Oglašeni poslovi

Naziv radnog mjesta Tvrtka Mjesto rada Rok za prijavu

PRIMALJA ASISTENTICA/ASISTENT OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK Sisak 2023-03-25

OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA ASISTENTICA/ASISTENT
Poslodavac
OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK
Mjesto rada
Sisak
Rok prijave
2023-03-25
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

PRIMALJA ASISTENTICA/ASISTENT

Radno mjesto

 SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

 5

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine
 Traži se pripravnik

 Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-128-01-1151-2/14., Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-125-01-2007-2/16, Odluke o IV. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-125-01-2171-28/2018., Odluke o V. izmjenama Statuta Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak URBROJ: 2176-125-01-6263-3/2018., Odluke o VI. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” Sisak URBROJ: 2176-125-01-3613-7/19., Odluke o VII. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-125-01-5391-2/21 i Odluke o VIII. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-125-01-6142-2/21, dopisa Ministarstva zdravstva KLASA: 023-03/22-01/427, URBROJ: 534-7-2-3/1-23-08 od 24. veljače 2023. i Odluke upravnog vijeća sa 73. sjednice od 16. siječnja 2023. godine, ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“  Sisak raspisuje

N A T J E Č A J za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

PRIMALJA ASISTENTICA/ASISTENT…………..    5 kandidata

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završena srednja škola za primalje asistentice/asistente

Uz prijavu na natječaj potrebno je obavezno priložiti:

– zamolbu

– životopis

– svjedodžbe za sva četiri razreda srednje škole kao i završnu svjedodžbu

– dokaz o državljanstvu

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog natječaja

Navedena dokumentacija dostavlja se u preslici, a kandidat je prije sklapanja ugovora dužan dostaviti originalne dokumente.

U obzir dolaze samo kandidati koji ispunjavaju uvjete za potporu za pripravništvo koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnim propisima (Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i dr.) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, priložiti za to dokumentaciju navedenu u tim propisima te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Dokumentacija koju su kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („N.N.“ 121/17) dužni priložiti navedena je na stranici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Dokumentacija koju su kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („N.N.“ 84/21) dužni priložiti navedena je na stranici:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje bez obzira koriste li se u muškom ili ženskom rodu obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Nepotpune prijave, odnosno neuredne prijave te prijave pristigle nakon roka, neće se razmatrati.

Bolnica pridržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata, odnosno poništiti ili obustaviti natječaj u cijelosti ili djelomično bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja Bolnica pridržava pravo provesti testiranje ili usmeni razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.

Ako kandidat ne pristupi navedenoj prethodnoj provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Opća bolnica «Dr. Ivo Pedišić» Sisak, Odjel za pravne i kadrovske poslove, Odsjek za pravne poslove, J. J. Strossmayera 59, 44000 Sisak s naznakom „Za Javni natječaj – prijam pripravnika“. Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje Područni ured Sisak, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i internetskoj stranici  Opće bolnice «Dr. Ivo Pedišić» Sisak pod „NATJEČAJI I SPECIJALIZACIJE“.

Za sve informacije pitati na broj telefona 044/553-374.

Dostavljeni podaci kandidata obrađuju se u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni osobni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja za obavljanje pripravničkog staža, te se u druge svrhe neće koristiti.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) javno objave na web stranici Bolnice.

Sve obavijesti u vezi predmetnog natječaja, kao i odluka o odabiru kandidata objavit će se na web stranici Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak pod „NATJEČAJI I SPECIJALIZACIJE“

Poslodavac

 OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK

 • osobni dolazak: JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 59
 • pisana zamolba: Josipa Jurja Strossmayera 59, 44000 Sisak

Izvor : https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=131175478

POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA-ASISTENTICA (M/Ž) i PRVOSTUPNIK/CA PRIMALJSTVA Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin Ogulin 2023-03-22

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA-ASISTENTICA (M/Ž) i PRVOSTUPNIK/CA PRIMALJSTVA
Poslodavac
Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin
Mjesto rada
Ogulin
Rok prijave
2023-03-22
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

VI. PRIMALJA-ASISTENTICA (M/Ž)

Radno mjesto

 OGULIN, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 1

 Na određeno; zamjena

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 9.3.2023.

