploma/svjedodžba/potvrda ili drugi odgovarajući dokument o završenom studiju/školi (presliku), iz kojeg je razvidan prosjek ocjena, datum početka i završetka školovanja elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavodaza mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili neovjerena preslika radne knjižice (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (orginal, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).
 • uvjerenje HZZ-a o prijavi i evidenciji prema Zakonu o poticaju zapošljavanja.
  Pored navedenih uvjeta osoba treba ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr) tj. ovu mjeru mogu koristiti:
 • nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciji nezaposlenih.
  Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Izabrani izvršitelji započeti će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja  prava pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.,), dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. , 94/01., 103/03., 148/13, 98/19.), dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).
OB Gospić zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.
U postupku odabira kandidata za prijam na pripravnički staž uzimat će se u obzir kandidati koji su ranije završili obrazovanje. Kriterij za odabir ako su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca i godine prednost ima kandidat s kraćim trajanjem obrazovanja (pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama). U slučaju istog trajanja obrazovanja prednost ima kandidat s višim prosjekom ocjena postignutih tijekom školovanja.
Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravnički staž. Tijekom trajanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koju čini umnožak osnovice za izračun plaće i koeficijenta složenosti poslova umanjen za postotak plaće pripravnika
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu OB Gospić za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici, oglasnoj ploči te u pojedinačnoj pisanoj obavijesti, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka kandidat u vezi sa obradom svojih podataka ima pravo na ispravak, na pristup, na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu.
Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose na adresu: Opća bolnica Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom radnog mjesta,  osobno ili poštom. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Opća bolnica Gospić


Poslodavac

 OPĆA BOLNICA GOSPIĆ


 pisana zamolba: Kaniška 111, 53000 Gospić


 

POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Adresa
Mjesto
Županija

PRVOSTUPNIK/CA PRIMALJSTVA Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana Pakrac 2024-07-18

OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRVOSTUPNIK/CA PRIMALJSTVA
Poslodavac
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Mjesto rada
Pakrac
Rok prijave
2024-07-18
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

Radno mjesto

 PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

 2

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 10.7.2024.

 18.7.2024.

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska

 Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za primalje

 1 godinu


Temeljem članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01- 2-721/24-1 ravnatelj Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos

na neodređeno vrijeme

11. prvostupnik/ca primaljstva – 2 (dva) izvršitelja/ice
Uvjeti: završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij primaljstva (VŠS/VI stupanj), položen stručni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva u struci (uključujući trajanje pripravničkog staža), važeće odobrenje za samostalan rad.

Za radna mjesta pod rednim brojem 1-10, 15-17 postoji mogućnost rješenja stambenog pitanja. Za dodatne pogodnosti molimo pogledati https://pakrac.hr/wp-content/uploads/2020/09/Javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-subvenciju-doktorima-medicine-zaposlenima-u-zdravstvenim-ustanovama-na-podrucjku-Grada-Pakraca.pdf
Kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Prijavi treba obavezno priložiti:
–- –- vlastoručno potpisana zamolba i životopis, dokaz o stažu osiguranja od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju (ne starija od 30 dana), dokaz o državljanstvu, odobrenje za samostalan rad (licenca) , uvjerenje o položenome stručnom/ državnom ispitu (za dr.med. koji su studij medicine upisali prije 01.07.2013.); diploma,  za radno mjesto br: 1-10, 15-17: uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu/ispitu iz uže specijalizacije;  za radno mjesto br.11.-13: dopunska isprava o studiju s prosjekom ocjena i dužinom studiranja;   za radno mjesto br. 15-17: dokaz o mirovinskom statusu.

Kandidati su dužni dostaviti   dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima.
Svi dokumenti prilažu se u preslici, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada.
Na ovaj oglas mogu se prijaviti kandidati oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Ako se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19,84/21), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog Zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Ako se na natječaj prijave kandidati iz čl. 48. st.1-3. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/2021), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 49. navedenog zakona.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.
Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/1992, 57/1992, 77/1992, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6, 7, 8. i 48.f. navedenog zakona.
Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjete iz članka 9. navedenog zakona  – dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju– psihološko i stručno testiranje. O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana (www.ozbpakrac-bhv.hr). Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke.
Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata
bez     obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Prijavom na natječaj smatra se da su pristupnici dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz točnu naznaku „Natječaj za zapošljavanje- za zanimanje“, u roku od 8 dana od dana objave.
Poslodavac

 Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

 pisana zamolba: Bolnička 74, 34550 Pakrac

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA-ASISTENTICA (M/Ž) OPĆA BOLNICA DR.JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 2024-07-22

OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA-ASISTENTICA (M/Ž)
Poslodavac
OPĆA BOLNICA DR.JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD
Mjesto rada
SLAVONSKI BROD
Rok prijave
2024-07-22
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

Radno mjesto

 SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

 2

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 12.7.2024.

