Oglašeni poslovi

Naziv radnog mjesta Tvrtka Mjesto rada Rok za prijavu

Prvostupnice primaljstva i Primalje  Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Zagreb 2021-09-24

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Prvostupnice primaljstva i Primalje 
Poslodavac
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Mjesto rada
Zagreb
Rok prijave
2021-09-24
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb

(5178)

Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

NATJEČAJ

a) za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu:

10. prvostupnice primaljstva u Klinici za ženske bolesti i porodništvo – 1 izvršitelj,

11. primalja u Klinici za ženske bolesti i porodništvo – 3 izvršitelja,

Uvjeti:

Ad 10.

– VŠS, završen stručni studij primaljstva, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO-a o radnom stažu.

Ad 11.

– SSS, med. sestra primalja, med. sestra prim. smjera, med. sestra gin. ops. smjera, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO-a o radnom stažu.

b) za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (m/ž) u punom radnom vremenu zamjena za odsutnog radnika:

7. primalje u Klinici za ženske bolesti i porodništvo – 1 izvršitelj,

Uvjeti:

Ad 7.

– SSS, med. sestra primalja, med. sestra prim. smjera, med. sestra gin. ops. smjera, položen stručni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natječaj treba priložiti: životopis, preslike: dokaza o državljanstvu, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO-a o radnom stažu.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) da dostave dokaze iz čl. 103., st. 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Radni odnos zasniva se s probnim radom u zakonski predviđenom trajanju ovisno o stručnoj spremi.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, s naznakom: »Za natječaj«.

Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka KBC »Sestre milosrdnice« jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Pozivi na razgovore bit će objavljeni na internetskoj stranici KBC »Sestre milosrdnice« – www.kbcsm.hr.

Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici KBC »Sestre milosrdnice« – www.kbcsm.hr.

Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Klinički bolnički centar
»Sestre milosrdnice«, Zagreb

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Adresa
Mjesto
Županija

Primalja Klinički bolnički centar Zagreb Zagreb 2021-09-24

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja
Poslodavac
Klinički bolnički centar Zagreb
Mjesto rada
Zagreb
Rok prijave
2021-09-24
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Klinički bolnički centar Zagreb

Klasa: 4.5.4.-21/19-1

Urbroj: 02/22/DM od 13. IX. 2021. (5135)

Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, objavljuje

NATJEČAJ

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme od 1 godine u punom radnom vremenu, radi stjecanja prvog radnog iskustva

5. primalja – 1 izvršitelj u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Uvjet:

– završena škola za primalje.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

• životopis, preslike: završne svjedodžbe, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana do dana prijave na natječaj, uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidan status nezaposlene osobe, ne starije od 30 dana do prijave na natječaj.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja, moraju biti nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini i biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba, do dana prijave na natječaj.

Izabrani kandidati sklapaju ugovore o radu na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine (zbog obavljanja pripravničkog staža).

S izabranim kandidatom će se sklopiti ugovor o radu nakon dobivanja suglasnosti od Zavoda za zapošljavanje. Ako Zavod za zapošljavanje ne da pisanu suglasnost za izabranog kandidata, ugovor o radu ne može biti sklopljen.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

Pozivi na razgovore bit će objavljeni na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Zagreb www. kbc-zagreb.hr (http://www.kbc-zagreb.hr/).

Obavijesti o rezultatima natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Kliničkog bolničkog centra Zagreb www. kbc-zagreb.hr (http://www.kbc-zagreb.hr/).

Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju. Ako se prijavljuje na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu s pripadajućom dokumentacijom.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) te kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, »Za natječaj ____ (navesti radno mjesto)«.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08.), na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Klinički bolnički centar Zagreb

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinički bolnički centar Zagreb
Adresa
Mjesto
Županija

Primalja – asistentica Opća bolnica Zadar Zadar 2021-09-24

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja – asistentica
Poslodavac
Opća bolnica Zadar
Mjesto rada
Zadar
Rok prijave
2021-09-24
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća bolnica Zadar

(5122)

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Zadar i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr. med., 15. 9. 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

7. za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

– primalja – asistentica – m/ž – 3 izvršitelja.

Uvjeti:

– završena medicinska škola, SSS

– položen stručni ispit

– važeće odobrenje za samostalni rad.

Kandidati koji se natječu za prijam pod točkama 3. – 7., uz zamolbu trebaju priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe, diplome)

– svjedodžbe svih razreda za SSS, prijepis ocjena za VŠS

– preslik domovnice

– preslik rodnog lista

– preslik osobne iskaznice

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu

– preslik odobrenja za samostalni rad

– uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO-a o radnom stažu.

