Oglašeni poslovi

Naziv radnog mjesta Tvrtka Mjesto rada Rok za prijavu

Primalja Klinička bolnica Merkur, Zagreb Zagreb 2022-07-07

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja
Poslodavac
Klinička bolnica Merkur, Zagreb
Mjesto rada
Zagreb
Rok prijave
2022-07-07
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Klinička bolnica Merkur, Zagreb

Urbroj: 03-686/22 od 28. VI. 2022. (4744)

Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Zajčeva 19 raspisuje

NATJEČAJ

za prijam radnika u radni odnos za rad na sljedećim mjestima

NEODREĐENO VRIJEME:

3. primalja – 1 izvršitelj.

Uvjeti: SSS škola za primalje, stručni ispit odobrenje za rad.

Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke »Uvjeti« (nalaze se uz navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stažu, (potvrdu nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijma u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze propisani čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljene na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaja osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta trebaju priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta treba priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pisano testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Kandidati su slanjem svoje prijave suglasni da se, ako budu izabrani, njihovi podaci objave na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Kliničke bolnice Merkur.

Prijave se zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta radnog mjesta podnose isključivo pisanim putem u zatvorenoj kuverti na sljedeću adresu: Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Zajčeva 19, osobno u Urudžbeni zapisnik ili poštom.

Na kuverti je potrebno napisati za koje se radno mjesto kandidat javlja.

Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju neće se razmatrati.

Pozivi na razgovore bit će objavljeni na internetskoj stranici Kliničke bolnice Merkur.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru ili testiranju prema pozivu na internetskoj stranici Kliničke bolnice Merkur, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.

O rezultatu izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskoj stranici www.kb-merkur.hr.

Kandidati koji nisu izabrani mogu svoju natječajnu dokumentaciju podići u Kadrovskoj službi u roku od 8 dana od zaključenje natječaja.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Klinička bolnica Merkur
Zagreb

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinička bolnica Merkur, Zagreb
Adresa
Mjesto
Županija

Primalja Klinička bolnica Merkur Zagreb Zagreb 2022-06-20

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja
Poslodavac
Klinička bolnica Merkur Zagreb
Mjesto rada
Zagreb
Rok prijave
2022-06-20
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Klinička bolnica Merkur, Zagreb

Urbroj: 03-636/22 od 8. VI. 2022. (4384)

Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Zajčeva 19, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam radnika u radni odnos za rad na sljedećim mjestima

NEODREĐENO VRIJEME:

4. primalja – 1 izvršitelj

Uvjeti: SSS škola za primalje, stručni ispit, odobrenje za rad

Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke »Uvjeti« (nalaze se uz navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stažu, (potvrdu nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijma u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web-str. Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaja osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta trebaju priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta treba priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od ob­jave.

Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pisano testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

Kandidati su slanjem svoje prijave suglasni da se, ako budu izabrani, njihovi podaci objave na Internetskoj stranici i oglasnoj ploči Kliničke bolnice Merkur.

Prijave se zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta radnog mjesta podnose isključivo pisanim putem u zatvorenoj kuverti na sljedeću adresu: Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Zajčeva 19, osobno u Urudžbeni zapisnik ili poštom.

Na kuverti je potrebno napisati za koje se radno mjesto kandidat javlja.

Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju neće se razmatrati.

Pozivi na razgovore bit će objavljeni na internetskoj stranici Kliničke bolnice Merkur.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru ili testiranju prema pozivu na internetskoj stranici Kliničke bolnice Merkur, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.

O rezultatu izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskoj stranici www.kb-merkur.hr.

Kandidati koji nisu izabrani mogu svoju natječajnu dokumentaciju podići u Kadrovskoj službi u roku od 8 dana od zaključenja natječaja.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Klinička bolnica Merkur
Zagreb

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinička bolnica Merkur Zagreb
Adresa
Mjesto
Županija

Primalja asistent/ica i prvostupnik/ica primaljstva Opća bolnica Dubrovnik Dubrovnik 2022-06-20

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja asistent/ica i prvostupnik/ica primaljstva
Poslodavac
Opća bolnica Dubrovnik
Mjesto rada
Dubrovnik
Rok prijave
2022-06-20
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća bolnica Dubrovnik

Klasa: 112-06/22-01/02

Urbroj: 191-1-22-04 od 2. VI. 2022. (4331)

