Arhiva aktivnog sudjelovanje

22. kolovoza 2022.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPISNINI TE NAČINU UTVRĐIVANJA I VISINI IZNOSA ČLANARINE ZA ČLANOVE HKP

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja budući je u Odluci regulirano pitanje članarina za dobrovoljne članove.

Nadalje, Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini budući da su se pojavili novi slučajevi za oslobođenje od plaćanja članarine koje prema mišljenju predlagača trebalo uvrstiti među razloge za oslobođenje od plaćanja članarine.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja. da to učine do 21.09.2022.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja“.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O DOBROVOLJNOM ČLANSTVU

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o dobrovoljnom članstvu.
Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o dobrovoljnom članstvu.

Hrvatska komora primalja izradila je Prijedlog Pravilnika o dobrovoljnom članstvu sukladno čl. 5. a. i 5. b. Statuta Hrvatske komore primalja, a kojim se uspostavlja institut dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj komori primalja te se uređuju uvjeti i način provođenja dobrovoljnog članstva u Komori. Svrha uspostavljanja dobrovoljnog članstva u Komori je ojačavanje sustavnog promoviranja primaljstva te zaštita prava i interesa primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o dobrovoljnom članstvu da to učine do 21.09.2022.  godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o dobrovoljnom članstvu“.

26. srpnja 2022.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU,OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja zbog usklađivanja odredbi Pravilnika sa preporukama Ministarstva zdravstva te ispravaka nomotehničke naravi čiji je cilj lakše snalaženje u primjeni Pravilnika.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja da to učine do 25. kolovoza 2022.  godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore primalja“.

21. srpnja 2022.

PRAVILNIK O POSTUPKU UPISA U REGISTRE HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovane/i,
radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Pravilnik o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Pravilnika o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Pravilnik o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja budući  je Pravilnik od 2016. godine do danas imao više izmjena i dopuna.

Kao jedan od razloga je i vođenje registra magistra/magistara primaljstva s obzirom da od 2021. godine imamo prvu generaciju istih. Nadalje, Pravilnik o postupku upisa u registre Hrvatske komore primalja uskladili smo sa preporukama Ministarstva zdravstva vezano za upise primalja nakon priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita. Ostale izmjene su tehničke i nomotehničke naravi čiji je cilj lakše snalaženje u primjeni Pravilnika.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o postupku upisu u registre Hrvatske komore primalja da to učine do 22. kolovoza 2022. godine na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o postupku upisu u registre Hrvatske komore primalja“.

26. srpnja 2021.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu kako bi omogućili većem broju članova i članica Komore da se uključe u rad tog tijela.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu da to učine do 25.  kolovoza 2021. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Radne skupine za primaljsku praksu.“

17. prosinca 2020.

Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine.

Hrvatska komora primalja izradila je Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine budući je Odlukom o Izmjenama i dopunama Statuta HKP koje je donijela Skupština HKP dana 13.12.2018. a na koje je suglasnost dalo Ministarstvo zdravstva predviđeno postojanje Povjerenstva  za popis imovine u članku 28. stavak 1. točka 4. Statuta a rad Povjerenstva je reguliran Pravilnikom o radu Povjerenstva za popis imovine sukladno članku 31a. stavku 2. Statuta.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine da to učine do 18.01.2021. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za popis imovine “.

17. rujna 2020.

Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja .

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja kako bi se poboljšao i prilagodio administrativni rad Vijeća HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja da to učine do 19.10.2020. godine  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja“.

7. kolovoza 2020.

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi novi Prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja zbog velikog broja izmjena i dopuna koje su bile provedene tijekom godina, uvrštavanja u Pravilnik nova zvanja magistar i magistra primaljstva, propisivanja mogućnosti izdavanja Privremene licence nakon isteka prve godine te izrade Zahtjeva za izdavanje Privremene licence, te usklađivanja sa novim Izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja da to učine do 07.09.2020. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad Hrvatske komore primalja“.

4. kolovoza 2020.

Prijedlog Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi novi Prijedlog Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja iz razloga velikog broja izmjena i dopuna, te je u Odluci regulirano pitanje članarina za strane državljane kojima je izdana tzv. Privremena licenca.

Članak koji su u novoj Odluci dopunjuje:

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Članarina za primalje koje su strani državljani, a izdana im je tzv. Privremena licenca sukladno čl. 14d. Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad, iznosi 100 EUR-a (slovima: sto eura) godišnje u kunskoj protuvrijednosti, po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate, a uplaćuje se jednom godišnje i to unaprijed, prije izdavanja Privremene licence. „

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedlog Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja da to učine do 03.09.2020. godine na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Odluke o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za članove Hrvatske komore primalja“.

