Arhiva aktivnog sudjelovanje

24. travnja 2017.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O PROVJERI ZNANJA

Poštovani/e,

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi novi prijedlog Pravilnika o provjeri znanja budući da su se pojavili novi slučajevi koje prema mišljenju predlagača zahtijevaju pristupanje provjeri znanja.

Članci koji su u novom Pravilniku mijenjani;

Članak 1. Usklađen je sa nazivom „primalja“ sukladno Zakonu o primaljstvu,

Članak 2. predviđeni su novi slučajevi kada primalje moraju pristupiti provjeri znanja a rok u kojem moraju pristup provjeri znanja smanjen je na 1 godinu.

Članak 4. Propisan je pobliže sastav Ispitne komisije, način određivanje iste i način zamijene članova Ispitne komisije u slučaju opravdanog razloga

Člankom 6.-16. propisan je pobliže postupak podnošenja i postupanja sa Zahtjevom za provjeru znanja.

Člankom 18. – 19.u prijelaznim i završnim odredbama  propisano je da će se postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršiti prema odredbama Pravilnika o provjeri znanja od 19.

Zahtjev za provjeru Znanja sastavni je dio ovog Pravilnika.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o Provjeri znanja da to učine do 23.05.2017. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o provjeri znanja.“

19. prosinca 2016.

Prijedlozi Pravilnika i Odluke

Poštovani,

Radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja, privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti primaljstva, prijedlog  Pravilnika o načinu isticanja naziva i oglašavanju privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove, trgovačkog društva i druge pravne osobe u privatnom vlasništvu koja obavlja djelatnost primaljstva i prijedlog Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje gore navedenih Prijedloga.

Donošenjem Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja, privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti primaljstva otvara se mogućnost prvostupnicama primaljstva osnivanje Privatne prakse koja je propisana člankom 24. Zakona o primaljstvu. Odredbe Zakona o primaljstvu usklađene su sa Direktivom 2005/36/EZ.

Osim gore navedenog prijedloga Pravilnika, otvaramo savjetovanje i o prijedlogu Pravilnika o načinu isticanja naziva i oglašavanju privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove, trgovačkog društva i druge pravne osobe u privatnom vlasništvu koja

obavlja djelatnost primaljstva i prijedlogu Odluke o visini troškova postupka davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, grupne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje djelatnosti primaljstva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predložene tekstove Pravilnika i Odluke da to učine do 18. siječnja 2017. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom na koji se Pravilnik ili Odluku odnosi Vaša primjedba, komentar ili prijedlog.

5. listopada 2016.

Prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva

Poštovani,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, magistra primaljstva, prvostupnika/ica primaljstva, primalja-asistentica i primaljskih asistenata.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika.

 

U izradu novog Pravilnika krenuli smo zbog sveobuhvatne revizije sustava trajnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore primalja čija potreba nam se nametnula tijekom ovih 6 godina a posebice nakon prvog relicenciranja primalja.

Uvedeni su neki novi oblici trajne stručne edukacije i revidirao se sustav bodovanja edukacija. Nazivlje primalja smo uskladili na način da se odnosi i na muški rod i uskladili smo naziv primalja se onim nazivljem koji je propisan Zakonom o primaljstvu.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, magistra primaljstva, prvostupnika/ica primaljstva, primalja-asistentica i primaljskih asistenata da to učine do 04. studenog 2016. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, magistra primaljstva, prvostupnika/ica primaljstva, primalja-asistentica i primaljskih asistenata“

Savjetovanje je otvoreno do: 04. studenog 2016.

30. rujna 2016.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O POSTUPKU UPISA U REGISTRE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovani,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika.

U izradu novog Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja prvenstveno smo  krenuli smo nakon zaprimljenog tumačenja članka 133. Zakona o zdravstvenoj zaštiti od strane Ministarstva zdravlja prema kojem prvostupnica primaljstva odnosno prvostupnik primaljstva koja/i je završila/o obrazovanje prema integriranom curriculumu sukladno odredbama  Zakona o zdravstvenoj zaštiti nije u obvezi obavljati pripravnički staž i polagati stručni ispit. Sukladno zaprimljenom mišljenju promijenili smo odredbe Pravilnika vezano za postupak upisa u Registre Komore vezano za dostavu dokaza odnosno dokumenata temeljem kojih se vrši upis u Hrvatsku komoru primalja.

Isto tako sukladno mišljenju Ministarstva zdravlja određeno je tijelo/a koje odlučuje o postupku upisa, spornih upisa i ispisa te nadležno tijelo za žalbu protiv Rješenja o upisima i ispisima u Registar.

Nadalje, Pravilnikom smo regulirali slučajeve kada se  primalja, primalja-asistentica, primaljski asistent, prvostupnica/ik primaljstva ili magistra/magistar primaljstva, po položenom stručnom ispitu, nije učlanila/o u Komoru duže od 1 (jedne) godine odnosno u slučaju da se po uspješnom završetku temeljnog obrazovanja nije učlanio/la u Komoru duže od 3 (tri) godine. Prijedlogom Pravilnika iste/i se upućuju na provjeru znanja pred Ispitnom komisijom Komore primalja. Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku rodno smo osvijestili, tako da se odnose i na ženski i na muški rod te smo jasno propisali postupak ispisa iz Registara Komore.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja da to učine do 30. listopada 2016. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.“

8. rujna 2015.

Otvorena savjetovanja – prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske komore primalja

Jedna od ključnih vrijednosti suvremenih demokratskih društava je pravovremeno informiranje i uključivanje građana, predstavnika organizacija civilnog društva te zainteresiranih javnosti u njihovo aktivno sudjelovanje prilikom donošenja zakona, akata, pravilnika i drugih propisa. Te temeljne vrijednosti razvijenih demokratskih društava podrazumijevaju spremnost državnih i javnih institucija da kao tijela vlasti organiziraju savjetovanja, rasprave, okrugle stolove i niz drugih oblika javnog dijaloga i rasprava s građanima kao javnosti zainteresiranoj za aktivno uključivanje u procese donošenja zakonskih propisa. Svrha savjetovanja jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima, a u cilju što kvalitetnije izrade prijedloga zakona i propisa.

1 2 3

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!