Važna obavijest za članove/ice Komore – Novi Portal za e-učenje HKP-a

By 13. travnja 2023.22 travnja, 2024Obavijesti

Poštovane/i,

obavještavamo Vas da je izrada novog Portal za e-učenje Hrvatske komore primalja u završnoj fazi te da će isti biti moderniji i prilagođeniji korisniku. Portal će započeti s radom 02.05.2023. i e-tečajevi više neće biti besplatni.

Podsjećamo da je Vijeće HKP  stavilo van snage Odluku temeljem kojih su svi e-tečajevi objavljeni na Portalu za e-učenje Hrvatske komore primalja besplatni, te će se sa početkom rada novog e-portala dana 02.05.2023. e-tečajevi naplaćivati sukladno troškovniku HKP-a.

Također, napominjemo da će se početkom rada novog Portala primjenjivati čl. 6 . st. 5. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva, odnosno da će se najviše 70% bodova moći prikupiti putem Portala za e-učenje.

 Čl. 6. st. 5. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog usavršavanja primalja, primalja-asistentica, primaljskih asistenata, prvostupnika/ica primaljstva i magistra primaljstva propisano je da se najviše 70% bodova može prikupiti putem portala za e-učenje, a čl. 7. istog Pravilnika da ukoliko primalja nije sakupila dovoljan broj bodova na način predviđen Pravilnikom, mora pristupiti provjeri znanja pred Ispitnom komisijom Komore, sukladno Pravilniku o provjeri znanja.

Članice Komore se mogu na dosadašnji Portal za e-učenje upisati zaključno s danom 21.04.2023.  te molimo članice Komore da zaključno s datumom 01.05.2023.polože e-tečajeve koje su prijavile,  jer s danom 02.05.2023. započinje s radom novi Portal za e-učenje te trenutni portal više neće biti dostupan.“

Troškovnik usluga Hrvatske komore primalja  na kojem su cijene e-tečajeva,  link – ovdje