 22.3.2023.

Posloprimac

 primalja asistentica/asistent

 Srednja škola 4 godine

 Nije važno

 Na temelju članka 32. Statuta  OPĆE BOLNICE I BOLNICE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, ravnatelj ustanove raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 

VI. primalja-asistentica    1 izvršitelj na određeno vrijeme  (zamjena do povratka  odsutnog  radnika sa bolovanja)

Uvjeti :

 • primalja-asistentica
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis
-dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica i dr.)
-rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
–  svjedodžba
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– odobrenje komore

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da po izboru iste dostavi u izvorniku.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Odabrani kandidat/kinja prije zasnivanja radnog odnosa, temeljem uputnice bolnice, dužan je pristupiti zdravstvenom pregledu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 77/92.,  58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14.,i 39/18 i 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.) i i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Ukoliko se kandidat poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, a nije priložio sve dokaze sukladno posebnom propisu temeljem kojeg se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, iste prijave će se razmatrati kao i sve ostale prijave kandidata koji ne ostvaruju pravo prednosti zapošljavanja prema posebnim propisima.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju uvjetima natječaja (za radna mjesta pod V., VII., VIII. i IX) provest će se intervju, sukladno internim aktima.

Natječaj će se objaviti putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici bolnice.

U prijavi je potrebno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više različitih  radnih mjesta iz natječaja,  potrebno je za svako radno mjesto za koje se prijavljuje podnesti odvojenu prijavu sa traženim prilozima. Ukoliko u prijavi nije navedeno za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje ista se neće razmatrati. Ukoliko je u istoj prijavi navedeno da se prijavljuje za više različitih radnih mjesta iz natječaja prijava će se razmatrati samo za ono radno mjesto koje je prvo navedeno u natječaju.

Rok za podnošenje prijava teče od dana objave do zaključno 22.03.2023. godine u 14,00 sati dostavljeno na urudžbeni zapisnik bolnice, a rok za obavještavanje kandidata/kinje o rezultatima izbora je 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Prijave koje budu zaprimljene na urudžbeni zapisnik bolnice nakon 14,00 sati dana 22.03.2023. godine  neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjenje na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Nepravodobne i nepotpune  prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se  razmatrati.

Kandidati/kinje će biti obavješteni o rezultatima izbora objavom istih na internetskoj stranici ustanove.

Ustanova zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

Ugovor o radu sklapa se neodređeno/određeno vrijeme,  uz propisani probni rad.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba poslati na adresu:

OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, 47300 Ogulin, Bolnička ulica 38, s naznakom „natječaj-prijem u radni odnos“.

Poslodavac

 Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin

pisana zamolba: bolnica Ogulin

Izvor: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=131197079

 

VII. PRVOSTUNIK-CA PRIMALJSTVA

Radno mjesto

 OGULIN, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 1

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelos

 • Primaljstvo

 Viša ili prvostupanjska

 Nije važno

 Na temelju članka 32. Statuta  OPĆE BOLNICE I BOLNICE BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, ravnatelj ustanove raspisuje
NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 

 

VII. prvostupnik-ca primaljstva                                                  – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti :

 • preddiplomski studij primaljstva
 • odobrenje za samostalan rad

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica ili dr.)

– rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)

– diploma

– odobrenje komore

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da po izboru iste dostavi u izvorniku.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Odabrani kandidat/kinja prije zasnivanja radnog odnosa, temeljem uputnice bolnice, dužan je pristupiti zdravstvenom pregledu.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 77/92.,  58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14.,i 39/18 i 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.) i i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima potrebnim za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Ukoliko se kandidat poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, a nije priložio sve dokaze sukladno posebnom propisu temeljem kojeg se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, iste prijave će se razmatrati kao i sve ostale prijave kandidata koji ne ostvaruju pravo prednosti zapošljavanja prema posebnim propisima.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju uvjetima natječaja (za radna mjesta pod V., VII., VIII. i IX) provest će se intervju, sukladno internim aktima.

