Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Oglas

Naziv radnog mjestaPrimalja
PoslodavacOpća bolnica Šibensko-kninske županije
Mjesto radaŠibenik
Rok prijave14.11.2019

O poslu

Broj radnih mjesta-
Radno vrijeme-
Vrsta posla-
Uvjeti-
Detalji prijaveNN 106/2019 (6.11.2019.), NATJEČAJ - Opća bolnica Šibensko-kninske županije Urbroj: 01- 19137/1-19 od 30. X. 2019. (6521) Na temelju čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018), čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije i čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 10. rujna 2019. klasa: 100-01/19-03/124, urbroj: 534-03-2-1/5-19-22, od 9. listopada 2019., klasa: 100-01/19-03/124, urbroj: 534-03-2-1/5-19-24 i Odluke ravnateljice od 30. listopada 2019. br. 01-19136/1-19, ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije 30. listopada 2019. Raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos 3. primalja SSS – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme. Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati: – završena škola za primalje – položen stručni ispit – posjedovanje važećeg odobrenja za samostalan rad – hrvatsko državljanstvo. Uz prijavu svi kandidati su dužni priložiti: – zamolbu – životopis – svjedodžbu o završenoj traženoj školi – uvjerenje o položenome stručnom ispitu (radna mjesta pod točkom 1. i 2.) – važeće odobrenje za samostalan rad (radna mjesta pod točkom 1. i 2.) – kopija osobne iskaznice – domovnicu – potvrdu Hrvatskog zavoda o mirovinskom osiguranju o radnom stažu (ne stariju od objave natječaja) – vjenčani list u slučaju promjene prezimena. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, 22000 Šibenik, s naznakom: »Za natječaj za ______«. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18) dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 103. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti sve dokaze svu dokumentaciju propisanu čl. 103. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017), a koji se mogu naći i na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom. Po potrebi, ovisno o broju prijavljenih kandidata, posebno povjerenstvo koje imenuje ravnateljica provesti će se testiranje/razgovore. O načinu provođenja testiranja/ razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu testiranja/razgovora, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Opće bolnice Šibensko-kninske županije (www.bolnica-sibenik.hr) i oglasnoj ploči. Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja, te su dužni u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima natječaja preuzeti svoju dokumentaciju ako je u originalu ili ovjerenoj kopiji jer će u suprotnom biti uništena. Primljeni kandidati dužni su bolnici prije početka rada dostaviti originalnu ili ovjerenu svjedodžbu/diplomu, uvjerenje o položenom ispitu, odobrenje za samostalan rad i domovnicu. Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da OB Šiben­sko--knin­ske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Poslodavac

PoslodavacOpća bolnica Šibensko-kninske županije
AdresaStjepana Radića 83
MjestoŠibenik
Županijašibensko-kninska