Na temelju članka 55. Zakona o radu NN (93/14, 127/2017,98/19), te Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 13. svibnja 2022. g., klasa: 023-03/21-01/776, urbroj: 534-07-2-3/1-22-31 i članka 21. Statuta Opće bolnice Dubrovnik, Opća bolnica Dubrovnik, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Općoj bolnici Dubrovnik

2. primalja asistent/ica – izvršitelja: 1 (jedan)

Tražena stručna sprema: SSS

3. prvostupnik/ica primaljstva – izvršitelja: jedan

Tražena stručna sprema: VŠS

Opći uvjeti: stručna sprema odgovarajućeg smjera za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ), bez evidentiranog radnog staža prema uvjetima potrebnima za korištenje mjere za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva propisanih od HZZ-a)

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

– zamolba

– kratak životopis (obvezno navesti kontakt podatke)

– domovnica

– dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi)

– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je razvidno da su kandidati evidentirani kao nezaposleni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– dokaz o radnom stažu (elektronski zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana)

– dopunska isprava o studiju ili potvrda sa fakulteta/škole (ovisno na koju stručnu spremu se kandidat prijavljuje) iz koje je vidljivo slijedeće: duljina trajanja obrazovanja (datum početka i završetka studija/škole), postignute ocjene tijekom studija/škole kao i potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija/škole.

U prijavi su kandidati obavezni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.

Prijave, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu Opća bolnica Dubrovnik, Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik s naznakom »Za natječaj za pripravništvo, za radno mjesto ____________«.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. i 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

U prijavi na javni natječaj kandidat treba obavezno navesti za koje se radno mjesto prijavljuje te navesti svoje kontaktne podatke.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, sukladno propisima koji ureduju zaštitu osobnih podataka.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata može se provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidati primaju.

Kandidati će o mjestu i vremenu provedbe postupaka testiranja biti obaviješteni na web-stranici Bolnice.

Pozivaju se kandidati koje su osobe sa invaliditetom da u prijavi obavijeste potencijalnog poslodavca o potrebnim prilagodbama provedbe testiranja i/ili intervjua kako bi im se prilagodba pravovremeno osigurala.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,98/19,84/21) da dostave dokaze iz čl. 103 st. 1 navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz čl. 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, NN 152/14, 39/18) dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Opća bolnica Dubrovnik

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Dubrovnik
Adresa
Mjesto
Županija

Primalja, m/ž (SSS) Opća županijska bolnica Požega Požega 2022-06-13

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja, m/ž (SSS)
Poslodavac
Opća županijska bolnica Požega
Mjesto rada
Požega
Rok prijave
2022-06-13
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća županijska bolnica Požega

Urbroj: 01-1426/2-2022 od 2. VI. 2022. (4183)

Na temelju članaka 20. i 22. Statuta Opće županijske bolnice Požega i Odluke urbroj: 01-1426/1-2022, ravnatelj Opće županijske bolnice Požega raspisuje

NATJEČAJ

1. za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu:

1.2 primalja, m/ž (SSS) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– završeno strukovno obrazovanje za zanimanje primalja (SSS/IV stupanj, 4 godine), važeće odobrenje za samostalan rad, položen stručni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva u struci (uključujući propisano trajanje pripravničkog staža).

2. za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu:

2.1 medicinska sestra/medicinski tehničar (SSS) – 5 izvršitelja.

Uvjeti:

a) završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra – medicinski tehničar (SSS/IV. stupanj, 4 godine), važeće odobrenje za samostalan rad, položen stručni ispit, 12 mjeseci radnog iskustva u struci (uklj. trajanje pripravničkog staža), ili

b) završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra opće njege – medicinski tehničar opće njege (SSS/IV. stupanj, 5 godina), važeće odobrenje za samostalan rad.

Obvezni prilozi:

– vlastoručno potpisana zamolba

– životopis

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice/osobne iskaznice)

– dokaz o stažu osiguranja od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju (ne stariji od mjesec dana)

– važeće odobrenje za samostalan rad

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (radna mjesta pod rednim brojem 1.1.a., 1.2 i 2.1.a.)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja: svjedodžbe svih razreda srednje škole i završnog ispita.

Kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo, uz obvezno podnošenja dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Ako se na natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103. st. 1. navedenog zakona (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html).

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta treba priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na prethodnu pisanu i/ili usmenu provjeru znanja, vještina, sklonosti i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Požega (www.pozeska-bolnica.hr). Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijma obavijesti/poziva/odluke.

Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.

Dokumenti se predaju u presliku, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Opća županijska bolnica Požega pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Opća županijska bolnica Požega kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Opće županijske bolnice Požega.