Natječaj će se objaviti putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici bolnice.

U prijavi je potrebno navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više različitih  radnih mjesta iz natječaja,  potrebno je za svako radno mjesto za koje se prijavljuje podnesti odvojenu prijavu sa traženim prilozima. Ukoliko u prijavi nije navedeno za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje ista se neće razmatrati. Ukoliko je u istoj prijavi navedeno da se prijavljuje za više različitih radnih mjesta iz natječaja prijava će se razmatrati samo za ono radno mjesto koje je prvo navedeno u natječaju.

Rok za podnošenje prijava teče od dana objave do zaključno 22.03.2023. godine u 14,00 sati dostavljeno na urudžbeni zapisnik bolnice, a rok za obavještavanje kandidata/kinje o rezultatima izbora je 15 dana od dana zaključenja natječaja.

Prijave koje budu zaprimljene na urudžbeni zapisnik bolnice nakon 14,00 sati dana 22.03.2023. godine  neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjenje na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Nepravodobne i nepotpune  prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se  razmatrati.

Kandidati/kinje će biti obavješteni o rezultatima izbora objavom istih na internetskoj stranici ustanove.

Ustanova zadržava pravo ne odabira niti jednog od prijavljenih kandidata.

Ugovor o radu sklapa se neodređeno/određeno vrijeme,  uz propisani probni rad.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba poslati na adresu:

OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN, 47300 Ogulin, Bolnička ulica 38, s naznakom „natječaj-prijem u radni odnos“.

Poslodavac

 Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin

 pisana zamolba: bolnica Ogulin

Izvor: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=131197422

 

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća bolnica i bolnica branitelja Domovinskog rata Ogulin
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA – ASISTENTICA Klinički bolnički centar Rijeka Rijeka 2023-03-20

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA – ASISTENTICA
Poslodavac
Klinički bolnički centar Rijeka
Mjesto rada
Rijeka
Rok prijave
2023-03-20
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

 Puno radno vrijeme

 Smjena – prijepodne

 Nema smještaja

 U cijelosti

Posloprimac

 primalja

 Srednja škola 4 godine

 Traži se pripravnik

 Opis poslova:

1.- 3. mjesec:     U rodilištu – Primjenjuje principe asepse – antisepse (dezinfekcija, sterilizacija) u praksi, provodi zdravstveni odgoj i prosvjećivanje majki, priprema dijete, provjerava identifikaciju, obavlja kontrolu vitalnih simptoma i prati promjene, provodi osnovnu njegu djeteta, obavlja transport nedonošenog djeteta, provodi njegu djeteta u inkubatoru, upoznaje se s prirodnom prehranom i poteškoćama pri dojenju djeteta, daje upute majkama pri prvom dojenju, upoznaje se s umjetnom prehranom djeteta, provodi njegu djeteta s respiratornim smetnjama, s neurološkim promjenama i s funkcionalnim i traumatskim oštećenjima, uvježbava prepoznavanje acidoze i žutice i priprema za korekciju odnosno fototerapiju, provodi BCG vakcinaciju i daje intramuskularne injekcije.

4.- 6. mjesec:     Obavlja dezinfekciju i sterilizaciju, priprema i smještava trudnice na odjel, pomaže kod ginekološkog pregleda, obavlja obradu trudnice, upoznaje se s ishranom kod dijabetičke trudnoće, priprema trudnice i instrumentarij za amnioskopiju, ultrazvuk, amniocentezu, serklažu, daje subkutane, intramuskularne i intravenozne injekcije, infuzije i terapiju „per os“, uvježbava hitnost kod višerotke i prsnutog vodjenjaka, provodi administrativni postupak kod primitka, izvodi pregled urina, inspekciju, palpaciju, mjerenje i auskultaciju, priprema i izvodi kateterizacije, prati otkucaje i trudove pomoću kardiotokografa, priprema i asistira kod porođaja, provodi prvu opskrbu djeteta, obavlja pranje i reviziju posteljice, priprema i provodi sterilizaciju šprica, instrumenata, rukavica i potrošnog materijala, izvodi toaletu medice, provodi kontrolu stolice i mokrenja, mjeri temperaturu, puls i tlak, pomaže kod previjanja i vađenja šavova, priprema pribor za infuzije i transfuzije, vadi i šalje krv i urin na lab.pretrage.

