Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Naziv radnog mjestaPrvostupnik/ica primaljstva
PoslodavacOpća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak
Mjesto radaSisak
Rok prijave14.11.2019

O poslu

Broj radnih mjesta1
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNN 106/2019 (6.11.2019.), NATJEČAJ - Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak Urbroj: 2176-125-26-2-7675-2/19 od 4. XI. 2019. (6613) Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, članka 7. Pravilnika o radu, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 28. veljače 2018., 20. srpnja 2018., 30. svibnja 2019., 29. srpnja 2019. i 24. rujna 2019., ravnatelj Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada. Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 2. prvostupnik/ica primaljstva – 1 izvršitelj/ica. – završen preddiplomski studij prvostupnika/ice primaljstva – važeće odobrenje za samostalan rad nadležne komore – položen stručni ispit za prvostupnika primaljstva. Kandidati pod 1., 2. i 3. prijavi trebaju priložiti odobrenje za samostalan rad nadležne komore (kopija) te za kandidate koji su u obvezi polaganja stručnog ispita uvjerenje o položenome stručnom ispitu (kopija), a kandidati pod 6. prilažu još važeću potvrdu o završenom tečaju za stjecanje osnovnog/proširenog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica. Pozivaju se kandidati koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju da se u prijavi na natječaj pozovu na to pravo te prilože sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava, i to sukladno: – članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/2017) • uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan osim dokaza o ispunjavanju svih traženih uvjeta priložiti dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a navedeni su na stranici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf te ako je kandidat bio zaposlen dokaz o tome na koji način mu je prestao posljednji radni odnos. – članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13); • uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan osim dokaza o ispunjavanju svih traženih uvjeta, priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, ako je bio zaposlen dokaz o tome na koji način mu je prestao radni odnos te dokaz o tome da prilikom prijašnjih zapošljavanja nije koristio pravo prednosti iz ovog zakona, – članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18) • uz prijavu na javni natječaj kandidat je dužan osim dokaza o ispunjavanju svih traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom invaliditetu, ako je bio zaposlen dokaz o tome na koji način mu je prestao posljednji radni odnos. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve priloge navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja poslodavac pridržava pravo provesti testiranje ili usmeni razgovor u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web-stranice Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak. Ako kandidat ne pristupi navedenoj prethodnoj provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidat koji se pozove na propise na temelju kojih ostvaruje prednost pri zapošljavanju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sve obavijesti u vezi predmetnog natječaja, kao i odluka o odabiru kandidata objavit će se na web-stranicama Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak pod Natječaji i specijalizacije. Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Dostavljeni podaci kandidata obrađuju se u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni osobni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja za prijem u radni odnos te se u druge svrhe neće koristiti. Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) javno objave na web-stranici bolnice. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporučenom pošiljkom u Odjel za pravne i kadrovske poslove Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, J. J. Strossmayera 59, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Za sve informacije pitati na broj telefona: (044) 553-190. Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak

Poslodavac

PoslodavacOpća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak
AdresaStrossmayera 59
MjestoSisak
ŽupanijaSisačko-moslavačka