Kandidati s kojima će se obaviti razgovor ili testiranje bit će obaviješteni elektroničkom poštom. Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web-stranici bolnice (http://www.bolnica-zadar.hr/).

Provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti sukladno glavi V. točka 1. članak 21. Pravilnika o radu Opće bolnice Zadar, br. 01-1215-6/15 od 31. 3. 2015. godine, može se obavljati putem intervjua, testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način ovisno o vrsti poslova koje bi radnik trebao obavljati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: »Za natječaj – ________«.

Molimo kandidate da na zamolbi točno navedu za koje radno mjesto se natječu. Ako se kandidati natječu za više od jednog radnog mjesta, potrebno je uz zamolbu priložiti i svu traženu dokumentaciju (preslike) o ispunjavanju uvjeta za svako radno mjesto. Priloženu dokumentaciju ne vraćamo, osim na osobni zahtjev u roku od 30 dana od dana objave odluke.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju – ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr) popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju – Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Opća bolnica Zadar dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Nadalje, molimo kandidate da u svrhu navedenog redovito prate svoju elektroničku poštu.

Opća bolnica Zadar pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili dijela natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Opća bolnica Zadar

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Zadar
Adresa
Mjesto
Županija

Prvostupnica primaljstva  Opća bolnica Dubrovnik Dubrovnik 2021-09-24

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Prvostupnica primaljstva 
Poslodavac
Opća bolnica Dubrovnik
Mjesto rada
Dubrovnik
Rok prijave
2021-09-24
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća bolnica Dubrovnik

Urbroj: 01-58/46-21 od 10. IX. 2021. (5094)

Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva, klasa: 100-01/21-03/130, urbroj: 534-04-1-2/4-21-05, klasa: 100-01/21-03/130, urbroj: 534-04-1-2/4-21-04 od 8. travnja 2021., klasa: 100-01/21-03/130, urbroj: 534-04-1-1/3-21-11 od 26. svibnja 2021., Opća bolnica Dubrovnik objavljuje

NATJEČAJ

za zaključenje ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme

NA NEODREĐENO VRIJEME

1. prvostupnica primaljstva VŠS (jedan izvršitelj/ica).

Uvjeti:

– završen studij prvostupnika/ice primaljstva

– odobrenje za samostalan rad – prvostupnik.

Uz molbu kandidati su dužni dostaviti: dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, životopis, potvrdu ili diplomu o završenom studiju, potvrdu o radnom stažu HZMO-a, domovnicu, rodni list, potvrdu o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad.

Prijave, s potrebnom dokumentacijom o ispu­njavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Opća bolnica Dubrovnik, Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje, za radno mjesto ______«.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno čl. 13. st. 2. i 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

U prijavi na javni natječaj kandidat treba obavezno navesti za koje se radno mjesto prijavljuje te navesti svoje podatke za kontakt.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, sukladno propisima koji ureduju zaštitu osobnih podataka.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata može se provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidati primaju.

Kandidati će o mjestu i vremenu provedbe postupaka testiranja biti obaviješteni na web–stranici Bolnice.

Pozivaju se kandidati koje su osobe s invaliditetom da u prijavi obavijeste potencijalnog poslodavca o potrebnim prilagodbama provedbe testiranja i/ili intervjua kako bi im se prilagodba pravovremeno osigurala.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102 st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN br. 84/21), da dostave dokaze iz čl. 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Opća bolnica Dubrovnik

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Dubrovnik
Adresa
Mjesto
Županija

Primalja Klinički bolnički centar Zagreb Zagreb 2021-09-21

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja
Poslodavac
Klinički bolnički centar Zagreb
Mjesto rada
Zagreb
Rok prijave
2021-09-21
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Klinički bolnički centar Zagreb

Klasa: 4.5.4.-21/18-1

Urbroj: 02/22/DM od 9. IX. 2021. (5074)

Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, dana 10. rujna 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam djelatnika u radni odnos za radna mjesta:

3. primalja – u Kliničkom bolničkom centru Zagreb – 5 izvršitelja.

Uvjeti:

– završena škola za primalje,

– odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis,

– preslike: završne svjedodžbe, odobrenja za samostalan rad.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, kao zamjena za odsutnog radnika, uz uvjet probnog rada od 30 dana.

Prijave na natječaj dostavljaju se pisanim putem na adresu: Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, »Za natječaj za ____ (navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)«.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu na natječaj te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Urednom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta. Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, sukladno završenoj stručnoj spremi.

