Oglašeni poslovi

Naziv radnog mjesta Tvrtka Mjesto rada Rok za prijavu

Primalja/primalja – asistentica (SSS) Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin Knin 15. travnja, 2021

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja/primalja – asistentica (SSS)
Poslodavac
Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin
Mjesto rada
Knin
Rok prijave
15. travnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin

Urbroj: 01-1220/21 od 31. III. 2021. (1930)

Na temelju odredbi članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, odobrenog Plana prijma pripravnika od Ministarstva zdravstva klasa: 100-01/20-02/15, urbroj: 534-07/1-21-6 od 4. ožujka 2021. godine i članka 21. stavka 2. podstavka 15. Statuta Opće i veteranske bolnice »Hrvatski ponos« Knin, ravnateljica Bolnice raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi provođenja pripravničkog staža korištenjem potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

1. primalja/primalja – asistentica (SSS) – 1 izvršitelj/ica

Kandidat se može primiti na pripravnički staž ako ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na pripravnički staž, te je prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u obrazovnoj razini u zvanju iz područja zdravstva.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme radi provođenja pripravničkog staža za navedena zanimanja

Rok prijave: natječaj je otvoren 8 dana od objavljivanja u Narodnim novinama.

Kandidati/kinje su dužni dostaviti dokumente kako slijedi:

– vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj

– kratak životopis (obavezno navesti e-adresu i broj telefona)

– preslik domovnice i osobne iskaznice

– preslik diplome ili svjedodžbe o završenom školovanju

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od dana objave natječaja u Narodnim novinama

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih, ne stariju od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Preslik tražene natječajne dokumentacije ne mora biti ovjeren, s tim da su kandidati koji se odaberu u obvezi prilikom sklapanja odgovarajućeg ugovora predočiti dokaze o ispunjavanju uvjeta u originalu ili ovjerenom presliku. Priložena dokumentacija se ne vraća.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17), na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati i njihovi podnositelji neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i pored naprijed navedenih priloga, dostaviti valjanu i potpunu dokumentaciju kojom dokazuje svojstvo osobe koja ima pravo prednosti te valjanu i potpunu dokumentaciju kojom dokazuje da u vrijeme objave ovog natječaja ispunjava sve uvjete za ostvarenje prava prednosti propisane tim posebnim propisima te da nema zapreka za ostvarivanje prava prednosti propisanih tim propisima, i to u izvorniku ili u ovjerenom presliku, a kandidat ima prednost pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti sve dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), a koji se mogu naći na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prijava s dokumentacijom dostavlja se poštom preporučeno na adresu: Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin, Svetoslava Suronje 12, 22300 Knin, s naznakom: »Prijava na natječaj« te navodom za koje radno mjesto, ili osobno u službu protokola Bolnice.

Bolnica može pozvati kandidate na provjeru stručnih i radnih sposobnosti pisanim testiranjem, praktičnim dijelom i/ili intervjuom, o čemu će ih pravodobno obavijestiti e-poštom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o izboru na oglasnoj ploči i web-stranici Bolnice.

Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat dao privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za postupak provedbe ovog natječaja.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin
Adresa
Svetoslava Suronje 12
Mjesto
Knin
Županija

Primalja/primalja asistentica Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb Zagreb 13. travnja, 2021

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja/primalja asistentica
Poslodavac
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
Mjesto rada
Zagreb
Rok prijave
13. travnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb

Urbroj: 3208036 od 29. III. 2021. (1892)

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje

NATJEČAJ

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme.

Raspisuje se natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine u punom radnom vremenu, radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža, a provodi se za sljedeća radna mjesta:

8. primalja/primalja asistentica – pripravnik – 5 izvršitelja.

Uvjeti: završena škola za primalje/primalje asistentice

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane Odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja, moraju biti nezaposlene osobe koji nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i u obrazovnoj razini iz područja zdravstva, i biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba, prije objave ovog natječaja.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu, životopis

– dokaz o državljanstvu

– preslik diplome/svjedodžbe

– za prvostupnike potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija odnosno težinski prosjek ako nema prosječne ocjene a za SSS tehničare preslike Svjedodžbi za svaku godinu školovanja s prosjekom ocjena

– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od objave natječaja

– uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidan status nezaposlene osobe prije objave ovog natječaja ne starije od 30 dana od objave natječaja

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti originalne dokumente.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete prema Odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

Izabrani kandidati sklapaju Ugovore o radu na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine (zbog obavljanja pripravničkog staža).

Sa izabranim kandidatom će se sklopiti Ugovor o radu nakon dobivanja suglasnosti od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ukoliko Hrvatski zavod za zapošljavanje ne da pisanu suglasnost za izabranog kandidata Ugovor o radu ne može biti sklopljen.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ovog Natječaja za prijem pripravnika na adresu: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, 10000 Zagreb, Vinogradska cesta 29, (Natječaj za prijem pripravnika ovdje obavezno navedite naziv radnog mjesta natječaja na koji se javljate).

Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka KBC Sestre milosrdnice jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova NN. br. 82/08., 69/17. na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17). https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Sve Obavijesti vezane za natječaj biti će objavljene na internet stranici i oglasnoj ploči Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice – www.kbcsm.hr.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
Adresa
Vinogradska cesta 29
Mjesto
Zagreb
Županija

Primalja – asistentica Klinička bolnica »Sveti Duh«, Zagreb Zagreb 13. travnja, 2021

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja – asistentica
Poslodavac
Klinička bolnica »Sveti Duh«, Zagreb
Mjesto rada
Zagreb
Rok prijave
13. travnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Klinička bolnica »Sveti Duh«, Zagreb

Urbroj: 01-03-1385 od 31. III. 2021. (1881)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice »Sveti Duh«, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa za:

V. 2 (dva) izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja – asistentica na neodređeno vrijeme (m/ž)

Uvjeti:

– završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektroničke pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na stručno testiranje i razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja biti će objavljene na web-stranici Kliničke bolnice »Sveti Duh« – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od:

– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS

– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS

– 6 mjeseci za radno mjesto za koje je uvjet VSS.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Klinička bolnica »Sveti Duh«, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: »Za natječaj za zapošljavanje (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati«.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB »Sveti Duh« jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registrurnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica
»Sveti Duh«, Zagreb

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinička bolnica »Sveti Duh«, Zagreb
Adresa
Sveti duh 64
Mjesto
Zagreb
Županija

Primalje Opća bolnica Virovitica Virovitica 13. travnja, 2021

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalje
Poslodavac
Opća bolnica Virovitica
Mjesto rada
Virovitica
Rok prijave
13. travnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća bolnica Virovitica

(1868)

Na temelju Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (Narodne novine br. 2/11 i 14/13), a sukladno Pravilniku o mjerilima za prijem zdravstvenih radnika na pripravnički staž (Narodne novine br. 124/13) te suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 100-01/20-02/15, urbroj: 534-07/1-21-6 od 4. ožujka 2021. godine te Odluke ravnatelja klasa: 510-03/21-01/1378, urbroj: 2189-43-02/2-21-1 od 31. ožujka 2021. godine, raspisuje se

NATJEČAJ

Raspisuje se natječaj za zapošljavanje radnika (m/ž) na određeno vrijeme – pripravnički staž, u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva, za sljedeće zanimanje:

– primalja: 2 izvršitelja,

Uvjet: SSS/primalja/primalja asistentica;

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni dostaviti dokumente:

– životopis,

– domovnicu,

– diplomu/svjedodžbu o završenom obrazovanju,

– preslik osobne iskaznice,

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini statusa prijavljene nezaposlene osobe,

– dokumentaciju kojom se dokazuje prednost prema određenim kriterijima za odabir.

Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati su dužni dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu: Opća bolnica Virovitica, »Natječaj za zapošljavanje pripravnika«, Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica.

Kandidati koji dostave preslike dokumenata, originale su dužni dostaviti na uvid prilikom odaziva na razgovor.

Na natječaj se u skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to pravo potvrđuju.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 75/18).

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici natječaja daju suglasnost da Opća bolnica Virovitica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Opća bolnica Virovitica može u sklopu provedbe selekcije kandidata provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju sve tražene uvjete natječaja i koji dostave potpunu i pravovremenu natječajnu dokumentaciju te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Opća bolnica Virovitica

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Virovitica
Adresa
Ljudevita Gaja 21
Mjesto
Virovitica
Županija

Primalje Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod Slavonski Brod 13. travnja, 2021

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalje
Poslodavac
Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod
Mjesto rada
Slavonski Brod
Rok prijave
13. travnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod

Urbroj: 43000/2021-652 od 2. IV. 2021. (1843)

Na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva, a sukladno odredbama članka 24. Statuta Opće bolnice »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, ravnatelj doc. prim. dr. sc. Josip Samardžić, dr. med., objavljuje

NATJEČAJ

za prijam osoba na pripravnički staž uz korištenje mjere aktivne politike zapošljavanja (potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo), kako slijedi:

3.) 2 primalje

Uz prijavu za natječaj potrebno je obvezno priložiti:

– vlastoručno potpisanu zamolbu sa životopisom,

– preslik diplome o završenom odgovarajućem studiju (pod 1., 4., 5., i 6.), preslik završne svjedodžbe (pod 2., 3., 7. i 8.),

– preslik dokaza o državljanstvu,

– preslik rodnog lista,

– potvrdu HZZ-a o iz koje je razvidno da se kandidat vodi u evidenciji o nezaposlenosti kao nezaposlena osoba za trajanja natječaja

– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnopravnom statusu osiguranika – e-radna knjižica ili potvrda HZMO-a, ne stariji od 30 dana od objave natječaja).

Pripravnički staž provodi se putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr), te se svi ugovori o radu sklapaju na određeno vrijeme (zbog obavljanja pripravničkog staža u trajanju od 1 godine).

