Oglašeni poslovi

Naziv radnog mjesta Tvrtka Mjesto rada Rok za prijavu

Prvostupnica primaljstva i primalja asistentica Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola Pula 21. lipnja, 2021

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Prvostupnica primaljstva i primalja asistentica
Poslodavac
Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola
Mjesto rada
Pula
Rok prijave
21. lipnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

JAVNI NATJEČAJ – Opća bolnica Pula – Ospedale generale di Pola

Klasa: 100-01/21-01/19 (3311)

Opća bolnica Pula, Ospedale generale di Pola objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

  1. Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – s probnim radom od 3 mjeseca
  2. a) prvostupnica primaljstva u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 1 izvršitelj
  3. e) primalja asistentica u Službi za ginekologiju i opstetriciju – 1 izvršitelj
  4. Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – s probnim radom od 6 mjeseci

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 11. 6. 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno sa 19. 6. 2021. godine.

Detaljnije informacije objavljene su na službenoj stranici Opće bolnice Pula:

https://www.obpula.hr/natjecaji/zaposljavanje/

 

Opća bolnica Pula
Ospedale generale di Pola

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Pula - Ospedale generale di Pola
Adresa
Mjesto
Županija

Primalja Opća bolnica Virovitica Virovitica 21. lipnja, 2021

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja
Poslodavac
Opća bolnica Virovitica
Mjesto rada
Virovitica
Rok prijave
21. lipnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća bolnica Virovitica

Klasa: 510-03/21-01/2584

Urbroj: 2189-43-02/2-21-3 MB od 9. VI. 2021. (3285)

Na temelju odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) i Odluke ravnatelja klasa: 510-03/21-01/2584, urbroj: 2189-43-02/2-21-1 od 9. lipnja 2021. godine, raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor kandidata i zapošljavanje na radnim mjestima:

  1. primalja – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme,

Uvjet: SSS – primalja, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad,

– rednim brojem 4. – svjedodžbu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad,

kandidati su dužni dostaviti zajedno sa zamolbom, životopisom i domovnicom, u izvorniku ili ovjerenom presliku, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Opća bolnica Virovitica, »Natječaj za zapošljavanje – s naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje«, Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica.

Na natječaj se u skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to pravo potvrđuju.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18), dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 75/18).

Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici natječaja daju suglasnost da Opća bolnica Virovitica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Opća bolnica Virovitica može u sklopu provedbe selekcije kandidata provesti pisanu provjeru znanja i/ili intervju s kandidatima koji ispunjavaju sve tražene uvjete natječaja i koji dostave potpunu i pravovremenu natječajnu dokumentaciju te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Opća bolnica Virovitica

 

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Virovitica
Adresa
Mjesto
Virovitica
Županija

Primalja prvostupnica/primalja – asistentica Klinički bolnički centar Rijeka Rijeka 18. lipnja, 2021

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja prvostupnica/primalja – asistentica
Poslodavac
Klinički bolnički centar Rijeka
Mjesto rada
Rijeka
Rok prijave
18. lipnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Klinički bolnički centar Rijeka

(3216)

Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof. dr. sc. Alena Ružića, dr. med., od 31. svibnja 2021. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH klasa: 100-01/20-03/260, urbroj: 534-04-1-1/5-20-88 od 30. prosinca 2020. godine, raspisuje se

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

– primalja prvostupnica/primalja – asistentica – 9 izvršitelja.

Uvjeti:

– VŠS/SSS

– preddiplomski stručni studij primaljstva ili medicinska škola smjer primalja/primalja asistentica

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju:

– zamolbu i životopis

– preslik svjedodžbe ili diplome o stečenom obrazovanju

– potvrda o prosjeku ocjena tijekom školovanja

– preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

– preslik odobrenja za samostalan rad

– potvrdu o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO o radnom iskustvu)

– potvrdu o državljanstvu.

Kandidati mogu priložiti i potvrde o dodatnim znanjima ili iskustvu, kao što su:

– znanje stranog jezika

– poznavanje rada na računalu.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada, zbog zamjene za privremeno nenazočne radnike.

Klinički bolnički centar Rijeka pridržava pravo dodatnih testiranja.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html.

KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

KBC Rijeka pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja a natječajna dokumentacija bit će vraćena kandidatima.

Pristupnici su dužni dostaviti elektroničku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Klinički bolnički centar Rijeka

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinički bolnički centar Rijeka
Adresa
Mjesto
Županija

Prvostupnica primaljstva  i Primalja asistentica SSS Opća bolnica Dubrovnik Dubrovnik 18. lipnja, 2021

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Prvostupnica primaljstva  i Primalja asistentica SSS
Poslodavac
Opća bolnica Dubrovnik
Mjesto rada
Dubrovnik
Rok prijave
18. lipnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća bolnica Dubrovnik

Urbroj: 01-58/12-21 od 2. VI. 2021. (3185)

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Opće bolnice Dubrovnik broj: 01-52/1-2-21 od 10. veljače 2021. g., a na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 100-01/21-03/130, urbroj: 534-04-1-1/3-21-02 od 08. ožujka 2021.g., suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 100-01/20-03/187, urbroj: 534-04-1-1/5-20-34 od 03. prosinca 2020.g., suglasnosti Ministarstva zdravstva klasa: 100-01/21-03/130, urbroj: 534-04-1-2/4-21-05 i klasa: 100-01/21-03/130, urbroj: 534-04-1-2/4-21-04 od 8. travnja 2021. g. Opća bolnica Dubrovnik objavljuje

NATJEČAJ

za zaključenje ugovora o radu na određeno i neodređeno vrijeme NA NEODREĐENO VRIJEME:

3. prvostupnica primaljstva VŠS (jedan izvršitelj/ica)

Uvjeti:

– završen studij prvostupnika/ce primaljstva
– odobrenje za samostalan rad – prvostupnik.