28. srpnja 2020.

Prijedlog Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja je do sada imala Poslovnik o radu Suda Hrvatske komore primalja , te je sada izradila Prijedlog Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja sukladno čl. 37. st. 2. Statuta Hrvatske komore primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja da to učine do 27.08.2020.  na e-mail adresu: komora@komora-primalja.hr  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o radu Suda Hrvatske komore primalja

10. lipnja 2020.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVJERI ZNANJA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovani/e,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi novi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja budući da su se pojavili novi slučajevi koje prema mišljenju predlagača zahtijevaju pristupanje provjeri znanja.

Članci koji su u novom Pravilniku mijenjaju i dopunjuju:

U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

Provjeri znanja pred Ispitnom komisijom dužne su pristupiti sve članice Komore koje u postupku trajnog stručnog usavršavanja nisu sakupile dovoljan broj bodova na način predviđen Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva.“

U članku 2. iza stavka 6. dodaju se stavci 7.,  8. i 9.  koji glase:

Provjeri znanja pred Ispitnom komisijom dužan/na je pristupiti  prvostupnik/ca primaljstva odnosno magistar/magistra primaljstva koji/a se po priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, nije učlanio/la u Komoru duže od 1 (jedne) godine.

Provjeri znanja pred Ispitnom komisijom dužan/na je pristupiti  primaljski asistent odnosno primalja-asistentica koji/a se po priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, nije učlanio/la u Komoru duže od 2 (dvije) godine.

Provjeri znanja pred Ispitnom komisijom dužan/na je pristupiti  primaljski asistent odnosno primalja-asistentica, prvostupnik/ca primaljstva odnosno magistar/magistra primaljstva ukoliko nije u postupkupriznavanja inozemne stručne kvalifikacije prošao/la dopunsku mjeru – Ispit provjere kompetentnosti.“

U članku 4. stavak 5. mijenja se i glasi:

„Za članove Ispitne komisije mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • prvostupnik/ca primaljstva i/ili magistar/ra primaljstva,
  • član/ica HKP-a,
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u primaljstvu.„

 U članku 6. stavak 2. iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:

–     dokaz o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije;

U članku 6. stavak 2. dosadašnja alineja 4. postaje alineja 5. te se mijenja i glasi:

–     po potrebi drugi dokaza s obzirom na razlog pristupanja provjeri znanja.

Zahtjev za provjeru znanja sastavni je dio ovog Pravilnika.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja da to učine do 10. srpnja 2020. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provjeri znanja“ 

13. ožujka 2020.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.
Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.
Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja za nove slučajeve koji nisu regulirani postojećim Pravilnikom o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja, te radi usklađivanja za ostalim aktima i odlukama Hrvatske komore primalja.

Članci koji mijenjaju i dopunjuju u Pravilniku su:

U Pravilniku o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja u članku 2. iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8., 9. i 10. koji glase:

„Ukoliko Predsjednik/ca Komore iz zaprimljene dokumentacije za učlanjenje utvrdi da se prvostupnik/ca primaljstva ili magistar/magistra primaljstva, po priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, nije učlanio/la u Komoru duže od 1 (jedne) godine, Predsjednik/ca Komore izdaje Privremeno rješenje kojim se upućuje podnositelja/icu zahtjeva da pristupi provjeri znanja pred Ispitnom komisijom Komore.

Ukoliko Predsjednik/ca Komore iz zaprimljene dokumentacije za učlanjenje utvrdi da se primaljski asistent odnosno primalja-asistentica, po priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, nije učlanio/la u Komoru duže od 2 (dvije) godine, Predsjednik/ca Komore izdaje Privremeno rješenje kojim se upućuje podnositelja/icu zahtjeva da pristupi provjeri znanja pred Ispitnom komisijom Komore.

Ukoliko Predsjednik/ca Komore iz zaprimljene dokumentacije za učlanjenje utvrdi da primaljski asistent, primalja-asistentica, prvostupnik/ca primaljstva odnosno magistar/magistra primaljstva u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije nije prošlo/la dopunsku mjeru – Ispit provjere kompetentnosti, Predsjednik/ca Komore izdaje Privremeno rješenje kojim se upućuje podnositelja/icu zahtjeva da pristupi provjeri znanja pred Ispitnom komisijom Komore.„

Dosadašnji stavci 8., 9., 10. postaju stavci 11., 12., 13.