Osim navedenih uvjeta, osoba treba ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr), tj. ovu mjeru mogu koristiti:

nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja zdravstva te su prijavljene u evidenciju nezaposlenih za trajanja natječaja.

Ako kandidat ispunjava tražene opće uvjete iz natječaja, prednost će se dati, uz obvezno podnošenje dokaza prilikom prijave, kandidatima koji ostvaruju pravo prednosti na temelju posebnog zakona.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na stranici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Odabrani kandidat započet će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s izabranim kandidatom zaključit će se ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravnički staž. Tijekom trajanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85 % plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te troška prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja, osobno ili preporučeno poštom na adresu: Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod, Andrije Štampara 42, 35000 Slavonski Brod, Službi općih, pravnih i kadrovskih poslova, s naznakom »Za natječaj – pripravnički staž i naznakom pripravničkog mjesta za koje se kandidat prijavljuje«.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave na kojima nije naznačeno radno mjesto neće se razmatrati. Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Bolnici za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Odluka o odabranom kandidatu javno će biti objavljena na internetskoj stranici Bolnice www.bolnicasb.hr i na oglasnoj ploči Bolnice.

Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod
Adresa
Andrije Štampara 42
Mjesto
Slavonski Brod
Županija

Prvostupnik/ica primaljstva (VŠS) i primalja (SSS) Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana Pakrac 13. travnja, 2021

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Prvostupnik/ica primaljstva (VŠS) i primalja (SSS)
Poslodavac
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Mjesto rada
Pakrac
Rok prijave
13. travnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

Urbroj: 01-655/2021-2 od 29. III. 2021. (1840)

Na temelju čl. 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, Odluke ur. br. 01-655/2021-1, ravnatelj Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža – stjecanje prvog radnog iskustva, puno radno vrijeme, 12 mjeseci

2. prvostupnik/ica primaljstva (VŠS) – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Uvjeti: završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij primaljstva,

6. primalja (SSS) – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Uvjeti: završena srednja škola – smjer primaljstva,

Kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Prijavi treba obavezno priložiti: vlastoručno potpisana zamolba i životopis, dokaz o stažu osiguranja od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju (ne starija od 30 dana), potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti (ne starija od 30 dana), dokaz o državljanstvu; diploma, dopunska isprava o studiju s prosjekom ocjena i dužinom studiranja, (za radno mj. br. 1 – 4); svjedodžbu o završenom školovanju, svjedodžbe svih razreda; za radno mj. br. 5 – 8).

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati uvjete sukladno kriterijima koje utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), za mjeru »Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo«. (www.hzz.hr).

Odabrani kandidat će započeti pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni HZZ.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima.

Svi dokumenti prilažu se u presliku, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada.

Na ovaj oglas mogu se prijaviti kandidati oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Ako se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog zakona (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html).

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju psihološko i stručno testiranje. O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana(www.ozbpakrac-bhv.hr). Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke.

Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijavom na natječaj smatra se da su pristupnici dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama za pismo na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz naznaku: »Natječaj za zapošljavanje pripravnika – zanimanje«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Opća županijska bolnica Pakrac i
bolnica hrvatskih veterana

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Adresa
Bolnička 74
Mjesto
Pakrac
Županija

Primalja/primalja asistentica i Primalja asistentica – pripravnik Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana Zabok 8. travnja, 2021

OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja/primalja asistentica i Primalja asistentica – pripravnik
Poslodavac
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Mjesto rada
Zabok
Rok prijave
8. travnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Urbroj: 01-1252/2-21. od 26. III. 2021. (1762)

Na temelju članka 22. Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

– primalja/primalja asistentica – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– srednja medicinska škola primaljskog smjera,

– odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu.

– primalja asistentica – pripravnik – 2 izvršitelja.

Uvjeti:

– završena srednja škola za primalje asistentice,

Zajednički uvjeti za sve kandidate – za pripravništvo:

– status nezaposlene osobe bez radnog iskustva prijavljenje u evidenciju nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prije objave natječaja ili status nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini.

Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Uz prijave kandidati trebaju priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– domovnicu,

– diplomu/svjedodžbu,

– odobrenje za samostalan rad (doktor medicine, stručni prvostupnik sestrinstva)

– dokaz o radnom stažu (potvrda nadležne službe HZMO-a ili preslik radne knjižice)

– dokaz o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit će poslodavac.

Traženi dokumenti mogu se dostaviti u presliku, a odabrani kandidati će originale donijeti na uvid.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete prema Odluci ravnatelja može se obaviti razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), da dostave dokaze iz članka 103.stavka 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rebahilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

Natječaj teče od dana objave u Narodnim novinama u trajanju od 8 dana.

Pisane zamolbe dostavljaju se na adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49210 Zabok.

Rezultati izbora kandidata biti će objavljeni na web-stranici Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, kao obavijest kandidatima o rezultatima natječaja.

Javni natječaj objavljujemo: Narodne novine, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina (bilten, web-stranica), Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (oglasna ploča i web-stranica).

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Adresa
Bračak 8
Mjesto
Zabok
Županija

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!