7.- 9. mjesec:      pomaže liječniku u ginekološkoj ordinaciji, na ranoj detekciji malignih oboljenja, na suzbijanju steriliteta, na prevenciji i liječenju juvenilnih ginekoloških oboljenja, priprema i smještava bolesnice u jedinicu, brine se za laboratorijsku obradu, prati stanje u odnosu na vitalne funkcije, provodi svakodnevnu osobnu higijenu, redovnu i dijetetnu ishranu, priprema bolesnice za operaciju, priprema pribor i pomaže kod kiretaže, punkcija, ekscizija i incizija, persuflacija, instilacija i kolposkopija, provodi postoperativnu njegu bolesnica, priprema pribor i izvodi kateterizacije i uvođenje trajnog katetera, pomaže kod previjanja i vađenja šavova, kod infuzija, transfuzija i drugih zahvata, provodi zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje bolesnica.

10.-12. mjesec:   U primarnoj zdravstvenoj zaštiti – vodi zdravstvene kartone, unosi podatke, vodi dnevne i mjesečne evidencije, sudjeluje kod pregleda žena, pomaže kod pregleda i manjih zahvata te kod uzimanja razmaza za Papanicolau, priprema trudnicu za pregled, izvodi pregled urina, mjeri tlak, važe trudnicu, kontrolira otkucaje srca, vodi trudničku kartoteku, provodi zdravstveni odgoj trudnica i sudjeluje na tečajevima za trudnice, sudjeluje u patronažnim posjetama trudnicama i babinjačama prvih 14 dana iza poroda, sudjeluje u savjetovanju njege i prehrane novorođenčeta, daje savjete u pogledu sprečavanja neželjene trudnoće i kontracepcije, pomaže liječniku kod primjene intrauterinih kontracepcijskih pomagala

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Plana prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godini odobrenim od Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 023-03/22-01/427, urbroj: 534-7/2-3/1-23-08 od 24. veljače 2023. godine, te članka 22. Statuta KBC-a Rijeka,  ravnatelj KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Alen Ružić, dr.med., dana 07. ožujka 2023. godine  raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijam pripravnika na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanja za pripravništvo u javnim službama, za slijedeća radna mjesta


1.Primalja-asistentica – pripravnik  –   2 izvršitelja

Na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pripravništvo u javnim službama, temeljem ovog Natječaja mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju slijedeće uvjete:
•da ispunjavaju uvjet tražene struke i razine obrazovanja za radno mjesto/zanimanje za koje se prijavljuju
•da ispunjavaju uvjete potrebne za korištenje potpora za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapoljavanje za pripravništvo u javnim službama (nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod, a koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju u obrazovnoj razini)

Kandidati su uz prijavu na natječaj obvezni priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja (diploma, dodatak diplomi, prosjek ocjena, odnosno završna svjedodžba i svjedodžba svih razreda), presliku osobne iskaznice, ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom radnom stažu ne stariji od 30 dana, presliku kartice tekućeg računa s IBAN-om, presliku prijave u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Uz prijavu kandidati su dužni naznačiti za koje radno mjesto/zanimanje se kandidiraju. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid original dokumenata.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12, 69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave kandidata podnose se na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva), uz naznaku na omotnici: Natječaj za prijam pripravnika.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

KBC Rijeka dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Nepravovremene i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzeti će se iz razmatranja.

Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.