 22.7.2024.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine

 Nije važno

Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod, Andrije Štampara 42, 35 000 Slavonski Brod objavljuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada:

– 2 primalje – asistentice

stručni uvjet: srednja stručna sprema, smjer primalja-asistentica

– radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca

Uz prijavu za natječaj potrebno je obvezno priložiti:

– vlastoručno potpisanu zamolbu,

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi za traženo radno mjesto, odnosno preslik diplome ili završne svjedodžbe,

– preslik odobrenja za samostalan rad,

– preslik dokaza o državljanstvu,

– preslik rodnog lista,

– preslik potvrde HZMO o radnom stažu – elektronički zapis o radno-pravnom statusu (ne stariji od 30 dana)

U zamolbi za natječaj kandidati su dužni navesti na koje radno mjesto se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta potrebno je dostaviti za svako radno mjesto zamolbu, životopis i traženu dokumentaciju s naznakom radnog mjesta.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17, 98/19, 84/21. i 156/23), dužni su u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu na natječaj dostave sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te prilože dokaze u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu dužni su dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (N.N. 84/21), dužni su u prijavi pozvat se na ovo pravo tako da uz prijavu na natječaj dostave sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te prilože dokaze u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se u prijavi pozvati na ovo pravo te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom.

Sa svim kandidatima koji dostave kompletnu dokumentaciju mogu se obaviti razgovori / testiranje sukladno potrebama radnog mjesta.

Poziv kandidatima za razgovor / testiranje, bit će objavljeni na internetskoj stranici Bolnice www.bolnicasb.hr i na oglasnoj ploči Bolnice.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja, osobno ili preporučeno poštom na adresu: OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD, A. Štampara 42, 35000 SLAVONSKI BROD, Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova, u zatvorenoj koverti s naznakom “Za zasnivanje radnog odnosa – (navesti naziv radnog mjesta)”.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Bolnici za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto neće se razmatrati. Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Odluke o odabranim kandidatima javno će biti objavljene na internetskoj stranici Bolnice www.bolnicasb.hr i na oglasnoj ploči Bolnice.

Poslodavac

 OPĆA BOLNICA DR.JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD

 • osobni dolazak: ANDRIJE ŠTAMPARA 42, 35 000 SLAVONSKI BROD
 • pisana zamolba: Andrije Štampara 42, 35 000 Slavonski Brod
POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA BOLNICA DR.JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD
Adresa
Mjesto
Županija

PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA PRIMALJSTVA OPĆA BOLNICA DR.JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 2024-07-22

OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA PRIMALJSTVA
Poslodavac
OPĆA BOLNICA DR.JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD
Mjesto rada
SLAVONSKI BROD
Rok prijave
2024-07-22
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

Radno mjesto

 SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 12.7.2024.

 22.7.2024.

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska

 Nije važno

Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod, Andrije Štampara 42, 35 000 Slavonski Brod objavljuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada:

– 1 prvostupnik/ca primaljstva

stručni uvjet: preddiplomski sveučilišni ili stručni studij primaljstva

 radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca

Uz prijavu za natječaj potrebno je obvezno priložiti:

– vlastoručno potpisanu zamolbu,

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi za traženo radno mjesto, odnosno preslik diplome ili završne svjedodžbe,

– preslik odobrenja za samostalan rad

– preslik dokaza o državljanstvu,

– preslik rodnog lista,

– preslik potvrde HZMO o radnom stažu – elektronički zapis o radno-pravnom statusu (ne stariji od 30 dana)

U zamolbi za natječaj kandidati su dužni navesti na koje radno mjesto se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta potrebno je dostaviti za svako radno mjesto zamolbu, životopis i traženu dokumentaciju s naznakom radnog mjesta.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17, 98/19, 84/21. i 156/23), dužni su u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu na natječaj dostave sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te prilože dokaze u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu dužni su dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (N.N. 84/21), dužni su u prijavi pozvat se na ovo pravo tako da uz prijavu na natječaj dostave sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te prilože dokaze u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se u prijavi pozvati na ovo pravo te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom.

Sa svim kandidatima koji dostave kompletnu dokumentaciju mogu se obaviti razgovori / testiranje sukladno potrebama radnog mjesta.

Poziv kandidatima za razgovor / testiranje, bit će objavljeni na internetskoj stranici Bolnice www.bolnicasb.hr i na oglasnoj ploči Bolnice.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja, osobno ili preporučeno poštom na adresu: OPĆA BOLNICA DR. JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD, A. Štampara 42, 35000 SLAVONSKI BROD, Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova, u zatvorenoj koverti s naznakom “Za zasnivanje radnog odnosa – (navesti naziv radnog mjesta)”.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Bolnici za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto neće se razmatrati. Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Odluke o odabranim kandidatima javno će biti objavljene na internetskoj stranici Bolnice www.bolnicasb.hr i na oglasnoj ploči Bolnice.