Molimo kandidate da na molbi točno navedu redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.

Ako se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu s pripadajućom dokumentacijom.

Pozivi na razgovore objavit će se na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Zagreb: https://www.kbc-zagreb.hr/.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

Obavijesti o rezultatima natječaja objavit će se na internetskoj stranici KBC-a Zagreb https://www.kbc-zagreb.hr/ te na oglasnoj ploči KBC-a­ Zagreb u sjedištu Ustanove.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) i Zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN br. 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu KBC-u Zagreb da kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, koristi se     i dalje obrađuje dostavljene osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Klinički bolnički centar Zagreb

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinički bolnički centar Zagreb
Adresa
Mjesto
Županija

Primalja/primalja asistentica Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana Zabok 2021-09-15

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja/primalja asistentica
Poslodavac
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Mjesto rada
Zabok
Rok prijave
2021-09-15
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Urbroj: 01-3311/1-21. od 1. IX. 2021. (4895)

Na temelju članka 22. Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

1. za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme

– primalja/primalja asistentica – 1 izvršitelj,

Uvjeti srednja medicinska škola primaljskog smjera, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu

Izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Uz prijave kandidati trebaju priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– domovnicu,

– diplomu/svjedodžbu u traženom zanimanju,

– odobrenje za samostalan rad,

– dokaz o radnom stažu (potvrda nadležne službe HZMO-a ili preslik radne knjižice)

– dokaz o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit će poslodavac.

Traženi dokumenti mogu se dostaviti u presliku, a odabrani kandidati će originale donijeti na uvid.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete prema odluci ravnatelja može se obaviti razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), da dostave dokaze iz članka 103.stavka 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rebahilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679.

Natječaj teče od dana objave u Narodnim novinama u trajanju od 8 dana.

Pisane zamolbe se dostavljaju na adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49210 Zabok.

Rezultati izbora kandidata bit će objavljeni na web-stranici Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, kao obavijest kandidatima o rezultatima natječaja.

Javni natječaj objavljujemo:

Narodne novine, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina (bilten, web-stranica), Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (oglasna ploča i web-stranica).

Opća bolnica Zabok i
bolnica hrvatskih veterana

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Adresa
Mjesto
Županija

Prvostupnik primaljstva i Primalja asistentica Opća bolnica Pula Pula 2021-09-20

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Prvostupnik primaljstva i Primalja asistentica
Poslodavac
Opća bolnica Pula
Mjesto rada
Pula
Rok prijave
2021-09-20
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

JAVNI NATJEČAJ – Opća bolnica Pula

Klasa: 100-01/21-01/22

Urbroj: 2168/01-59-79-02-1/3-21-1 (4628)

Na temelju Plana Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, klasa: 100-01/20-02/15, urbroj: 534-07/1-21-6 od 4. ožujka 2021. godine, izmjene Plana prijma pripravnika klasa: 100-01/21-02/37, urbroj: 534-04-1-1/3-21-03 i članka 21. Statuta Opće bolnice Pula, Opća bolnica Pula objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

1. Za prijem u radni odnos/pripravništvo – na određeno vrijeme – 12 mjeseci

b) prvostupnik primaljstva – 1 izvršitelj

c) primalja asistentica – 4 izvršitelja.

Uvjeti natječaja:

1) stručna sprema odgovarajućeg smjera

2) osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

3) bez evidentiranog staža u struci.

Za prijavu na natječaj je potrebno priložiti:

1) vlastoručno potpisanu zamolbu s kontakt podacima (e-adresa ili broj telefona)

2) životopis

3) dokaz o hrvatskom državljanstvu

4) svjedodžbu/diplomu tražene stručne spreme

5) dokaz o prosjeku ocjena studija/školovanja/dodatak diplomi (suplement)

6) dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana

7) potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, ne stariju od 30 dana.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua. Detaljnije na: http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih-podataka.pdf.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u presliku na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenom presliku. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 90/19), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92 do 148/13), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 do 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i/ili na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o istom će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web-stranice Opće bolnice Pula.

Odluka o odabiru kandidata donosi se na temelju propisanih kriterija Ministarstva zdravstva te se objavljuje na web-stranici Opće bolnice Pula.

S izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme. Tijekom trajanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85 % plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati osobno, radnim danom, u urudžbeni zapisnik na adresi: Zagrebačka 30, 52100 Pula, s naznakom: »Za natječaj«.

Potrebno je navesti broj natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 20. 8. 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno s 20. 9. 2021. godine.

Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Opća bolnica Pula

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Pula
Adresa
Mjesto
Županija

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!