U Pravilniku o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja u članku 3. stavak 2. mijenja se i  glasi:

„Ako je primaljskom asistentu, primalji-asistentici, prvostupniku/ci primaljstva odnosno magistru/magistri primaljstva priznata inozemna stručna kvalifikacija isti/a je uz Zahtjev za učlanjenje dužan/na priložiti Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije na temelju kojeg će se izvršiti upis i:
–       dokaz o položenoj Provjeri znanja u slučajevima iz čl. 2. st. 8., 9. i 10. ovog Pravilnika, te
–       po potrebi druge dokumente o položenom ili priznatom stručnom ispitu izdan od nadležnih tijela.“

U Pravilniku o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja u članku 14. briše se stavak 2.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja da to učine do 13.04.2020. na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i  dopunama Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja“

31. siječnja 2020.

Prijedlog Pravilnika o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog novog Pravilnika o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća iz razloga pojednostavljenja samog postupka izbora, predviđanja rješavanja pojedinih situacija koje prethodnim Pravilnikom nisu bile regulirane te prihvaćanja pojedinih prijedloga Ministarstva zdravstva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća da to učine do 02. ožujka 2020. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća.“

20. studenoga 2019.

Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje o prijedlogu Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja kako bi jasno propisalo sadržaj, uvjete i način rada Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje Hrvatske komore primalja da to učine do 20. prosinca 2019. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručna pitanja i trajno usavršavanje.

19. studenoga 2019.

Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja kako bi se jasno propisalo sadržaj, uvjeti i način rada Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja .

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja da to učine do 20. prosinca 2019. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o radu Povjerenstva za stručni nadzor i kontrolu kvalitete Hrvatske komore primalja.“

 

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja iz razloga usklađivanja navedenog Pravilnika s drugim aktima Komore.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja da to učine do 20. prosinca 2019. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore primalja.“

Prijedlog Pravilnika o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog novog Pravilnika o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća iz razloga pojednostavljenja samog postupka izbora, predviđanja rješavanja pojedinih situacija koje prethodnim Pravilnikom nisu bile regulirane te prihvaćanja pojedinih prijedloga Ministarstva zdravstva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća da to učine do 20. prosinca 2019. godine  na e-mail adresu: [email protected] s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i predstavnika Područnih vijeća.“

8. studenoga 2019.

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU UPISA U REGISTAR HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja za nove slučajeve koji nisu regulirani postojećim Pravilnikom o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja.

Članak koji se dopunjuje u Pravilniku je:

Člankom 3. stavkom 3. predviđa se da ukoliko je primalji, primalji-asistentici, primaljskom asistentu, prvostupniku/ci primaljstva odnosno magistru/magistri primaljstva priznata inozemna stručna kvalifikacija prema općem sustavu priznavanja, isti/a je dužan/na položiti Ispit Provjere znanja koji se provodi sukladno Pravilniku o provjeri znanja Hrvatske komore primalja da bi isti/a stekao/la pravo upisa u Registar Hrvatske komore primalja.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja da to učine do 08. prosinca 2019. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupku upisa u Registre Hrvatske komore primalja“.

13. studenoga 2018.

PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VIJEĆA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA

Poštovane/i,
radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Poslovnika o  izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Poslovnika o  izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedlog Poslovnika o  izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja kako bi se reguliralo održavanje online sjednica Vijeća HKP te poboljšao i prilagodio administrativni rad Vijeća HKP.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Poslovnika o  izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja da to učine do 13. prosinca 2018. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Poslovnik o  izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vijeća Hrvatske komore primalja“.

6. studenoga 2018.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad

Poštovane/i,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad.

Sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama u nastavku dajemo obrazloženje Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad.

Hrvatska komora primalja odlučila je izraditi Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni za nove slučajeve koji nisu regulirani postojećim Pravilnikom o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad.

Članci koji se u Pravilniku mijenjaju:

Člankom 14. stavkom 3. predviđeno je s kojim danom se izdaje odobrenje za samostalan rad (licenca) u slučajevima kada primalje moraju pristupiti provjeri znanja kada se po položenom  stručnom  ispitu  nisu  učlanile u Komoru odnosno kada da se po uspješnom završetku temeljnog obrazovanja nisu učlanila u Komoru duže od  1 ( slovima : jedne) godine.

Člankom 14b. stavcima 3.,4.,5. i 6. predviđeni su novi slučajevi kada se može izdati prva licenca stranim državljanima.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji žele dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad da to učine do 06. prosinca 2018. godine  na e-mail adresu: [email protected]  s naznakom „Primjedbe na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalni rad“.

1 2 3 4

Upišite se na mailing listu
i putem e-maila primajte
najnovije obavijesti!