Poslodavac

 OPĆA BOLNICA DR.JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD

 • osobni dolazak: ANDRIJE ŠTAMPARA 42, 35 000 SLAVONSKI BROD
 • pisana zamolba: Andrije Štampara 42, 35 000 Slavonski Brod
POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA BOLNICA DR.JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA ASISTENT/ICA – PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE NAŠICE 2024-07-22

OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA ASISTENT/ICA – PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA
Poslodavac
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE
Mjesto rada
NAŠICE
Rok prijave
2024-07-22
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

Radno mjesto

 NAŠICE, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 1

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 12.7.2024.

 22.7.2024.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine

 Traži se pripravnik

 Za prijem pripravnika-zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine putem mjere pripravništvo za radno mjesto:

PRIMALJA ASISTENT/ICA – SSS, 1 izvršitelj
Uvjet: završena srednja škola za primalje-asistentice

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja, moraju biti nezaposlene osobe koji nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i u obrazovnoj razini iz područja zdravstva i biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba.

Uz zamolbu, kandidati su dužni priložiti:

1.    životopis
2.    preslika domovnice
3.    preslika svjedodžbe o završenom školovanju
4.    potvrda o prosjeku ocjena tijekom školovanja odnosno preslike svjedodžbi za svaku godinu školovanja s prosjekom ocjena
5.    elektronički ispis staža iz HZMO (ne starije od dana objave ovog natječaja)
6.    potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba u vremenu trajanja natječaja
7.    preslika rodnog lista
8.    preslika vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza u slučaju da je došlo do promjene prezimena kandidata
9.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdano od nadležnog Općinskog suda – ne starije od dana objave ovog natječaja.

Sa izabranim kandidatom će se sklopiti Ugovor o radu nakon dobivanja suglasnosti od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ukoliko Hrvatski zavod za zapošljavanje ne da suglasnost za izabranog kandidata, Ugovor o radu ne može biti sklopljen.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ br. 82/08, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/2023) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” br. 84/21.) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

OŽB Našice dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Opća županijska bolnica Našice kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Prijave i priloge s dokazima o ispunjavanju uvjeta u preslici dostaviti na adresu Opća županijska
bolnica Našice, Bana Jelačića 10, 31 500 Našice, s naznakom „Natječaj za prijem pripravnika za radno mjesto ___________________“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o eventualnom testiranju i usmenom razgovoru putem oglasne ploče i web stranice OŽB Našice, te o krajnjem rezultatu.

Poslodavac

 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE

 pisana zamolba: Opća županijska bolnica Našice, Bana Jelačića 10

POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE
Adresa
Mjesto
Županija

PRVOSTUPNIK PRIMALJSTVA – PRIMALJA ASISTENT ( M/Ž) KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA RIJEKA 2024-08-03

OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRVOSTUPNIK PRIMALJSTVA – PRIMALJA ASISTENT ( M/Ž)
Poslodavac
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Mjesto rada
RIJEKA
Rok prijave
2024-08-03
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

PRVOSTUPNIK PRIMALJSTVA – PRIMALJA ASISTENT ( M/Ž)

Radno mjesto

 RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 10
 Na neodređeno; novootvoreni poslovi
 Puno radno vrijeme

 • 2 smjene
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom
 • Smjena – poslijepodne
 • Smjena – prijepodne

 Nema smještaja
 U cijelosti
 3.7.2024.
 3.8.2024.

Posloprimac

 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

 Nije važno

 Opis poslova:

 • provodi njegu bolesnica u stacionaru i brine za bolesnice u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • djeluje unutar zdravstvenog tima uz nadzor liječnika, primjenjuje sva usvojena znanja iz područja primaljske skrbi sukladno načelima profesionalne etike i zakonodavstva
 • sudjeluje u edukaciji u cilju očuvanja zdravlja i prevencije spolno prenosivih bolesti, ranog otkrivanja ginekoloških bolesti i planiranja obitelji te sudjeluje u provođenju edukacije u pripremi za porod i roditeljstvo
 • obavlja sve poslove i zadatke u svezi njege novorođenčeta i nedonoščeta
 • provodi njegu trudnice
 • provodi njegu ginekoloških bolesnica
 • priprema bolesnicu i materijal za rano otkrivanje malignih bolesti genitalija
 • priprema trudnicu za dijagnostičke i terapijske zahvate
 • obavlja prijeoperacijsku pripremu
 • priprema bolesnicu i pribor potreban za ginekološki pregled
 • obavlja poslijeoperacijsku njegu i sprječava komplikacije
 • priprema bolesnicu i pribor te primjenjuje peroralne, intramuskularne i subkutane terapije
 • uzima krv iz vene za laboratorijske pretrage
 • priprema bolesnicu i pribor te pomaže višoj medicinskoj sestri ili liječniku pri primjeni intravenske terapije i transfuzije krvi
 • priprema bolesnicu i pribor i pomaže liječniku kod previjanja
 • priprema i izvodi kateterizacije
 • priprema rodilju i aparate za praćenje kucaja i trudova
 • priprema bolesnicu i pomaže liječniku pri porođaju
 • priprema rodilju za dovršenje poroda carskim rezom
 • evidentira dijete te ga po prvi put kupa, važe i mjeri
 • pere i vrši reviziju posteljice
 • priprema bolesnicu i pribor i pomaže liječniku kod revizije ušća i obrade epiziotomije
 • kontrolira opće stanje babinjača nakon poroda
 • priprema i obavlja toaletu međice
 • mjeri i evidentiravitalne znakove
 • kontrolira dojke i lohije
 • priprema bolesnicu i pribor te pomaže liječniku kod vađenja šavova
 • priprema, brine i odgovora za sve vrste sterilizacije
 • obavlja njegu novorođenčeta
 • obavlja njegu djeteta u inkubatoru
 • mjeri i registrira vitalne znakove
 • pomaže i upućuje majku kod dojenja
 • obavlja umjetnu prehranu djeteta