Poslodavac

 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

 • osobni dolazak: KREŠIMIROVA 42, 51000 RIJEKA, PISARNICA
 • pisana zamolba: Krešimirova 42, 51000 Rijeka, Pisarnica

Izvor : https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=131195933

POSLODAVAC
Poslodavac
Klinički bolnički centar Rijeka
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA ASISTENT / ASISTENTICA – PRIPRAVNIK / PRIPRAVNICA Opća županijska bolnica Požega Požega

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA ASISTENT / ASISTENTICA – PRIPRAVNIK / PRIPRAVNICA
Poslodavac
Opća županijska bolnica Požega
Mjesto rada
Požega
Rok prijave
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

PRIMALJA ASISTENT / ASISTENTICA – PRIPRAVNIK / PRIPRAVNICA

Radno mjesto

 POŽEGA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

 1

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine

 Traži se pripravnik

 Na temelju članka 20. i 22. Statuta Opće županijske bolnice Požega i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022), ravnatelj Opće županijske bolnice Požega, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (12 mjeseci) radi stjecanja prvog radnog iskustva / pripravništva, putem mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, s ciljem zapošljavanja uz ugovor o radu nezaposlenih osoba (m/ž) koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju (opći uvjeti za sva zanimanja/radna mjesta), kako slijedi:

7. Primalja asistentica – 1 izvršitelj
Uvjet:
– završena srednja obrazovna škola za primalje, SSS

Obvezni prilozi

 • zamolba
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome/svjedodžbe)
 • preslik dopunske isprave o studiju s prosjekom ocjena i dužinom studiranja (radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3. i 4.), preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita (radna mjesta pod rednim brojem 5., 6., 7. i 8.)
 • dokaz o državljanstvu (preslik domovnice/osobne iskaznice)
 • uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO-a o radnom stažu potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenosti

Ako se kandidati natječu za više od jednog radnog mjesta, potrebno je uz zamolbu priložiti i svu traženu dokumentaciju (preslike) o ispunjavanju uvjeta za svako radno mjesto.
Priloženu dokumentaciju ne vraćamo, osim na osobni zahtjev u roku od 30 dana od dana objave odluke.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo, uz obavezno podnošenja dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Ako se na natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103. st. 1. navedenog zakona (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html).

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta treba priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova NN br. 82/08 na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina, sklonosti i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju – psihološko i/ili stručno testiranje, pisanu provjeru i/ili intervju.
O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Požega (www.pozeska-bolnica.hr). Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke.
Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.
Dokumenti se predaju u presliku, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34000 Požega, s naznakom: “Za natječaj pripravnički staž – radno mjesto za koje se natječu” i “ne otvaraj”.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Opća županijska bolnica Požega kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Opće županijske bolnice Požega.

Kandidat se može zaposliti uz ugovor o radu, ako ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta, a koji je nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz uvjet da Opća županijska bolnica Požega ishodi za njega pozitivnu ocjenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opća županijska bolnica Požega zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja i odgovornosti prema kandidatima.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama te se rokovi računaju od dana objave u Narodnim novinama.

 

Poslodavac

 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA

 pisana zamolba: Osječka 107, Požega

Izvor: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=131131761

POSLODAVAC
Poslodavac
Opća županijska bolnica Požega
Adresa
Mjesto
Županija

PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA i PRIMALJA ASISTENT/ICA OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dubrovnik 2023-03-17

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA i PRIMALJA ASISTENT/ICA
Poslodavac
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
Mjesto rada
Dubrovnik
Rok prijave
2023-03-17
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

 

 1

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska

 Traži se pripravnik

Klasa:112-01/23-01/42

Urbroj:191-1-23-1

Dubrovnik, 06. ožujka 2023.g.

Na temelju članka 55. Zakona o radu NN (93/14, 127/2017,98/19, 151/22),  te Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 24. veljače 2023.g., Klasa: 023-03/22-01/427, Urbroj: 534-7-2-3/1-23-08 i članka 21. Statuta Opće bolnice Dubrovnik, Opća bolnica Dubrovnik, raspisuje:

NATJEČAJ  za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Općoj bolnici Dubrovnik

3. PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA Izvršitelja 1 (jedan)

Tražena stručna sprema: VŠS 

4.  PRIMALJA ASISTENT/ICA Izvršitelja:  1 (jedan)

Tražena stručna sprema: SSS

Opći uvjeti: Stručna sprema odgovarajućeg smjera za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ), bez evidentiranog radnog staža prema uvjetima potrebnima za korištenje mjere za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva propisanih od HZZ-a)

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 • zamolba
 • kratak životopis (obvezno navesti kontakt podatke)
 • domovnica
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je razvidno da su kandidati evidentirani kao nezaposleni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • dokaz o radnom stažu ( elektronski zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana )
 • dopunska isprava o studiju ili potvrda sa fakulteta/škole (ovisno na koju stručnu spremu se kandidat prijavljuje) iz koje je vidljivo slijedeće: duljina trajanja obrazovanja (datum početka i završetka studija/škole), postignute ocjene tijekom studija/škole kao i potvrda o prosjeku ocjena tijekom studija/škole

U prijavi su kandidati obavezni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.

Prijave, s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na internetskoj stranici i oglasnoj ploči OB Dubrovnik te stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Opća bolnica Dubrovnik, Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik s naznakom „Za natječaj za pripravništvo, za radno mjesto ___________________“.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13.st. 2 i 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

U prijavi na javni natječaj kandidat treba obavezno navesti za koje se radno mjesto prijavljuje te navesti svoje kontakt podatke.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, sukladno propisima koji ureduju zaštitu osobnih podataka.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata može se provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidati primaju.

Kandidati će o mjestu i vremenu provedbe postupaka testiranja biti obaviješteni na web-stranici Bolnice.

Pozivaju se kandidati koje su osobe sa invaliditetom da u prijavi obavijeste potencijalnog poslodavca o potrebnim prilagodbama provedbe testiranja i/ili intervjua kako bi im se prilagodba pravovremeno osigurala.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102 st.1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17,98/19,84/21) da dostave dokaze iz čl. 103 st. 1 navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz čl. 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, NN 152/14, 39/18,32/20) dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Izvor:  https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=131181150


 

Poslodavac

 OPĆA BOLNICA DUBROVNIK


POSLODAVAC
Poslodavac
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
Adresa
Mjesto
Županija

PRVOSTUPNIK/CA PRIMALJSTVA KB Merkur Zagreb 2023-03-14

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRVOSTUPNIK/CA PRIMALJSTVA
Poslodavac
KB Merkur
Mjesto rada
Zagreb
Rok prijave
2023-03-14
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

PRVOSTUPNIK/CA PRIMALJSTVA

 

 1

 • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

 Puno radno vrijeme

 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom
 • Smjena – poslijepodne
 • Smjena – prijepodne

 Nema smještaja
 U cijelosti

Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska

 1 godinu


 3. Prvostupnik/ca primaljstva  –   1 izvršitelj
Uvjeti: prvostupnik/ca primaljstva, položeni stručni ispit i odobrenje za samostalan rad
Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priložiti: životopis, preslike dokaza iz točke „Uvjeti“ (nalaze se uz navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stažu, (potvrdu nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, treba priložiti i dokaze propisani čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su objavljeni na web. str. Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaja osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta trebaju priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta treba priložiti i dokaze o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pisano testiranje u svrhu provjere znanja, vještina, sposobnosti i prednosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.
Kandidati su slanjem svoje prijave suglasni da se, ako budu izabrani, njihovi podaci objave na Internetskoj stranici i oglasnoj ploči Kliničke bolnice „Merkur“.
Prijave se zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta radnog mjesta podnose isključivo pisanim putem u zatvorenoj kuverti na sljedeću adresu: Klinička bolnica Merkur, Zagreb, Zajčeva 19, osobno u Urudžbeni zapisnik ili putem pošte.
Na kuverti je potrebno napisati za koje se radno mjesto kandidat javlja.
Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju neće se razmatrati.
Pozivi na razgovore bit će objavljeni na internetskoj stranici Kliničke bolnice Merkur.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru ili testiranju prema pozivu na internetskoj stranici Kliničke bolnice Merkur, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.
O rezultatu izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internetskoj stranici www.kb-merkur.hr.
Kandidati koji nisu izabrani mogu svoju natječajnu dokumentaciju podići u Kadrovskoj službi u roku od 8 dana od zaključenje natječaja.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Poslodavac

 Klinička bolnica Merkur

 pisana zamolba: ZAGREB, ZAJČEVA 19

Izvor:  https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=131002388 (natječaj do 14.03.2023.)