Uz molbu kandidati su dužni dostaviti: dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, životopis, potvrdu ili diplomu o završenom studiju, potvrdu o radnom stažu HZMO-a, domovnicu, rodni list, potvrdu o položenom stručnom ispitu,odobrenje za samostalan rad.

4. primalja asistentica SSS (jedan izvršitelj/ica)

Uvjeti:

– SSS – završena srednja škola za primalje asistentice
– odobrenje za samostalan rad.

Uz molbu kandidati su dužni dostaviti: dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, životopis, potvrdu ili svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju, potvrdu o radnom stažu HZMO-a, potvrdu o položenom stručnom ispitu, domovnicu, rodni list, odobrenje za samostalan rad.

Uz molbu kandidati su dužni dostaviti: dokaz o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, životopis, potvrdu ili svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju, potvrdu o radnom stažu HZMO-a, domovnicu, rodni list, odobrenje za samostalan rad.

Prijave, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Opća bolnica Dubrovnik, Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za natječaj za zapošljavanje«.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno čl. 13. st. 2. i 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata može se provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidati primaju. Pozivaju se kandidati koje su osobe s invaliditetom da u prijavi obavijeste potencijalnog poslodavca o potrebnim prilagodbama provedbe testiranja i/ili intervjua kako bi im se prilagodba pravovremeno osigurala.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, NN 152/14, 39/18) dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Opća bolnica Dubrovnik

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Dubrovnik
Adresa
Mjesto
Županija

Primalja/primalja asistentica Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana Zabok 15. lipnja, 2021

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja/primalja asistentica
Poslodavac
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Mjesto rada
Zabok
Rok prijave
15. lipnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Urbroj: 01-2263/2-21. od 4. VI. 2021. (3167)

Na temelju članka 22. Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ

1. za radni odnos na neodređeno vrijeme

– primalja/primalja asistentica – 1 izvršitelj,

Uvjeti:

– srednja medicinska škola primaljskog smjera, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu.

Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Uz prijave kandidati trebaju priložiti:

– zamolbu

– životopis

– domovnicu

– odobrenje za samostalan rad (prvost. sestrinstva, str. prvost. radiologije, med. sestra, primalja)

– dokaz o radnom stažu (potvrda nadležne službe HZMO-a ili preslik radne knjižice)

– dokaz o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit će poslodavac.

Traženi dokumenti mogu se dostaviti u presliku, a odabrani kandidati će originale donijeti na uvid.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete prema Odluci ravnatelja može se obaviti razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14,39/18) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

Natječaj teče od dana objave u Narodnim novinama u trajanju od 8 dana.

Pisane zamolbe dostavljaju se na adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49210 Zabok.

Rezultati izbora kandidata bit će objavljeni na web-stranici Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, kao obavijest kandidatima o rezultatima natječaja.

Javni natječaj objavljujemo:

Narodne novine, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina (bilten, web-stranica), Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (oglasna ploča i web-stranica).

Opća bolnica Zabok
i bolnica hrvatskih veterana

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Adresa
Mjesto
Zabok
Županija

Primalja – asistentica Klinička bolnica »Sveti Duh«, Zagreb Zagreb 15. lipnja, 2021

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
Primalja – asistentica
Poslodavac
Klinička bolnica »Sveti Duh«, Zagreb
Mjesto rada
Zagreb
Rok prijave
15. lipnja, 2021
O POSLU
Broj radnih mjesta
2
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

NATJEČAJ – Klinička bolnica »Sveti Duh«, Zagreb

Urbroj: 01-03-2367 od 2. VI. 2021. (3161)

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017), ravnatelj Kliničke bolnice »Sveti Duh«, Sveti duh 64, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za

III. dva izvršitelja za rad na radnom mjestu primalja – asistentica, na određeno vrijeme, radi zamjena za dugotrajno bolovanje (m/ž).

Uvjeti:

– završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad.

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, potvrdu o nekažnjavanju, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.

Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektroničke pošte putem koje će im biti dostavljani poziv na stručno testiranje i razgovor s povjerenstvom.

Sve obavijesti vezane uz ovaj natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke kandidata/kandidatkinja bit će objavljene na web-stranici Kliničke bolnice »Sveti Duh« http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/397.

Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada od:

– 2 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet SSS
– 3 mjeseca za radno mjesto za koje je uvjet VŠS.

Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Klinička bolnica »Sveti Duh«, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb, uz napomenu: »Za natječaj za zapošljavanje ____ (naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati«.

Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, putem web-stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB »Sveti Duh« jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Klinička bolnica »Sveti Duh« Zagreb

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinička bolnica »Sveti Duh«, Zagreb
Adresa
Mjesto
Zagreb
Županija

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!