Ponude s dokumentima i obveznim prilozima dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34000 Požega, uz naznaku: »Natječaj za zapošljavanje ___ (navesti zvanje)«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Opća županijska bolnica Požega

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća županijska bolnica Požega
Adresa
Mjesto
Županija

Primalja asistent (SSS) Opća bolnica Nova Gradiška Nova Gradiška 2022-06-13

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja asistent (SSS)
Poslodavac
Opća bolnica Nova Gradiška
Mjesto rada
Nova Gradiška
Rok prijave
2022-06-13
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća bolnica Nova Gradiška

Urbroj: 02-2786/22 od 1. VI. 2022. (4132)

Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva, a sukladno odredbama članka 25. Statuta Opće bolnice Nova Gradiška, objavljujemo

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (12 mjeseci) radi stjecanja prvog radnog iskustva/pripravništva, putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kako slijedi:

d) primalja asistent (SSS) – 1 izvršitelj

Uz prijavu na natječaj potrebno je obvezno priložiti:

– životopis,

– preslik diplome o odgovarajućem studiju pod a) i b)

– preslik potvrde o prosjeku ocjena i dužini studiranja pod a) i b)

– preslik svjedodžbi 1., 2., 3., i 4. razreda srednje škole, kao i preslik završne svjedodžbe od c) do f),

– preslik dokaza o državljanstvu,

– preslik rodnog lista,

– preslik osobne iskaznice,

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenosti,

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja, ne stariju od 30 dana.

U prijavi za natječaj kandidati su dužni navesti na koje radno mjesto se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98719 i 84/21) članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti svu dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona, a koji se mogu naći i na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je suglasan da Opća bolnica Nova Gradiška kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidat se može primiti na pripravnički staž od 12 mjeseci ako je prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a nema više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju, uz uvjet da Opća bolnica Nova Gradiška ishodi za njega pozitivnu ocjenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama osobno ili poštanskom pošiljkom na adresu: Opća bolnica Nova Gradiška, Strossmayerova 17A, Nova Gradiška, u zatvorenoj koverti s naznakom »Za natječaj«.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune, nepravovremene te prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto neće se razmatrati.

Opća bolnica Nova Gradiška zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja i odgovornosti prema kandidatima.

Odluke o odabranim kandidatima javno će biti objavljene na mrežnim stranicama Bolnice www.bolnicang.hr i dostavljene odabranim kandidatima.

Opća bolnica Nova Gradiška

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Nova Gradiška
Adresa
Mjesto
Županija

Primalja asistentica Opća županijska bolnica Vinkovci Vinkovci 2022-06-13

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja asistentica
Poslodavac
Opća županijska bolnica Vinkovci
Mjesto rada
Vinkovci
Rok prijave
2022-06-13
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća županijska bolnica Vinkovci

Urbroj: 01 – 3969/22 od 31. V. 2022. (4123)

Na temelju odobrenog Plana prijema pripravnika, dostavljenog od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske pod klasa: 023-03/21-01/776, urbroj: 534-07-2-3/1-22-31 od 13. svibnja 2022. godine i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću županijsku bolnicu Vinkovci za sljedeća zvanja:

5. primalja asistentica – SSS, 1 izvršitelj.

Uvjeti: na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja zdravstva prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Prednost imaju kandidati koji su ranije završili obrazovanje. U slučaju da su dva ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost će se dati kandidatu s kraćim trajanjem obrazovanja, pri čemu se trajanje obrazovanja računa u godinama, a prema početnoj školskoj, odnosno akademskoj godini u kojoj je kandidat započeo obrazovanje.

U slučaju istog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prednost će se dati kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena), odnosno uzeti u obzir težinski prosjek, ako nema prosječne ocjene.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08., 69/17.).

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Opća županijska bolnica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nepravodobne i nepravovremene zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Potrebna dokumentacija:

– zamolba

– kratak životopis (obvezno navesti adresu stanovanja i broj telefona)

– preslik domovnice

– preslik diplome o završenoj stručnoj spremi

– preslik svjedodžbe (od I., II., III. i IV. razreda srednje škole) za srednju stručnu spremu, odnosno potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja obrazovanja za višu stručnu spremu

– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih, ne starija od dana objave natječaja

– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od dana objave natječaja.

Rok za predaju prijava: 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom »Natječaj za zapošljavanje pripravnika – ne otvaraj«.

Opća županijska bolnica Vinkovci

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća županijska bolnica Vinkovci
Adresa
Mjesto
Županija

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!