Na temelju odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alena Ružića, dr.med., od 01. srpnja 2024. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva, klasa: 100-01/23-03/107, urbroj: 534-04-1-1/8-23-100 od 13. rujna 2023. godine raspisuje se
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
Prvostupnica primaljstva/primalja asistentica –       10 izvršitelja

Uvjeti:
– VŠS/SSS
– završen stručni studij sestrinstva ili srednja medicinska škola smjer-prvostupnica      primaljstva/primalja asistentica
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju:
– zamolbu i životopis
– presliku Svjedodžbe ili Diplome o stečenom obrazovanju
– potvrda o prosjeku ocjena tijekom školovanja
– presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
– presliku odobrenja za samostalan rad
– potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu)
– potvrdu o državljanstvu

Kandidati mogu priložiti  i potvrde o dodatnim znanjima ili iskustvu, kao što su:

 • znanje stranog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad.
Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave kandidata podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.
KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Odluke o izabranom kandidatu javno će biti objavljene na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka – www.kbc-rijeka.hr .
Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja a natječajna dokumentacija biti će vraćena kandidatima.

Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.

Poslodavac

 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

 • osobni dolazak: KREŠIMIROVA 42, 51000 RIJEKA, PISARNICA
 • pisana zamolba: Krešimirova 42, 51000 Rijeka, Pisarnica
POSLODAVAC
Poslodavac
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Adresa
Mjesto
Županija

VIŠA PRIMALJA/PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Šibenik 2024-07-13

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
VIŠA PRIMALJA/PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA
Poslodavac
OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Mjesto rada
Šibenik
Rok prijave
2024-07-13
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

VIŠA PRIMALJA/PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA

Radno mjesto

 ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
 1
 Na neodređeno; upražnjeni poslovi
 Puno radno vrijeme
 Nema smještaja
 Djelomično

 6.7.2024.
 13.7.2024.

 Rad na jednom mjestu

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska
 1 godinu

Na temelju čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije – pročišćeni tekst, br. 01-8150/1-22, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24) i Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/23-03/65, URBROJ: 534-04-1-1/8-23-49 od 05. prosinca 2023. godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/24-03/73, URBROJ: 534-04-1-1/8-24-10 od 07. svibnja 2024. godine, Odluka Upravnog vijeća Opće bolnice Šibensko-kninske županije KLASA: 007-03/24-01/3, URBROJ: 2182-1-50-01-01-24-11 od 26. siječnja 2024. godine te Odluka Upravnog vijeća Opće bolnice Šibensko-kninske županije KLASA: 007-03/24-01/10, URBROJ: 2182-1-50-01-01-24-9 od 23. svibnja 2024. godine, ravnatelj Opće bolnice Šibensko-kninske županije dana 04. srpnja 2024. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

Viša primalja/prvostupnik primaljstva, VŠS – 1  izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati:

– završena škola za prvostupnice primaljstva

– položen stručni ispit (za one koju imaju obvezu)

– posjedovanje važeće odobrenje za samostalan rad

– radno iskustvo 1 godina (ako je uvjet za dobivanje odobrenja za samostalan rad)

Uz prijavu svi kandidati su dužni priložiti:

 • potpisanu prijavu za točno određeno radno mjesto
 • životopis
 • dokaz o traženom završenom stupnju obrazovanja
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • važeće odobrenje za samostalan rad
 • kopiju osobne iskaznice
 • potvrdu Hrvatskog zavoda o mirovinskom osiguranju o radnom stažu (ne stariju od dana objave natječaja)
 • vjenčani list u slučaju promjene prezimena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave na natječaj se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u roku od 8 (osam) dana od dana objave na web stranici Bolnice na adresu Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj za ________„. Nepravovremene i nepotpune prijave koje nisu potpisane i ne sadrže sve što su kandidati dužni priložiti neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema  čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17, 98/19, 84/21 i 156/23),  čl. 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br.33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96, 82/01,103/03, 148/13 i 98/19)  i čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)  dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 103.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) dužni su uz  prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  priložiti sve dokaze svu dokumentaciju propisanu čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), a koji se mogu naći i na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13,152/14, 39/18 i 32/20)   dužni su uz  prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” br. 84/21) dužni su se pozvati na pravo prednosti te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze iz čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” br. 84/21) a koji se mogu naći na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImagesv/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Po potrebi, ovisno o broju prijavljenih kandidata, posebno povjerenstvo koje imenuje ravnatelj provesti će se testiranje/razgovore. O načinu provođenja testiranja/ razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu testiranja/razgovora, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web stranici Opće bolnice Šibensko-kninske županije (www.bolnica-sibenik.hr).

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja, te su dužni u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima natječaja preuzeti svoju dokumentaciju ukoliko je ista u originalu ili ovjerenoj kopiji jer će  u suprotnom biti uništena. Primljeni kandidati dužni su bolnici prije početka rada dostaviti originalnu ili ovjerenu svjedodžbu/diplomu,uvjerenje o položenom ispitu,odobrenje za samostalan rad i domovnicu.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Opća bolnica Šibensko-kninske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

KLASA: 100-01/24-01/38

URBROJ: 2182-1-50-07-01-24-1

Šibenik, 04. srpnja 2024. godine.

Poslodavac

 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

 pisana zamolba: Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik

POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA-ASISTENTICA (M/Ž) Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin Ogulin 2024-07-19

OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA-ASISTENTICA (M/Ž)
Poslodavac
Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin
Mjesto rada
Ogulin
Rok prijave
2024-07-19
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

PRIMALJA-ASISTENTICA (M/Ž)

Radno mjesto

 OGULIN, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 1
 Na određeno; zamjena
 Puno radno vrijeme
 Nema smještaja
 U cijelosti
 8.7.2024.
 19.7.2024.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine

 Nije važno
 Na temelju članka 32. Statuta  OPĆE BOLNICE I BOLNICE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, ravnatelj ustanove raspisujeNATJEČAJza prijem u radni odnos 

II. primalja-asistentica                                                   –  1 izvršitelj na određeno vrijeme

(zamjena do povratka  odsutnog  radnika sa bolovanja)

Uvjeti :

 • primalja-asistentica
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica i dr.)

– rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)

-svjedodžba

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– odobrenje komore

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da po izboru iste dostavi u izvorniku.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Odabrani kandidat/kinja prije zasnivanja radnog odnosa, temeljem uputnice bolnice, dužan je pristupiti zdravstvenom pregledu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 77/92.,  58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14.,i 39/18 i 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.) i i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Ukoliko se kandidat poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, a nije priložio sve dokaze sukladno posebnom propisu temeljem kojeg se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, iste prijave će se razmatrati kao i sve ostale prijave kandidata koji ne ostvaruju pravo prednosti zapošljavanja prema posebnim propisima.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju uvjetima natječaja provest će se intervju, sukladno internim aktima.

Natječaj će se objaviti putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici bolnice.

U prijavi je potrebno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Rok za podnošenje prijava teče od dana objave do zaključno 19.07.2024. godine u 14,00 sati dostavljeno na urudžbeni zapisnik bolnice. Prijave koje budu zaprimljene na urudžbeni zapisnik bolnice nakon 14,00 sati dana 19.07.2024. godine  neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjenje na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Nepravodobne i nepotpune  prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se  razmatrati.

Kandidati/kinje će biti obavješteni o rezultatima izbora objavom istih na internetskoj stranici ustanove.

Ustanova zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno/određeno vrijeme,  uz propisani probni rad.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba poslati na adresu:

OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, 47300 Ogulin, Bolnička ulica 38, s naznakom „natječaj-prijem u radni odnos“.

Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin
pisana zamolba: bolnica Ogulin

 

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin
Adresa
Mjesto
Županija

PRVOSTUPNIK-CA PRIMALJSTVA Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin Ogulin 2024-07-19

OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRVOSTUPNIK-CA PRIMALJSTVA
Poslodavac
Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin
Mjesto rada
Ogulin
Rok prijave
2024-07-19
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme
 Nema smještaja
 U cijelosti
 8.7.2024.
 19.7.2024.Posloprimac
 Viša ili prvostupanjska
 Nije važno

 Na temelju članka 32. Statuta  OPĆE BOLNICE I BOLNICE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, ravnatelj ustanove raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

I. prvostupnik-ca primaljstva                                       – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti :

 • preddiplomski studij primaljstva
 • odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili dr.)

– rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)

– diploma

– odobrenje komore

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da po izboru iste dostavi u izvorniku.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Odabrani kandidat/kinja prije zasnivanja radnog odnosa, temeljem uputnice bolnice, dužan je pristupiti zdravstvenom pregledu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 77/92.,  58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14.,i 39/18 i 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.) i i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Ukoliko se kandidat poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, a nije priložio sve dokaze sukladno posebnom propisu temeljem kojeg se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, iste prijave će se razmatrati kao i sve ostale prijave kandidata koji ne ostvaruju pravo prednosti zapošljavanja prema posebnim propisima.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju uvjetima natječaja provest će se intervju, sukladno internim aktima.

Natječaj će se objaviti putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici bolnice.

U prijavi je potrebno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Rok za podnošenje prijava teče od dana objave do zaključno 19.07.2024. godine u 14,00 sati dostavljeno na urudžbeni zapisnik bolnice. Prijave koje budu zaprimljene na urudžbeni zapisnik bolnice nakon 14,00 sati dana 19.07.2024. godine  neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjenje na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Nepravodobne i nepotpune  prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se  razmatrati.

Kandidati/kinje će biti obavješteni o rezultatima izbora objavom istih na internetskoj stranici ustanove.

Ustanova zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno/određeno vrijeme,  uz propisani probni rad.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba poslati na adresu:

OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, 47300 Ogulin, Bolnička ulica 38, s naznakom „natječaj-prijem u radni odnos“.

Poslodavac

 Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin
pisana zamolba: bolnica Ogulin

 

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin
Adresa
Mjesto
Županija

ZDRAVSTVENI/A RADNIK/CA PRVOSTUPNIK/CA U BOLNICI (PRVOSTUPNIK/CA PRIMALJSTVA) KLINIČKA BOLNICA MERKUR Zagreb 2024-07-09

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
ZDRAVSTVENI/A RADNIK/CA PRVOSTUPNIK/CA U BOLNICI (PRVOSTUPNIK/CA PRIMALJSTVA)
Poslodavac
KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Mjesto rada
Zagreb
Rok prijave
2024-07-09
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

Radno mjesto

 ZAGREB

 4

 • Na određeno; zamjena
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme

 • 2 smjene
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom
 • Smjena – poslijepodne
 • Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 1.7.2024.

 9.7.2024.

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska

 1 godinu

 KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Zagreb, Zajčeva 19
raspisuje

N A T J E Č A J
Za prijam radnika u radni odnos za rad na sljedećim radnim mjestima

ODREĐENO VRIJEME
5. Zdravstveni radnik prvostupnik u bolnici – (Prvostupnik/ca primaljstva) 4 izvršitelja
Uvjeti: prvostupnik/ca primaljstva, položeni stručni ispit i odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke „Uvjeti“ (nalaze se uz navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stažu, (potvrdu nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze propisani čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web. str. Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaja osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta trebaju priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta treba priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pisano testiranje u svrhu provjere znanja, vještina, sposobnosti i prednosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Kandidati su slanjem svoje prijave suglasni da se, ako budu izabrani, njihovi podaci objave na Internetskoj stranici i oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Merkur“.
Prijave se zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta radnog mjesta podnose isključivo pisanim putem u zatvorenoj kuverti na sljedeću adresu: Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Zajčeva 19, osobno u Urudžbeni zapisnik ili putem pošte.
Na kuverti je potrebno napisati za koje se radno mjesto kandidat javlja.
Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju neće se razmatrati.
Pozivi na razgovore bit će objavljeni na internetskoj stranici Kliničke bolnice Merkur.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru ili testiranju prema pozivu na internetskoj stranici Kliničke bolnice Merkur, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.
O rezultatu izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskoj stranici www.kb-merkur.hr.
Kandidati koji nisu izabrani mogu svoju natječajnu dokumentaciju podići u Kadrovskoj službi u roku od 8 dana od zaključenje natječaja.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Poslodavac

 Klinička bolnica Merkur

pisana zamolba: KLINIČKA BOLNICA MERKUR, ZAGREB, ZAJČEVA 19

POSLODAVAC
Poslodavac
KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Adresa
Mjesto
Županija

PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola PULA 2024-07-09

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA
Poslodavac
Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Mjesto rada
PULA
Rok prijave
2024-07-09
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA

Radno mjesto

 PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; zamjena

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 1.7.2024.

 9.7.2024.

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska

 1 godinu

 JAVNI NATJEČAJ

KLASA: 100-01/24-01/14

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – s probnim radom od 3 (tri) mjeseca

 • Prvostupnica primaljstva u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja:

 • Viša stručna sprema odgovarajućeg smjera
 • Najmanje godina dana radnog iskustva u struci (ne odnosi se na kandidate koji nemaju propisan obvezan pripravnički staž)
 • Odobrenje za samostalan rad

U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:

 1. Zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 6. Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 7. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana(obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
 8. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženoradno iskustvo

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19, 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua. Detaljnije na:
http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih podataka.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 90/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 do 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i/ili na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor sa kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, prema potrebi, može se provesti psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o psihološkom testiranju i održavanju razgovora će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Pula. Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula: http://www.obpula.hr/.

Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom na adresu: Santoriova 24A, 52100 Pula ili elektroničkom poštom na adresu: [email protected] sa naznakom „Za natječaj“.
Potrebno je navesti KLASU natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i oglasnim pločama Opće bolnice Pula dana 01.07.2024.2024. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, zaključno sa 09.07.2024. godine.

Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Poslodavac

 Opća bolnica Pula – Ospedale Generale di Pola

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA ASISTENT/ICA U SLUŽBI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola PULA 2024-07-09

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA ASISTENT/ICA U SLUŽBI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
Poslodavac
Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Mjesto rada
PULA
Rok prijave
2024-07-09
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

Radno mjesto

 PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

 4

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 1.7.2024.

 9.7.2024.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine

 Nije važno

 JAVNI NATJEČAJ

KLASA: 100-01/24-01/14

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – s probnim radom od 2 (dva) mjeseca

 • Primalja asistentica u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 4 izvršitelja

Uvjeti natječaja:

 • Srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera
 • Važeće odobrenje za samostalan rad

U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:

 1. Zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 6. Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 7. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana(obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
 8. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženoradno iskustvo

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19, 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua. Detaljnije na:
http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih podataka.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 90/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 do 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i/ili na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor sa kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, prema potrebi, može se provesti psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o psihološkom testiranju i održavanju razgovora će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Pula. Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula: http://www.obpula.hr/.

Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom na adresu: Santoriova 24A, 52100 Pula ili elektroničkom poštom na adresu: [email protected] sa naznakom „Za natječaj“.
Potrebno je navesti KLASU natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i oglasnim pločama Opće bolnice Pula dana 01.07.2024.2024. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, zaključno sa 09.07.2024. godine.

Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Poslodavac

 Opća bolnica Pula – Ospedale Generale di Pola

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA (M/Ž) ASISTENTICA Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola PULA 2024-07-09

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA (M/Ž) ASISTENTICA
Poslodavac
Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Mjesto rada
PULA
Rok prijave
2024-07-09
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

PRIMALJA (M/Ž) ASISTENTICA

Radno mjesto

 PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; zamjena

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 1.7.2024.

 9.7.2024.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine

 1 godinu

 JAVNI NATJEČAJ

KLASA: 100-01/24-01/14

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – s probnim radom od 3 (tri) mjeseca

 • Prvostupnica primaljstva u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 1 izvršitelj 

Uvjeti natječaja:

 • Viša stručna sprema odgovarajućeg smjera
 • Najmanje godina dana radnog iskustva u struci (ne odnosi se na kandidate koji nemaju propisan obvezan pripravnički staž)
 • Odobrenje za samostalan rad

U dokumentaciji za natječaj potrebno je priložiti:

 1. Zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 6. Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)
 7. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana(obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
 8. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženoradno iskustvo

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19, 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua. Detaljnije na:
http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih podataka.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 90/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 do 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i/ili na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta. Prije poziva na razgovor sa kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, prema potrebi, može se provesti psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o psihološkom testiranju i održavanju razgovora će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Pula. Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula: http://www.obpula.hr/.

Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom na adresu: Santoriova 24A, 52100 Pula ili elektroničkom poštom na adresu: [email protected] sa naznakom „Za natječaj“.
Potrebno je navesti KLASU natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.

Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i oglasnim pločama Opće bolnice Pula dana 01.07.2024.2024. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči, zaključno sa 09.07.2024. godine.

Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Poslodavac

 Opća bolnica Pula – Ospedale Generale di Pola

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
Adresa
Mjesto
Županija

ZDRAVSTVENI/A RADNIK/CA PRVOSTUPNIK/CAU BOLNICI – (PRVOSTUPNIK/CA PRIMALJSTVA) KLINIČKA BOLNICA MERKUR ZAGREB 2024-07-09

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
ZDRAVSTVENI/A RADNIK/CA PRVOSTUPNIK/CAU BOLNICI – (PRVOSTUPNIK/CA PRIMALJSTVA)
Poslodavac
KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Mjesto rada
ZAGREB
Rok prijave
2024-07-09
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

Radno mjesto

 ZAGREB

 1

 • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme

 • 2 smjene
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom
 • Smjena – poslijepodne
 • Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

 1.7.2024.

 9.7.2024.

