Oglašeni poslovi

Naziv radnog mjesta Tvrtka Mjesto rada Rok za prijavu

Prvostupnik primaljstva i primalja KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB Zagreb 2. veljače, 2021

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Prvostupnik primaljstva i primalja
Poslodavac
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Mjesto rada
Zagreb
Rok prijave
2. veljače, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Klinički bolnički centar Zagreb

Klasa: 4.5.4.-21/2-1
Urbroj: 02/22/MPA od 21. I. 2021. (331)
Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, raspisuje

NATJEČAJ
Za prijam djelatnika u radni odnos za radna mjesta:

3. prvostupnik primaljstva – u Kliničkom bolničkom centru Zagreb – 6 izvršitelja.

Uvjeti:
– završen preddiplomski studij primaljstva,
– odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis,
– preslike: diplome, odobrenja za samostalan rad.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

11. primalja – u Kliničkom bolničkom centru Zagreb – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– završena škola za primalje,
– odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis,
– preslike: završne svjedodžbe, odobrenja za samostalan rad.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, kao zamjena za odsutnog radnika, uz uvjet probnog rada u trajanju od 30 dana.

Prijave na natječaj dostavljaju se pisanim putem na adresu: Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, »Za natječaj za (navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)«.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu na natječaj te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Urednom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta. Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).
Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, sukladno završenoj stručnoj spremi.
Molimo kandidate da na molbi točno navedu redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.
Ako se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu s pripadajućom dokumentacijom.
Pozivi na razgovore objavit će se na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Zagreb https://www.kbc-zagreb.hr/.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema Odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.
Obavijesti o rezultatima natječaja objavit će se na internetskoj stranici KBC-a Zagreb https://www.kbc-zagreb.hr/ te na oglasnoj ploči KBC-a Zagreb u sjedištu Ustanove.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu KBC-u Zagreb da kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, koristi i dalje obrađuje dostavljene osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Klinički bolnički centar Zagreb

 

POSLODAVAC
Poslodavac
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Adresa
Kišpatićeva 12,
Mjesto
Zagreb
Županija

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!