Oglašeni poslovi

Naziv radnog mjesta Tvrtka Mjesto rada Rok za prijavu

PRIMALJA Opća bolnica Zadar Zadar 7. kolovoza, 2020

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA
Poslodavac
Opća bolnica Zadar
Mjesto rada
Zadar
Rok prijave
7. kolovoza, 2020
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća bolnica Zadar

 (3755)

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Zadar i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina, dr. med., 29. srpnja 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

– primalja ili medicinska sestra – m/ž – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– završena medicinska škola smjer primalja ili medicinska sestra/teh., SSS

– položen stručni ispit

– važeće odobrenje za samostalni rad.

Kandidati koji se natječu za prijam pod točkom 1., uz zamolbu trebaju priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe, diplome)

– svjedodžbe svih razreda

– preslik domovnice

– preslik rodnog lista

– preslik osobne iskaznice

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– uvjerenje o položenome stručnom ispitu

– preslik odobrenja za samostalni rad

– uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO-a o radnom stažu.

Kandidati s kojima se obavi razgovor ili testiranje bit će obaviješteni putem elektroničke pošte! Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web-stranici bolnice (http://www.bolnica-zadar.hr/).

Provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti sukladno glavi V. točka 1. članak 21. Pravilnika o radu Opće bolnice Zadar br. 01-1215-6/15 od 31. 3. 2015. godine, može se obavljati putem intervjua, testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način ovisno o vrsti poslova koje bi radnik trebao obavljati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: »Za natječaj – _____«.

Molimo kandidate da na zamolbi točno navedu za koje radno mjesto se natječu. Ako se kandidati natječu za više od jednog radnog mjesta, potrebno je uz zamolbu priložiti i svu traženu dokumentaciju (preslike) o ispunjavanju uvjeta za svako radno mjesto. Priloženu dokumentaciju ne vraćamo, osim na osobni zahtjev u roku od 30 dana od dana objave odluke.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Opća bolnica Zadar dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Nadalje, molimo kandidate da u svrhu navedenog redovito prate svoju elektroničku poštu.

Opća bolnica Zadar pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili dijela natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Opća bolnica Zadar

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Zadar
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA Klinički bolnički centar Split Split 7. kolovoza, 2020

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA
Poslodavac
Klinički bolnički centar Split
Mjesto rada
Split
Rok prijave
7. kolovoza, 2020
O POSLU
Broj radnih mjesta
1
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Klinički bolnički centar Split

Klasa: 110-01/20-01/1065
Urbroj: 2181-147-01/J.M.-20-1 od 29. VII. 2020.    (3746)
Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos (m/ž)

I. RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

4. primalja za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– SSS zdravstvena škola – primaljskog smjera

– odobrenje za samostalni rad

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu

– životopis

– preslik svjedodžbe o završenoj školi

– preslik odobrenja za samostalan rad.

Za radna mjesta pod točkama 1. i 2. određen je probni rad od tri mjeseca, za radna mjesta pod točkom 3., 4. i 5. određen je probni rad od dva mjeseca, za radno mjesto pod točkom 6. određen je probni rad od šest mjeseci, za radna mjesta pod točkama 7. i 8. određen je probni rad od tri mjeseca, za radno mjesto pod točkom 9. određen je probni rad od dva mjeseca, dok je za radno mjesto pod točkom 10. određen probni rad od jednog mjeseca.

Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznačeno radno mjesto na koje se osoba prijavljuje, izuzet će se iz razmatranja, a dokumentacija će biti vraćena kandidatima.

Ako se osoba javlja na natječaj za više radnih mjesta, dužna je za svako radno mjesto dostaviti potpunu traženu dokumentaciju.

KBC Split pridržava pravo dodatnih testiranja, odnosno razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje odnosno na razgovor objavit će se na web-stranici KBC-a Split. Kandidati su dužni pratiti objave poziva za pisano testiranje odnosno razgovor na web-stranici KBC-a Split (rubrika: Natječaji/natječaji za posao).

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, kao i dokaz o načinu prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznačeno radno mjesto na koje se osoba prijavljuje, izuzet će se iz razmatranja, a dokumentacija će biti vraćena kandidatima.

Ako se osoba javlja na natječaj za više radnih mjesta, dužna je za svako radno mjesto dostaviti potpunu traženu dokumentaciju.

KBC Split pridržava pravo dodatnih testiranja odnosno razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje odnosno na razgovor objavit će se na web-stranici KBC-a Split. Kandidati su dužni pratiti objave poziva za pisano testiranje, odnosno razgovor na web-stranici KBC-a Split (rubrika: Natječaji/natječaji za posao).

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, kao i dokaz o načinu prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Prijave kompletirane potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u Prijemnu kancelariju – soba 1, u Upravnoj zgradi Kliničkog bolničkog centra Split, Spinčićeva 1, Split ili poštom na istu adresu.

KBC Split pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti, kao i dijela natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.

Rok za podnošenje molbe je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Klinički bolnički centar Split

 

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinički bolnički centar Split
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA I PRVOSTUPNIK PRIMALJSTVA Klinički bolnički centar Zagreb 4. kolovoza, 2020

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA I PRVOSTUPNIK PRIMALJSTVA
Poslodavac
Klinički bolnički centar Zagreb
Mjesto rada
Rok prijave
4. kolovoza, 2020
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

Klasa: 4.5.4.-20/20-1

Urbroj: 02/22/MPA od 22. VII. 2020.    (3678)

Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, dana 24. srpnja 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam djelatnika u radni odnos za radna mjesta

8. primalja – u Kliničkom bolničkom centru Zagreb – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– završena škola za primalje,

– odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis,

– preslike: završne svjedodžbe, odobrenja za samostalan rad.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca.

22. prvostupnik primaljstva – u Kliničkom bolničkom centru Zagreb – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– završen preddiplomski studij primaljstva,

– odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis,

– preslike: diplome, odobrenja za samostalan rad.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, kao zamjena za odsutnog radnika, uz uvjet probnog rada od 30 dana.

Prijave na natječaj dostavljaju se pisano na adresu: Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, »Za natječaj za ____ (navesti redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)«.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu na natječaj te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Urednom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge, odnosno dokaze o ispunjavanju uvjeta. Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).

Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci, sukladno završenoj stručnoj spremi.

Molimo kandidate da na molbi točno navedu redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.

Ako se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu s pripadajućom dokumentacijom.

Pozivi na razgovore objavit će se internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Zagreb: https://www.kbc-zagreb.hr/.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.

Obavijesti o rezultatima natječaja objavit će se na internetskoj stranici KBC-a Zagreb https://www.kbc-zagreb.hr/ te na oglasnoj ploči KBC-a Zagreb u sjedištu Ustanove.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu KBC-u Zagreb da kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, koristi i dalje obrađuje dostavljene osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Klinički bolnički centar Zagreb

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinički bolnički centar Zagreb
Adresa
Mjesto
Županija

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!