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska

 1 godinu

 KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Zagreb, Zajčeva 19
raspisuje

N A T J E Č A J
Za prijam radnika u radni odnos za rad na sljedećim radnim mjestima
NEODREĐENO VRIJEME:

5. Zdravstveni radnik prvostupnik u bolnici – (Prvostupnik/ca primaljstva) 1 izvršitelj
Uvjeti: prvostupnik/ca primaljstva, položeni stručni ispit i odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke „Uvjeti“ (nalaze se uz navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stažu, (potvrdu nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze propisani čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web. str. Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaja osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta trebaju priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta treba priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pisano testiranje u svrhu provjere znanja, vještina, sposobnosti i prednosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Kandidati su slanjem svoje prijave suglasni da se, ako budu izabrani, njihovi podaci objave na Internetskoj stranici i oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Merkur“.
Prijave se zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta radnog mjesta podnose isključivo pisanim putem u zatvorenoj kuverti na sljedeću adresu: Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Zajčeva 19, osobno u Urudžbeni zapisnik ili putem pošte.
Na kuverti je potrebno napisati za koje se radno mjesto kandidat javlja.
Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju neće se razmatrati.
Pozivi na razgovore bit će objavljeni na internetskoj stranici Kliničke bolnice Merkur.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru ili testiranju prema pozivu na internetskoj stranici Kliničke bolnice Merkur, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.
O rezultatu izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskoj stranici www.kb-merkur.hr.
Kandidati koji nisu izabrani mogu svoju natječajnu dokumentaciju podići u Kadrovskoj službi u roku od 8 dana od zaključenje natječaja.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Poslodavac

 Klinička bolnica Merkur

pisana zamolba: KLINIČKA BOLNICA MERKUR, ZAGREB, ZAJČEVA 19

POSLODAVAC
Poslodavac
KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA ASISTENTICA (M/Ž) – PRIPRAVNIK/CA Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ZAGREB 2024-07-09

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA ASISTENTICA (M/Ž) – PRIPRAVNIK/CA
Poslodavac
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Mjesto rada
ZAGREB
Rok prijave
2024-07-09
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

7. PRIMALJA ASISTENTICA (M/Ž) – PRIPRAVNIK/CA

Radno mjesto

 ZAGREB

 4

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 Djelomično

 1.7.2024.

 9.7.2024.

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine

 Traži se pripravnik

N A T J E Č A J
za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme
Raspisuje se natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u punom radnom vremenu, radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža, a provodi se za sljedeće radno mjesto.
Uvjet: završena škola za primalja asistentica.
Kandidati moraju biti nezaposlene osobe koji nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i u obrazovnoj razini iz područja zdravstva, i biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba.

Uz molbu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

• životopis
• preslika dokaza o državljanstvu
• preslika diplome/svjedodžbe o završnom ispitu
• za prvostupnike potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija odnosno težinski prosjek ako nema prosječne ocjene a za SSS tehničare preslike Svjedodžbi  za svaku godinu školovanja s prosjekom ocjena
• elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidan status nezaposlene osobe

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/kinje su prije sklapanja  pisanog ugovora dužni dostaviti originalne dokumente.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine” br. 84/21.) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka KBC Sestre milosrdnice jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova NN. br. 82/08., 69/17. na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja putem pošte na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 s naznakom „Natječaj za prijem pripravnika“ ili osobno na adresu: KBC Sestre milosrdnice – Urudžbeni zapisnik, Zagreb, Vinogradska cesta 29.

Molimo kandidate da na molbi točno navedu datum natječaja za koji se prijavljuju i za koje radno mjesto.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete prema Odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

Mjesto, dan i sat održavanja testiranja te način bodovanja bit će objavljeni na službenoj web-stranici KBC Sestre milosrdnice www.kbcsm.hr. najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Kandidati će biti rangirani prema dužini čekanja pripravničkog staža, prosječnoj ocjeni i rezultatima testiranja.
Izabrani kandidati sklapaju Ugovore o radu na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine (zbog obavljanja pripravničkog staža).

Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Sve Obavijesti vezane za natječaj bit će objavljene na internet stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr

Poslodavac

 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

pisana zamolba: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA/PRIMALJSKA ASISTENT/ASISTENTICA ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC ČAKOVEC 2024-07-09

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA/PRIMALJSKA ASISTENT/ASISTENTICA
Poslodavac
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Mjesto rada
ČAKOVEC
Rok prijave
2024-07-09
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

Radno mjesto

 ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; zamjena

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 1.7.2024.

 9.7.2024.

Posloprimac

 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

 Nije važno

(koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ 22/24.) prevedeno u zdravstveni radnik u bolnici )

Uvjeti: 

 • Završena škola za primalje / primaljske asistentice ili završen studij primaljstva
 • Odobrenje za samostalan rad
 • Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
 • Zamolbu
 • Životopis
 • Domovnicu
 • Svjedodžbu/Diplomu
 • Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • Odobrenje za samostalan rad i pripadajuće Rješenje

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.

https://mpu.gov.hr/gradjani-21417/iz-djelokruga/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi-24124/prednost-pri-zaposljavanju-24126/24126

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

 

Poslodavac

 ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

 pisana zamolba: IVANA GORANA KOVAČIĆA 1E, ČAKOVEC

POSLODAVAC
Poslodavac
ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Adresa
Mjesto
Županija

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!