POSLODAVAC
Poslodavac
KB Merkur
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA (M/Ž) ASISTENTICA i PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA OB Pula Pula 2023-03-11

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA (M/Ž) ASISTENTICA i PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA
Poslodavac
OB Pula
Mjesto rada
Pula
Rok prijave
2023-03-11
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

1.PRIMALJA (M/Ž) ASISTENTICA U SLUŽBI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU – neodređeno (OB Pula)

Natječaj preuzmite na:   https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=130968067 (natječaj do 11.03.2023.)

 

2.PRIMALJA (M/Ž) ASISTENTICA U SLUŽBI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU – određeno (OB Pula)

Natječaj preuzmite na:  https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=130972651 (natječaj do 11.03.2023.)

3. PRVOSTUPNIK/ICA PRIMALJSTVA U SLUŽBI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU (OB Pula)

Natječaj preuzmite na – https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=130970417 (natječaj do 11.03.2023.)

POSLODAVAC
Poslodavac
OB Pula
Adresa
Mjesto
Županija

PRIMALJA-ASISTENT/ICA (M/Ž) KB Sveti Duh Zagreb 2023-03-13

Rok prijave za ovaj oglas je istekao
OGLAS
Naziv radnog mjesta
PRIMALJA-ASISTENT/ICA (M/Ž)
Poslodavac
KB Sveti Duh
Mjesto rada
Zagreb
Rok prijave
2023-03-13
O POSLU
Broj radnih mjesta
Radno vrijeme
Vrsta posla
Uvjeti
Detalji prijave

PRIMALJA-ASISTENT/ICA (M/Ž)

Radno mjesto

 ZAGREB

 2

 Na neodređeno; upražnjeni poslovi

 Puno radno vrijeme

 Nema smještaja

 U cijelosti

 Srednja škola 4 godine

 Nije važno

 Uvjeti:
– završena škola za primalje ili medicinska škola – smjer primaljstva (SSS)
– odobrenje za samostalan rad

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu trebaju dostaviti preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu te životopis.
Kandidati koji imaju pravo na privremenu zaštitu, sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Narodne novine br. 70/15 i 127/17) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022. godine (KLASA: 022-03/22-04/77, URBROJ: 50301-21/21-22-2) – 022-03-22-04-77_3-07-03.pdf (gov.hr), trebaju uz životopis i preslike dokaza kojima dokazuju ispunjenje traženih uvjeta, dostaviti i iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom.
Kandidati u prijavi trebaju navesti adresu elektroničke pošte putem koje će im biti dostavljani pozivi na razgovor s povjerenstvom.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete, prema Odluci ravnateljice mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidiraju.
Sve obavijesti vezane uz ovaj Natječaj, a koje ne sadrže osobne podatke  kandidata bit će objavljene na web stranici Kliničke bolnice “Sveti Duh“-  http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima:
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
Ugovor o radu zaključuje se uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.
Prijave na natječaj treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb,  uz napomenu: „Za Natječaj za zapošljavanje (navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječete) – ne otvarati“.
Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Radnim iskustvom smatra se vrijeme koje je radnik proveo obavljajući poslove u struci/stručnoj spremi.
Molimo kandidate da u prijavi točno navedu redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu prijavu s pripadajućom dokumentacijom.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu prijava, putem web stranice Bolnice – http://www.kbsd.hr/Natjecaji-zaposlenja
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. KB“Sveti Duh“ jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja bez obrazloženja.

 

Poslodavac
 KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH
 pisana zamolba: Sveti Duh 64, Zagreb

Izvor : https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=130919652&AspxAutoDetectCookieSupport=1

POSLODAVAC
Poslodavac
KB Sveti Duh
Adresa
Mjesto
Županija

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!